1156/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (553/2008) liite 2, sellaisena kuin se on asetuksessa 965/2011, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2011. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä lokakuuta 2011.

  Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Liite 2

AINEEN NIMEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUS SEKÄ YLEISNIMEN MUODOSTAMINEN

A OSA

SEOKSEN SISÄLTÄMÄN AINEEN NIMEN PITÄMINEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUTENA

1. Edellä asetuksen 4 §:ssä säädetään edellytyksistä, joilla seoksen markkinoille saattamisesta vastuussa oleva toiminnanharjoittaja voi esittää luokitellun seoksen sisältämän aineen nimen pitämistä liike- ja ammattisalaisuutena päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa. Samoin 4 §:ssä säädetään edellytyksistä, joilla seoksen markkinoille saattamisesta vastuussa oleva toiminnanharjoittaja voi pitää luokittelemattoman seoksen sisältämän aineen nimen liike- ja ammattisalaisuutena.

2. Silloin kun eri seoksissa käytetään samaa ainetta, voidaan tehdä yksi aineen nimen salassapitoa koskeva hakemus tai ilmoitus, jos tietyillä seoksilla:

– on samat vaaralliset aineosat, jotka esiintyvät samoilla pitoisuusalueilla

– on sama luokitus ja samat merkinnät

– on samat käyttötarkoitukset.

Aineen yksilöivä kemiallinen nimi on kaikissa näissä seoksissa korvattava samalla aineen yleisnimellä. Lisäksi aineen yksilöivän nimen salassapitoa koskevassa hakemuksessa on esi-tettävä kaikki hakemuksessa vaadittavat tiedot sekä kunkin seoksen nimitys tai kauppanimi.

3. Seoksen päällysmerkinnöissä käytetyn yleisnimen on oltava sama kuin mitä käytetään käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 (ks. REACH-asetus (1907/2006) liite II kohta 3 ’Koostumus ja tiedot aineosista’). Aineesta käytettävän yleisnimen tulee antaa tarpeeksi tietoa aineesta, jotta kemikaalia voidaan käyttää ilman käsittelyyn liittyvää riskiä.

4. Toiminnanharjoittajan esittäessä yleisnimen käyttöä koskevan hakemuksen tai tehdessä ilmoituksen yleisnimen käytöstä on otettava huomioon, että työpaikoilla tarvitaan terveyden suojelemiseksi ja turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseksi riittävästi tietoa aineista, ja että seosten käsittelyyn liittyvät riskit pitää voida minimoida.

I. Luottamuksellisuutta koskeva hakemus

Tämän asetuksen 4 § 1 momentissa tarkoitetussa luottamuksellisuutta koskevassa hakemuk-sessa pitää olla seuraavat tiedot:

1. Seoksen markkinoille saattamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan nimi, täydellinen osoite, puhelinnumero ja Y-tunnus.

2. Tarkat tunnistustiedot aineesta tai aineista, joille ehdotetaan yksilöivän nimen salassapitoa sekä yksilöivän nimen korvaava yleisnimi.

Chemical AbstractService (CAS)-numero Einecs-numero Kansainvälisen nimistön mukainen aineen kemiallinen nimi ja aineen luokitus (aineluettelosta tai toiminnanharjoittajan itsensä tekemän luokituksen perusteella) Yleisnimi
a)
b)
c)
Huom. Toiminnanharjoittajan aineelle tekemän luokituksen osalta tulee liittää mukaan tiedot (kirjallisuusviitteet), jotka osoittavat, että toiminnanharjoittajan itsensä tekemässä luokituksessa on otettu huomioon kaikki olemassa olevat asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat aineen ominaisuuksia.

3. Perustelut salassapidolle (todennäköisyys - uskottavuus).

4. Seoksen/seosten nimitys/nimitykset tai kauppanimi/kauppanimet

5. Onko nimitys/nimitykset tai kauppanimi/kauppanimet sama (samoja) koko unionin alueella.

□ KYLLÄ □ EI

Kielteisessä tapauksessa on ilmoitettava nimitys/nimitykset tai kauppanimi/kauppanimet, joita käytetään eri jäsenvaltioissa:

Belgia Italia Puola
Tšekki Kypros Portugali
Tanska Latvia Slovenia
Saksa Liettua Slovakia
Viro Luxemburg Suomi
Kreikka Unkari Ruotsi
Espanja Malta Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska Alankomaat Bulgaria
Irlanti Itävalta Romania

6. Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 selvitetty seoksen/seosten koostumus

7. Seoksen/seosten luokitus terveysvaaran osalta

8. Seoksen/seosten merkinnät

9. Seoksen/seosten käyttötarkoitukset

10. REACH-asetuksen mukainen käyttöturvallisuustiedote/käyttöturvallisuustiedotteet.

Altistumisskenaariota ei tarvitse liittää mukaan.

II. Luottamuksellisuutta koskeva ilmoitus

1. Jos jossakin toisessa Euroopan unionin jäsenmaassa toimivaltainen viranomainen on antanut päätöksen edellä I-kohdassa tarkoitetussa tapauksessa aineen yleisnimen käyttämisestä, ko. jäsenmaassa toimiva päätöksen saajan tai sen toiminnanharjoittajan, joka saattaa seoksen markkinoille tai käyttöön Suomessa, tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle jäljennös ko. toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä. Lisäksi ko. seoksen markkinoille tai käyttöön saattaja on velvollinen toimittamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tiedot, elleivät ne ilmene edellä tarkoitetusta päätöksestä:

1) tiedot Suomessa markkinoille saatettavan seoksen kauppanimestä (kauppanimistä) tai muista nimityksistä

2) tiedot seoksen sisältämän aineen yksilöivästä kemiallisesta nimestä ja tunnistuskoodeista (CAS-numero, Einecs-numero) ja yksilöivää kemiallista nimeä korvaavasta yleisnimestä

3) markkinoille tai käyttöön saattamisesta Suomessa vastaavan toiminnanharjoittajan nimi, Y-tunnus, täydellinen osoite ja puhelinnumero.

2. Tämän asetuksen 4 § 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus luokittelemattoman seoksen sisältämän aineen yleisnimen käyttämisestä yksilöivän kemiallisen nimen sijasta sekä muista 5 §:ssä tarkoitetuista salassa pidettävistä tiedoista tehdään toimitettaessa kemikaalitietoja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tämän asetuksen 1 ja 2 § mukaisesti. Ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tämän liitteen kohdan I.1 tietoja ja merkitsemällä kemikaali-ilmoitukseen salassa pidettävät ainenimet yleisnimillä. Salassa pidettävät tiedot on selkeästi yksilöitävä ja merkittävä.

Yleisnimen käyttö aineen yksilöivän kemiallisen nimen sijasta pitää pyydettäessä perustella.

B OSA

I. Ohje yleisnimen (geneerisen nimen) muodostamiseksi

1. Johdanto

Tämä ohje perustuu vaarallisten aineiden ryhmittelyyn (jako ryhmiin kemiallisen samankaltaisuuden perusteella). Myös vaihtoehtoisia muita kuin ohjeessa tarkoitettuja nimityksiä voidaan käyttää. Kaikissa tapauksissa valituissa nimissä on esitettävä riittävät tiedot, jotta seosta voidaan käsitellä riskittömästi ja jotta työpaikalla voidaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Ryhmät on määritelty seuraavalla tavalla:

– epäorgaaniset ja orgaaniset aineet, joiden ominaisuudet tunnistetaan siitä, että niissä on yhteinen kemiallinen alkuaine, joka määrää niiden pääominaisuuden. Ryhmänimi johdetaan kemiallisen alkuaineen nimestä. Nämä ryhmät (001—013) tunnistetaan kemiallisen alkuaineen järjestysluvusta alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä.

– orgaaniset aineet, joiden ominaisuudet tunnistetaan niiden pääominaisuuden määräävän yhteisen funktionaalisen ryhmän perusteella.

Ryhmänimi johdetaan funktionaalisen ryhmän nimestä. Joissakin tapauksissa käytetään lisäksi alaryhmiä, joilla on yhteisiä erikoisominaisuuksia.

2. Yleisnimen (geneerisen nimen) muodostaminen

Aineen yleisnimeä voidaan käyttää yksilöivän kemiallisen nimen sijasta tämän asetuksen 3 §:ssä määritellyillä edellytyksillä.

Yleiset periaatteet

Yleisnimen (geneerisen nimen) muodostamiseksi noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

(i) tunnistetaan molekyylissä olevat funktionaaliset ryhmät ja kemialliset alkuaineet

(ii) tunnistetaan nimeä muodostettaessa huomioonotettavat funktionaaliset ryhmät ja kemialliset alkuaineet.

Tunnistetut funktionaaliset ryhmät ja alkuaineet ovat ryhmänimiä ja alaryhmänimiä siten kuin esitetään kohtaan 3 sisältyvässä luettelossa.

3. Aineiden jakaminen ryhmiin ja alaryhmiin

Ryhmät / Alaryhmät
001 Vety-yhdisteet
Hydridit
002 Heliumyhdisteet
003 Litiumyhdisteet
004 Berylliumyhdisteet
005 Booriyhdisteet
Boraanit
Boraatit
006 Hiiliyhdisteet
Karbamaatit
Epäorgaaniset hiiliyhdisteet
Syaanivedyn suolat
Urea ja sen johdannaiset
007 Typpiyhdisteet
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet
Happamat typpiyhdisteet
Nitraatit
Nitriitit
008 Happiyhdisteet
009 Fluoriyhdisteet
Epäorgaaniset fluoridit
010 Neonyhdisteet
011 Natriumyhdisteet
012 Magnesiumyhdisteet
Organometalliset magnesiumjohdannaiset
013 Alumiiniyhdisteet
Organometalliset alumiinijohdannaiset
014 Piiyhdisteet
Silikonit
Silikaatit
015 Fosforiyhdisteet
Happamat fosforiyhdisteet
Fosfoniumyhdisteet
Fosforiesterit
Fosfaatit
Fosfiitit
Fosforiamidit ja niiden johdannaiset
016 Rikkiyhdisteet
Happamat rikkiyhdisteet
Merkaptaanit
Sulfaatit
Sulfiitit
017 Klooriyhdisteet
Kloraatit
Perkloraatit
018 Argonyhdisteet
019 Kaliumyhdisteet
020 Kalsiumyhdisteet
021 Skandiumyhdisteet
022 Titaaniyhdisteet
023 Vanadiiniyhdisteet
024 Kromiyhdisteet
Kromi(VI)yhdisteet
025 Mangaaniyhdisteet
026 Rautayhdisteet
027 Kobolttiyhdisteet
028 Nikkeliyhdisteet
029 Kupariyhdisteet
030 Sinkkiyhdisteet
Organometalliset sinkkiyhdisteet
031 Galliumyhdisteet
032 Germaniumyhdisteet
033 Arseeniyhdisteet
034 Seleeniyhdisteet
035 Bromiyhdisteet
036 Kryptonyhdisteet
037 Rubidiumyhdisteet
038 Strontiumyhdisteet
039 Yttriumyhdisteet
040 Zirkoniyhdisteet
041 Niobiumyhdisteet
042 Molybdeeniyhdisteet
043 Teknetiumyhdisteet
044 Ruteniumyhdisteet
045 Rodiumyhdisteet
046 Palladiumyhdisteet
047 Hopeayhdisteet
048 Kadmiumyhdisteet
049 Indiumyhdisteet
050 Tinayhdisteet
Organometalliset tinajohdannaiset
051 Antimoniyhdisteet
052 Telluuriyhdisteet
053 Jodiyhdisteet
054 Ksenonyhdisteet
055 Cesiumyhdisteet
056 Bariumyhdisteet
057 Lantaaniyhdisteet
058 Ceriumyhdisteet
059 Praseodyymiyhdisteet
060 Neodyymiyhdisteet
061 Prometiumyhdisteet
062 Samariumyhdisteet
063 Europiumyhdisteet
064 Gadoliniumyhdisteet
065 Terbiumyhdisteet
066 Dysprosiumyhdisteet
067 Holmiumyhdisteet
068 Erbiumyhdisteet
069 Tuliumyhdisteet
070 Ytterbiumyhdisteet
071 Lutetiumyhdisteet
072 Hafniumyhdisteet
073 Tantaaliyhdisteet
074 Volframiyhdisteet
075 Reniumyhdisteet
076 Osmiumyhdisteet
077 Iridiumyhdisteet
078 Platinayhdisteet
079 Kultayhdisteet
080 Elohopeayhdisteet
Organometalliset elohopeajohdannaiset
081 Talliumyhdisteet
082 Lyijy-yhdisteet
Organometalliset lyijyjohdannaiset
083 Vismuttiyhdisteet
084 Poloniumyhdisteet
085 Astatiiniyhdisteet
086 Radonyhdisteet
087 Frankiumyhdisteet
088 Radiumyhdisteet
089 Aktiniumyhdisteet
090 Toriumyhdisteet
091 Protaktiniumyhdisteet
092 Uraaniyhdisteet
093 Neptuniumyhdisteet
094 Plutoniumyhdisteet
095 Amerikiumyhdisteet
096 Curiumyhdisteet
097 Berkeliumyhdisteet
098 Kaliforniumyhdisteet
099 Einsteiniumyhdisteet
100 Fermiumyhdisteet
101 Mendeleviumyhdisteet
102 Nobeliumyhdisteet
103 Lawrensiumyhdisteet
601 Hiilivedyt
Alifaattiset hiilivedyt
Aromaattiset hiilivedyt
Alisykliset hiilivedyt
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)
602 Halogenoidut hiilivedyt (*)
Halogenoidut alifaattiset hiilivedyt (*)
Halogenoidut aromaattiset hiilivedyt (*)
Halogenoidut alisykliset hiilivedyt (*)
(*) Yksilöidään halogeeniryhmän mukaisesti
603 Alkoholit ja niiden johdannaiset
Alifaattiset alkoholit
Aromaattiset alkoholit
Alisykliset alkoholit
Alkanoliamiinit
Epoksijohdannaiset
Eetterit
Glykolieetterit
Glykolit ja polyolit
604 Fenolit ja niiden johdannaiset
Halogenoidut fenolijohdannaiset (*)
(*) Yksilöidään halogeeniryhmän mukaisesti
605 Aldehydit ja niiden johdannaiset
Alifaattiset aldehydit
Aromaattiset aldehydit
Alisykliset aldehydit
Alifaattiset asetaalit
Aromaattiset asetaalit
Alisykliset asetaalit
606 Ketonit ja niiden johdannaiset
Alifaattiset ketonit
Aromaattiset ketonit (*)
Alisykliset ketonit
(*) Kinonit mukaanluettuna
607 Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset
Alifaattiset hapot
Halogenoidut alifaattiset hapot (*)
Aromaattiset hapot
Halogenoidut aromaattiset hapot (*)
Alisykliset hapot
Halogenoidut alisykliset hapot (*)
Alifaattiset happoanhydridit
Halogenoidut alifaattiset happoanhydridit (*)
Aromaattiset happoanhydridit
Halogenoidut aromaattiset happoanhydridit (*)
Alisykliset happoanhydridit
Halogenoidut alisykliset happoanhydridit (*)
Alifaattisen hapon suolat
Halogenoidun alifaattisen hapon suolat (*)
Aromaattisen hapon suolat
Halogenoidun aromaattisen hapon suolat (*)
Alisyklisen hapon suolat
Halogenoidun alisyklisen hapon suolat (*)
Alifaattisen hapon esterit
Halogenoidun alisyklisen hapon esterit (*)
Aromaattisen hapon esterit
Halogenoidun aromaattisen hapon esterit (*)
Alisyklisen hapon esterit
Halogenoidun alisyklisen hapon esterit (*)
Glykolieetterin esterit
Akrylaatit
Metakrylaatit
Laktonit
Asyylihalogenidit
(*)Yksilöidään halogeeniryhmän mukaisesti.
608 Nitriilit ja niiden johdannaiset
609 Nitroyhdisteet
610 Kloorinitroyhdisteet
611 Atsoksi- ja atsoyhdisteet
612 Amiinijohdannaiset
Alifaattiset amiinit ja niiden johdannaiset
Alisykliset amiinit ja niiden johdannaiset
Aromaattiset amiinit ja niiden johdannaiset
Aniliini ja sen johdannaiset
Bentsidiini ja sen johdannaiset
613 Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset
Bentsimidatsoli ja sen johdannaiset
Imidatsoli ja sen johdannaiset
Pyretrinoidit
Kinoliini ja sen johdannaiset
Triatsiini ja sen johdannaiset
Triatsoli ja sen johdannaiset
614 Glykosidit ja alkaloidit
Alkaloidit ja niiden johdannaiset
Glykosidit ja niiden johdannaiset
615 Syanaatit ja isosyanaatit
SyanaatitIsosyanaatit
616 Amidit ja niiden johdannaiset
Asetamidi ja sen johdannaiset
Anilidit
617 Orgaaniset peroksidit
647 Entsyymit
648 Kivihiilen kompleksijohdannaiset
Happouute
Alkaliiniuute
Antraseeniöljy
Antraseeniöljyuutejäännös
Antraseeniöljyfraktio
Karboliöljy
Karboliöljyuutejäännös
Kivihiilinesteet, nestemäinen liuotinuute
Kivihiiliöljy
Kivihiiliterva
Kivihiilitervauute
Kivihiilitervan kiintoaineiden jäännös
Piki (kivihiiliterva), matalalämpötilainen, korkealämpötilainen piki
Piki (kivihiiliterva), korkealämpötilainen piki
Piki (kivihiiliterva), sekoitettu korkealämpötilaisen pien kanssa
Raakabentsoli
Raakafenolit
Raakatervaemäkset
Tisle-emäkset
Tislefenolit
Tisleet
Tisleet (kivihiili), nestemäinen liuotinuute, primaari
Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu
Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu hydratoitunut keski
Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu keski
Uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva, emäksinen
Tuore öljy
Polttoaineet, diesel polttoaine, kivihiilen liuotinuute, vety krakattu, hydratoitunut
Polttoaineet, suihkumoottorilla varustetut ilma-alukset, kivihiilen liuotinuute, vetykrakattu, hydratoitunut
Bensiini, kivihiilen liuotinuute, vetykrakattu teollisuusbensiini
Lämpökäsittelytuotteet
Raskas antraseeniöljy
Raskas antraseeniöljytisle
Kevytöljy
Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuva
Kevytöljyuutejäännökset, keskialueella kiehuva
Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva
Kevytöljytisle, korkealla kiehuva
Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva
Kevytöljytisle, matalalla kiehuva
Metyylinaftaleeniöljy
Metyylinaftaleeniöljyuutejäännös
Bensiini (kivihiili), liuotinuutevetykrakattu
Naftaleeniöljy
Naftaleeniöljyuutejäännös
Naftaleeniöljytisle
Piki
Pikitisle
Pikijäännös
Pikijäännös, lämpökäsitelty
Pikijäännös, hapetettu
Pyrolyysituotteet
Uudelleentislaukset
Jäännökset (kivihiili), nestemäiset liuotinuutteet
Terva, ruskohiili
Terva, ruskohiili, matalalämpötilainen
Tervapikiöljy, korkealla kiehuva
Tervapikiöljy, keskialueella kiehuva
Pesuöljy
Pesuöljyuutejäännös
Pesuöljytisle
649 Öljyn kompleksijohdannaiset
Raakaöljy
Maaöljykaasu
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini — täsmentämätön
Suoratislauskerosiini
Kerosiini — täsmentämätön
Krakattu kaasuöljy
Kaasuöljy — täsmentämätön
Raskas polttoöljy
RasvaJalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
  Perusöljy — täsmentämätön
Tislauksen aromaattinen uute
Tislauksen aromaattinen uute — käsitelty
Parafiiniöljy
Raakaparafiini
Vaseliini
650 Erinäiset aineet
   Tätä ryhmää ei tule käyttää. Sen sijaan käytetään yllämainittuja ryhmänimiä ja alaryhmänimiä.

4. Käytännön soveltaminen

Kun on selvitetty, kuuluuko aine yhteen tai useampaan luettelossa mainittuun ryhmään tai alaryhmään, yleisnimi (geneerinen nimi) muodostetaan seuraavasti:

4.1 Jos ryhmänimi tai alaryhmänimi on riittävä kuvaamaan kemiallisia alkuaineita tai merkittäviä funktionaalisia ryhmiä, tämä nimi valitaan yleisnimeksi (geneeriseksi nimeksi).

Esimerkkejä:

— 1,4-dihydroksibentseeni

ryhmä 604: fenolit ja johdannaiset

yleisnimi (geneerinen nimi): fenolijohdannainen

butanoli

— ryhmä 603: alkoholit ja johdannaiset

alaryhmä: alifaattiset alkoholit

yleisnimi (geneerinen nimi): alifaattinen alkoholi

— 2-isopropoksietanoli

ryhmä 603: alkoholit ja johdannaiset

alaryhmä: glykolieetterit

yleisnimi (geneerinen nimi): glykolieetteri

— metakrylaatti

ryhmä 607: orgaaniset hapot ja johdannaiset

alaryhmä: akrylaatit

yleisnimi (geneerinen nimi): akrylaatti

4.2 Jos ryhmänimi tai alaryhmänimi ei riittävästi kuvaa kemiallisia alkuaineita tai funktionaalisia ryhmiä, yleisnimi (geneerinen nimi) muodostetaan vastaavista eri ryhmien tai alaryhmien nimistä yhteenliittämällä:

Esimerkkejä:

— klooribentseeni

ryhmä 602: halogenoidut hiilivedyt

alaryhmä: halogenoidut aromaattiset hiilivedyt

ryhmä 017: klooriyhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): kloorattu aromaattinen hiilivety

— 2,3,6-trikloorifenyylietikkahappo

ryhmä 607: orgaaniset hapot

alaryhmä: halogenoidut aromaattiset hapot

ryhmä 017: klooriyhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): kloorattu aromaattinen happo

— 1-kloori-1-nitropropaani

ryhmä 610: klooratut ja nitratut johdannaiset

ryhmä 601: hiilivedyt

alaryhmä: alifaattiset hiilivedyt

yleisnimi (geneerinen nimi): kloorattu alifaattinen hiilivety

— tetrapropyyliditiopyrofosfaatti

ryhmä 015: fosforiyhdisteet

alaryhmä: fosforiesterit

ryhmä 016: rikkiyhdisteet

geneerinen nimi: tiofosforiesteri

Huom!

Tiettyjen alkuaineiden, erityisesti metallien ryhmänimiä tai alaryhmänimiä voidaan tarkentaa määritteillä ’orgaaninen’ tai ’epäorgaaninen’.

Esimerkkejä:

— dielohopeakloridi

ryhmä 080: elohopeayhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): epäorgaaninen elohopeayhdiste

— bariumasetaatti

ryhmä 056: bariumyhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): orgaaninen bariumyhdiste

— etyylinitriitti

ryhmä 007: typpiyhdisteet

alaryhmä: nitriitit

yleisnimi (geneerinen nimi): orgaaninen nitriitti

— natriumvetysulfiitti

ryhmä 016: rikkiyhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): epäorgaaninen rikkiyhdiste

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.