1194/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitetun julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista JHTT-lautakunta perii kiinteät maksut, ovat:

1) tutkinto-oikeushakemuksen käsittelymaksu 65 euroa;

2) tutkintomaksu JHTT-tutkintoon osallistuvalta 210 euroa;

3) maksu henkilön JHTT-luetteloon merkitsemisestä ja tilintarkastajantodistuksesta 65 euroa;

4) JHTT-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu ja maksu yhteisön JHTT-luetteloon merkitsemisestä 450 euroa;

5) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 19 §:ssä tarkoitetun hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa;

6) JHTT-tilintarkastajan hyväksymisen palauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 65 euroa;

7) maksu JHTT-tutkinnon lisätehtävästä siten, että 1—3 opintopisteen laajuisen lisätehtävän maksu on 180 euroa, 4—6 opintopisteen lisätehtävän 300 euroa ja 7—9 opintopisteen lisätehtävän 450 euroa;

8) JHTT-yhteisön vuosimaksu 470 euroa;

9) JHTT-tilintarkastajan vuosimaksu 125 euroa;

10) maksu JHTT-luettelosta annettavasta todistuksesta ja otteesta 20 euroa.

Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun maksun lisäksi peritään JHTT-yhteisöltä maksua JHTT-yhteisön palveluksessa JHTT-toimintaselvityksen jättämistä edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä olleiden JHTT-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 115 euroa kutakin tilintarkastajaa kohden kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä, kuitenkin enintään 1 850 euroa.

Edellä 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu maksu peritään kalenterivuoden alussa JHTT-luetteloon merkityiltä henkilöiltä.

3 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka JHTT-lautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut;

2) valokopiot ja muut jäljennökset;

3) muut palvelusuoritteet.

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää JHTT-lautakunta noudattaen, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleesta suoritteesta peritään maksu sen suuruisena kuin se olisi peritty tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla.

  Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Budjettineuvos
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.