1222/2011

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1222/2010) 4 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 7 §:n 3 ja 6 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 4 momentti, 15 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 18 §:n 1 momentti, 22 §:n 3 momentti sekä liitteen 4 kohta, seuraavasti:


4 §
Yleinen taajuusmaksu

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yleisten määräytymisperusteiden mukaisesti perittävä taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan ja 2 - 8 momentissa määriteltyjen kertoimien, laskennallisten suureiden ja käsitteiden mukaisesti:

B0•K1•Kasuk•S•1 295,50 €

Radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys (B0) on taajuusmäärän suhde vertailukaistan (Bref) leveyteen. Taajuusmaksun määräämisessä sovellettava taajuusmäärä on käytettäväksi osoitettu tai radioverkolle tai -järjestelmälle varattu taajuusmäärä (B) kerrottuna käyttöoikeuden laatuun perustuvalla käyttöoikeuskertoimella (Kj). Suhteellinen kaistanleveys määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

B0 = (B • Kj) / Bref

Vertailukaistan leveys on 25 kHz, lukuun ottamatta yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimien taajuusmaksua, jossa maksussa sovellettava vertailukaistan leveys on 14 MHz.

Käyttöoikeuskertoimen arvot määrätään liitteen 1 kohdassa. Jos taajuuksia on osoitettu tai varattu käyttöön erilaisilla käyttöoikeuksilla, taajuusmäärä on käyttöoikeuksittain laskettujen taajuusmäärien summa.


Taajuusaluekerroin (K1) määräytyy luvanhaltijan radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien käyttöön osoitetun tai varatun taajuusalueen perusteella. Jos käyttöön on osoitettu ja varattu taajuusalueita, joiden taajuusaluekertoimet ovat erisuuruisia, sovelletaan näiden alueiden kertoimista korkeinta. Sovellettavat taajuusaluekertoimet määrätään liitteen 2 kohdassa.

Väestöpeittokerroin (Kasuk) määräytyy sen perusteella, kuinka paljon asukkaita on radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman käyttöoikeusalueella suhteessa Suomen väkilukuun. Väestöpeittokerroin on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeusalueelta. Väestöpeittokerroin on kuitenkin kiinteä 0,01 määrättäessä taajuusmaksua myönnetystä oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta radiolähetintä, radiojärjestelmää tai radioverkkoa kuin matkaviestinverkkoa, viranomaisradioverkkoa, rautateiden R-GSM-radiojärjestelmää, joukkoviestintäverkkoa tai kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmää.

Perusmaksun kerroin (S) on radiojärjestelmä- tai radiolähetinryhmäkohtainen kerroin, jolla suhteellistetaan 8 momentissa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävään taajuusmaksuun. Sovellettavat perusmaksun kertoimet määrätään liitteen 3 kohdassa.

Perusmaksu on vertailukaistan suuruisen taajuusmäärän käyttöoikeudelle määrätty laskennallinen suure, jota käytetään radiolähettimen taajuusmaksua määrättäessä. Perusmaksu on 1 295,50 euroa.

6 §
Yleisen taajuusmaksun perintää koskevia tarkentavia määräyksiä

Radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys on sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, 5 §:n 11 - 16 kohdassa tarkoitettujen radiolähettimien, radiojärjestelmien tai radioverkkojen taajuusmaksuja määrättäessä kuutiojuuri käyttöön osoitetun taajuusmäärän suhteesta vertailukaistan leveyteen.


Vuoden 2008 jälkeen voimaan tullut kuntajaon muutos ei vaikuta matkaviestinverkon eikä kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän tukiasemien väestöpeittokertoimen suuruuteen verkon tai järjestelmän käyttöoikeusaluetta suurentamalla.


7 §
Eräiden yksityisten radiojärjestelmien erityinen taajuusmaksu

Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen radiolähettimien, radiojärjestelmien tai radioverkkojen taajuusmaksuja määrättäessä kuutiojuuri käyttöön osoitetun taajuusmäärän suhteesta vertailukaistan leveyteen ja 3 kohdassa tarkoitettujen radio-ohjauslähettimien taajuusmaksuja määrättäessä kahdeksasjuuri käyttöön osoitetun taajuusmäärän suhteesta vertailukaistan leveyteen.


Eri taajuusalueilla toimiville radiomikrofonilähettimille lasketaan taajuusmaksu verkkokohtaisesti erikseen. Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, radiomikrofonilähettimen taajuusmääränä pidetään maksua määrättäessä radioluvassa määrättyä radiomikrofonilähettimen kanavan leveyttä.


10 §
Muiden radiolähettimien taajuusmaksut

Muun kuin 5 §:ssä tai 7–9 §:ssä tarkoitetun radiolähettimen, radioverkon tai radiojärjestelmän taajuusmaksu määräytyy kuten sitä lähinnä vastaavan radiolähettimen, radioverkon tai radiojärjestelmän taajuusmaksu. Jos lähinnä vastaavaa radiolähetintä, radioverkkoa tai radiojärjestelmää ei voida määrittää, taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

K1•0,01•1 295,50 €.


12 §
Taajuusvarausmaksu

Jos varaus raukeaa sen vuoksi, että radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön myönnetään radiolupa, radiolähettimen 5 §:ssä tai 7–11 §:n perusteella määrättävästä ensimmäisen vuoden vuosittaisesta taajuusmaksusta tai 10 §:n 1 momentin perusteella määrättävästä lyhytaikaisesta taajuusmaksusta tehdään tämän momentin mukainen vähennys. Vähennyksen suuruus on 5 §:ssä tai 7–11 §:ssä säädetty taajuusmaksu kerrottuna taajuusvarauksen voimassaolon ja raukeamisesta johtuneen tosiasiallisen voimassaolon välisen vuorokausimäärän erotuksen ja 365:n suhdeluvulla. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä 5 §:n 1 momentin 11 tai 12 kohdassa, 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa taikka 8 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun radiolähettimen taajuusmaksusta taikka lyhytaikaisesta taajuusmaksusta


13 §
Sotilaallisen radioviestinnän taajuushallintomaksu

Taajuushallintomaksuun sovellettava perusmaksun kerroin S on maksukohtainen kerroin, jolla suhteellistetaan 4 §:n 8 momentissa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävän taajuushallintomaksun suuruuteen. Kertoimen arvo on 0,85.


15 §
Tutkintomaksu

Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän tutkintomaksun radioviestinnän tutkintoon osallistumisesta. Maksut ovat seuraavat:

1) merenkulun yleinen radioasemanhoitajan pätevyystutkinto 75,70 euroa;

2) merenkulun rajoitettu radioasemanhoitajan pätevyystutkinto tai avomerilaivurin radiotutkinto 67,30 euroa;


18 §
Radiolaitteen tai radioaseman tarkastusmaksu

Viestintävirasto perii suuren häiriöriskin aiheuttavan radiolähettimen tai radioaseman tarkastuksesta valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän maksun. Käyttöönotto- tai muutostarkastuksesta perittävät tarkastusmaksut ovat seuraavat:

1) käyttöpaikalla tehtävä tarkastus 840,95 euroa;

2) mittaus- ja laitetietojen perusteella tehtävä tarkastus 100,00 euroa.


22 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 4 §:n 6 momentissa tarkoitetun väestöpeittokertoimen (Kasuk) arvo lasketaan taajuusmaksua määrättäessä väestötietojen 31.12.2009 perusteella vuosina 2011 - 2013.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2011

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Viestintäneuvos
Rainer Salonen

Liite

TAAJUUSMAKSUISSA SOVELLETTAVIEN KERTOIMIEN SUURUUDET


4) Järjestelmäkertoimet

Sovellettavat järjestelmäkertoimet ovat seuraavat:

Liikkuvien laitteiden lkm Porrastettu lkm (lkmp) K6b (0,25 • lkmp)
1 1 0,25
2 – 4 2 0,5
5 – 8 5 1,25
9 – 14 9 2,25
15 – 24 15 3,75
25 – 34 22 5,5
35 – 44 30 7,5
45 – 59 40 10
60 – 79 55 13,75
80 – 99 70 17,5
100 – 124 95 23,75
125 – 149 125 31,25
150 tai enemmän 150 37,5

Radio-ohjauslähettimen järjestelmäkerroin määräytyy liikkuvien laitteiden lukumäärän ja painokertoimen 0,25 perusteella kaavan K6b = lkm • 0,25 mukaisesti. Sen enimmäisarvo on kuitenkin 25.

Sellaisten radiojärjestelmien ja radioverkkojen, joissa ei ole liikkuvia laitteita, taajuusmaksua määrättäessä järjestelmäkertoimen arvo on 1.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.