1246/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 9 §:n 2 momentti ja 16 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 2 momentti ja 16 §:n 3 momentti laissa 886/2008 ja 16 §:n 1 momentti laissa 132/2007, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 886/2008 kumotun 35 §:n tilalle uusi 35 § seuraavasti:

9 §
Ryhmittymän ja sen omistusyhteisön tunnistaminen

Jos Finanssivalvonta katsoo ryhmittymän kuuluvan tai lakanneen kuulumasta tämän lain soveltamisalan piiriin, sen on kuultuaan muita keskeisiä valvontaviranomaisia tehtävä tästä päätös ja ilmoitettava se:

1) ryhmittymän johdossa olevalle yritykselle;

2) ryhmittymään kuuluville säännellyille yrityksille, joiden kotipaikka on Suomessa;

3) muille keskeisille valvontaviranomaisille;

4) Euroopan komissiolle;

5) Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 54 artiklassa tarkoitetulle Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle.


16 §
Yleissäännös riskien hallinnasta

Ryhmittymän emoyrityksellä on oltava ryhmittymän tehokkaan riskienhallinnan mahdollistava luotettava hallinto, ryhmittymän toimintaan nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät sekä riittävät järjestelyt ja suunnitelmat ryhmittymän toiminnan tervehdyttämiseksi tai ryhmittymän purkamiseksi. Ryhmittymän toiminnan tervehdyttämisestä säädetään lisäksi 25 §:ssä.


Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, luotettavaa hallintoa koskevista vaatimuksista sekä ryhmittymän toiminnan tervehdyttämistä tai ryhmittymän purkamista koskevista järjestelyistä ja suunnitelmista.

35 §
Säännellyn yrityksen kuuluminen kolmannen maan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään

Finanssivalvonnan on tehtävä luottolaitostoiminnasta annetun lain 39 §:n 2 momentissa tai sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös, jos luottolaitos tai sijoituspalveluyritys kuuluu sellaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään, jonka ylimmän emoyrityksen kotipaikka on muussa kuin ETA-valtiossa ja säännellyn yrityksen ylin ETA-valtiossa sijaitseva emoyritys täyttää tämän lain 6 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyt edellytykset.

Finanssivalvonnan on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettävä lausunto rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien, toisessa ETA-valtiossa säänneltyjen yritysten valvonnasta vastaavilta ulkomaan viranomaisilta. Finanssivalvonnan on lisäksi tehtyään 1 momentissa tarkoitetun päätöksen ilmoitettava siitä näille viranomaisille ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitealle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvan, toisessa ETA-valtiossa säännellyn yrityksen valvonnasta vastaava viranomainen ei yhdy Finanssivalvonnan 1 momentin nojalla tekemään päätökseen, Finanssivalvonta voi saattaa asian Euroopan valvontaviranomaisten käsiteltäväksi siten kuin Finanssivalvonnasta annetun lain 50 b §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.

HE 71/2011
TaVM 4/2011
EV 30/2011
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU (32010L0078); EUVL N:o L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.