1140/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 35 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 648/2008 ja 979/2010, ja

lisätään asetukseen uusi 7 a luku seuraavasti:

35 §
Hyväksyttävien kustannusten kohtuullisuus

Investoinnin tuki perustuu yksikkökustannuksiin, jos asianomaista kohdetta koskevista yksikkökustannuksista on säädetty.

Hankinta on kilpailutettava siten kuin 7 a luvussa säädetään, jos:

1) tuettavan toimenpiteen hankintaan ei sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007); ja

2) tuen enimmäismäärä on yli 50 prosenttia hankinnan kustannusarviosta ja hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on yli 30 000 euroa tai rakentamisinvestoinnissa yli 150 000 euroa.

Muista kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista arvoltaan yli 10 000 euron hankinnoista on pyydettävä tarkoituksenmukaisella tavalla hankinnan tarkoitukseen ja tavoitteisiin nähden riittävä määrä tarjouksia.

Jos hyväksytyn kustannusarvion mukaiset kustannukset ovat pienemmät kuin 1-3 momentissa tarkoitetut kustannukset, tuki myönnetään kustannusarvion mukaisten kustannusten perusteella.

Jos yksikkökustannuksista ei ole säädetty tai tarjouksia ei ole pyydetty 3 momentissa tarkoitetuista hankinnoista, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on muulla tavoin varmistuttava kustannusten kohtuullisuudesta.

Hankintaa ei saa jakaa eriin, osittaa, laskea poikkeuksellisin menetelmin eikä keinotekoisesti yhdistellä kilpailuttamisen tai tarjousten pyytämisen välttämiseksi.

7 a luku

Hankintojen kilpailuttaminen

37 a §
Hankintamenettelyt

Hankintamenettelynä voidaan käyttää:

1) avointa menettelyä, jossa hankinnasta julkaistaan maatalouden hankintailmoitus ja kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen; maatalouden hankintailmoituksen ohella hankinnan tekijä voi lähettää tarjouspyyntöjä soveliaiksi katsomilleen toimittajille;

2) suorahankintaa, jossa hankinnan tekijä maatalouden hankintailmoitusta julkaisematta valitsee mukaan yhden tai usean toimittajan, jonka tai joiden kanssa hankinnan tekijä neuvottelee sopimuksen ehdoista.

37 b §
Hankintamenettelyn valinta

Hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa menettelyä.

Suorahankinnan voi valita seuraavissa tilanteissa:

1) avoimessa menettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouksia tai sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta;

2) on ilmeistä, että vain yksi toimittaja voi toteuttaa hankinnan;

3) hankinnalla on hankinnan tekijästä riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä poikkeuksellinen kiire;

4) tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta taikka pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan menettelyn seurauksena;

5) kyseessä on aiemmin asianmukaisesti kilpailutettuun hankintaan sisältymätön lisätilaus alkuperäiseltä toimittajalta;

6) kyseessä on tuettuun investointiin liittyvä hankinta, jonka arvo on alle 30 000 euroa tai sellainen hankintaan liittyvä osa, jonka arvo on alle 10 prosenttia koko investoinnin arvosta; suorahankintaa tällä perusteella ei saa valita, kun tuettu toimenpide toteutetaan urakkana.

37 c §
Hankinnasta ilmoittaminen

Avoimella menettelyllä toteutettavasta hankinnasta on ilmoitettava julkisesti tekemällä maatalouden hankintailmoitus suomen- tai ruotsinkielellä internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Hankinnan tekijä voi mainitussa internetosoitteessa julkaistavan ilmoituksen lisäksi julkaista hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä. Jos hankinta tehdään suorahankintana, velvollisuutta ilmoittamiseen ei ole.

Maatalouden hankintailmoituksen julkaisee ensisijaisesti hankinnan tekijä. Jos hankinnan tekijä ei ole tuen myöntämispäätöksen tekemisen ajankohtaan mennessä julkaissut maatalouden hankintailmoitusta, sen tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

37 d §
Maatalouden hankintailmoitus

Hankinnan tekijän julkaisemassa maatalouden hankintailmoituksessa on oltava ainakin:

1) hankinnan tekijän virallinen nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) hankintalaji, hankinnan kohde ja investoinnin toteutuskunta;

3) hyväksytäänkö osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset;

4) hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika tarjousten toimittamiselle;

5) mistä, miten ja milloin tarjouspyyntö on saatavissa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisemassa maatalouden hankintailmoituksessa on oltava:

1) tuen saajan virallinen nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) hankintalaji, tuen kohde ja investoinnin toteutuskunta;

3) määräaika, jonka kuluessa tuettava toimenpide on tuen myöntämispäätöksen mukaan toteutettava;

4) tieto siitä, mistä ja milloin tarjouspyyntö on saatavissa.

37 e §
Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön on oltava niin selkeä, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntö ja siihen perustuvat tarjoukset on tehtävä kirjallisesti.

Tarjouspyynnössä tai tuen hakijan tekemässä maatalouden hankintailmoituksessa on oltava ainakin:

1) hankinnan tekijän virallinen nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) osoite, johon tarjoukset on toimitettava;

3) hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika tarjousten toimittamiselle;

4) hankinnalle annettu nimi, toteutuskunta ja hankinnan kohde riittävine teknisine erittelyineen;

5) tarjouksen valintaperuste, joka voi olla halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus; jos valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, on ilmoitettava vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys;

6) tarjoajille asetetut taloudellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta, ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, jotka tarjoajan on tämän arviointia varten toimitettava;

7) tieto siitä, hyväksytäänkö osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä. Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan maatalouden hankintailmoitusta.

Tarjouspyyntö on maatalouden hankintailmoituksesta ilmenevänä ajankohtana toimitettava viipymättä sitä pyytäneille toimittajille tai saatettava toimittajien saataville sähköisiä menettelytapoja käyttäen.

37 f §
Tarjoajan ja tarjouksen valinta

Tarjoajien soveltuvuus on arvioitava ennalta ilmoitettuja tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Tarjouskilpailusta tulee sulkea pois tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.

Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankinnan tekijän kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

37 g §
Hankintaa koskeva ratkaisu

Hankinnan tekijän on tehtävä tarjoajien asemaa ja hankintaa koskeva kirjallinen ratkaisu, joka on perusteltava. Ratkaisusta tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksytyn tai hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Tarjouksen hylkäämistä koskevasta ratkaisusta on käytävä ilmi rakennetukilain 40 a §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus ja määräaika ilmoituksen tekemiselle.

Ratkaisu on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Ratkaisu annetaan tiedoksi käyttäen ilmoitettua sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa tarjoajan katsotaan saaneen ratkaisun tiedoksi viestin lähettämispäivänä, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä seikasta, jonka vuoksi viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Ratkaisu voidaan antaa tiedoksi myös postitse kirjeenä, jolloin tarjoajan katsotaan saaneen ratkaisun tiedoksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

37 h §
Säilytettävät hankinta-asiakirjat

Hankinnan tekijän tulee säilyttää:

1) hankinnan tekijän julkaisema maatalouden hankintailmoitus;

2) tarjouspyyntö ja sen toimittamiseen liittyvät asiakirjat;

3) tarjoukset;

4) tarjoajan ja tarjouksen valintaan liittyvät asiakirjat;

5) hankintaa koskevat ratkaisut ja niiden tiedoksi antamiseen liittyvät asiakirjat.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 2011.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hakemukseen liittyvään hankintamenettelyyn sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitussihteeri
Mika Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.