1243/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 26 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

26 §
Oikeus saada ja antaa tietoja

Suomen Pankin on ilmoitettava viipymättä Euroopan pankkiviranomaiselle, Finanssivalvonnalle ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 90 §:n 2 momentissa tarkoitetuille ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille, jos Suomen Pankin tietoon tulee Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 artiklassa tarkoitettu tai siihen rinnastettava kriisitilanne Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.

HE 71/2011
TaVM 4/2011
EV 30/2011
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU (32010L0078); EUVL N:o L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.