1131/2011

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 1 ja 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 ja 5 momentti sekä 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 1§ osaksi asetuksessa 1070/2009, 2 § osaksi asetuksessa 1070/2009 ja 648/2010, 3 §:n 1 momentti osaksi asetuksessa 1023/2007 ja 253/2011, 4 §:n 1 momentti ja 5 § osaksi asetuksessa 263/2011 sekä 5 § osaksi asetuksissa 58/2004, 845/2008, 250/2009 ja 1021/2011 seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:

1) taloudellisen kehityksen seuranta ja ennustaminen, talous- ja rakennepolitiikan valmistelu ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi;

2) finanssipolitiikan tavoitteet, keinot ja arviointi;

3) valtion talousarvio, valtiontalouden kehykset, toiminta- ja taloussuunnittelun perusteet, hallituksen kertomus valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä valtion tilinpäätöskertomus;

4) valtion liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen yleinen järjestelmä;

5) valtion taloushallinto, valtiontalouden valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin perusteet sekä virheiden ja väärinkäytösten vastainen toiminta;

6) valtion hankintatoimen yleinen ohjaus ja kehittäminen;

7) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajajärjestelmä;

8) Euroopan tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan petostentorjuntavirastoa koskevat asiat;

9) valtion lainanannon ja korkotukilainojen yleiset perusteet;

10) valtion omaisuuden omistamisen ja hallinnan yleiset perusteet, toimitilojen järjestämisen yleinen ohjaus sekä valtionperinnöt;

11) valtion toimintojen maksullisuuden ja maksujen yleiset perusteet;

12) indeksiehdon käytön rajoittaminen sopimuksissa;

13) veropolitiikan suunnittelu ja toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen sekä verojärjestelmän kehittäminen;

14) verot ja veronluonteiset maksut;

15) yleistä tullipolitiikkaa koskevat asiat ja siihen kuuluvat tullimenettelyt sekä kiintiö- ja suspensiotullit;

16) rahoitusjärjestelmän kehittäminen;

17) valtion lainanoton, velanhoidon ja kassavarojen sijoittamisen yleinen ohjaus ja valvonta sekä arvopaperistamalla tapahtuva varainhankinta;

18) valtiontakaukset ja -takuut sekä niihin verrattavat sitoumukset;

19) rahajärjestelmä, maksuvälineet ja -järjestelmät;

20) luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituspalveluja tarjoavien yritysten, säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskuntien sekä panttilainauslaitosten toimintaa koskevat asiat;

21) arvopaperi- ja johdannaiskauppaa sekä niiden selvitystä, arvo-osuusjärjestelmää ja niitä ylläpitävien yhteisöjen toimintaa koskevat asiat;

22) rahoitusmarkkinoiden valvonnan sääntely;

23) Suomen Pankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmää koskevat asiat;

24) Kansainvälistä Valuuttarahastoa, Maailmanpankkiryhmää, Euroopan investointipankkia, Pohjoismaiden investointipankkia sekä osaltaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia ja Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiötä koskevat asiat;

25) valtionhallinnon työnantajatoiminnan, henkilöstöjohtamisen ja työmarkkinapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen, keskustason työnantajatoiminta, henkilöstön oikeudellisen aseman ja sopimusjärjestelmän perusteet, valtionhallinnon johdon ja johtamisen kehittäminen, eläkkeiden ja muiden palvelussuhteen ehtojen yleinen järjestely;

26) virkasuhteen ehdoista määrääminen, kun asia ei kuulu viraston tai valtion liikelaitoksen toimivaltaan, sekä viran siirtäminen toisen ministeriön hallinnonalan virastoon ja määrärahan siirtäminen tällaisen viraston käytettäväksi;

27) valtion yleisen tilastotoimen ohjaus ja kehittäminen;

28) julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittäminen;

29) valtion toimintojen alueellistamisen koordinointi, seuranta ja kehittäminen;

30) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueita, ja valtion paikallishallinnon toimialuejaot ja niiden yhteensovittaminen;

31) julkisten palvelujärjestelmien laadunhallinnan ja toiminnallisen tehokkuuden parantaminen;

32) julkisen hallinnon tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleinen kehittäminen, valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus sekä valtionhallinnon tietohallinnon yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittaminen;

33) valtion ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön edistäminen sekä yhteisten toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen ja menetelmien kehittäminen ja yhteensovittaminen;

34) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleinen kehittäminen ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden ohjaus;

35) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde;

36) kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja harkinnanvarainen rahoitusavustus;

37) aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus;

38) rekisterihallinnon ja väestökirjanpidon ohjaus ja kehittäminen;

39) valtioneuvoston yhteisten tietojärjestelmien sekä tietoliikenne- ja viestintäverkkojen tekninen kehittäminen ja ylläpito;

40) Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa koskevat asiat.

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) aluehallintovirastot;

2) maistraatit;

3) Tilastokeskus;

4) tullilaitos;

5) Valtiokonttori;

6) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus;

7) verohallinto;

8) Väestörekisterikeskus;

9) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus;

10) Senaatti-kiinteistöt;

11) valtion eläkerahasto;

12) valtion vakuusrahasto;

13) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta;

14) virkamieslautakunta;

15) kunnallinen eläkelaitos;

16) kunnallinen työmarkkinalaitos;

17) Kuntien takauskeskus;

18) Haus kehittämiskeskus Oy;

19) Hansel Oy;

20) Tietokarhu Oy;

21) Euroopan rahoitusvakausväline;

22) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa;

23) Yrityspankki Skop Oyj, selvitystilassa.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto;

6) kunta- ja aluehallinto-osasto;

7) kehittämis- ja hallintotoiminto;

8) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT).


4 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri kansliapäällikkönä apunaan alivaltiosihteeri sekä hallinto- ja kehitysjohtaja.


Osastopäälliköllä sekä hallinto- ja kehitysjohtajalla on ylijohtajan arvonimi, valtion talousarviosta vastaavan osaston osastopäälliköllä kuitenkin budjettipäällikön arvonimi ja valtion työnantajatoiminnasta vastaavan osaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi.

5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteeri kansliapäälliköllä, alivaltiosihteerillä ja osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallinto- ja kehitysjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) ICT-johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) valtioneuvoston controllerilla ja apulaiscontrollerilla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) budjettineuvos, apulaisbudjettipäälliköllä, finanssineuvoksella apulaisosastopäällikkönä ja muulla apulaisosastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

6) hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

7) valtion IT-johtajalla, neuvottelujohtajalla, lainsäädäntöneuvoksella, finanssineuvoksella, budjettineuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;

8) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

9) muilla virkamiehillä tehtävän edellyttämä koulutus ja kokemus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

  Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2011

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Hallitusneuvos
Ulla Vilhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.