1097/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2011

Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

 kumotaan patenttiasetuksen (669/1980) 7 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 7 § osaksi asetuksissa 104/1996 ja 144/2006 sekä 8 § asetuksessa 144/2006,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentin 6 kohta, 3, 21–23, 39, 52 d, 52 e, 52 g §:n johdantokappale sekä 52 h–52 n, 52 u, 52 x ja 52 y §, sellaisina kuin niistä ovat, 2 §:n 2 momentin 6 kohta asetuksessa 674/2000, 3, 23 ja 52 d § osaksi asetuksessa 246/1997, 21 § osaksi asetuksissa 505/1985 ja 104/1996, 22, 39, 52 h, 52 j ja 52 k § asetuksessa 246/1997, 52 e § asetuksissa 595/1994 ja 674/2000, 52 g §:n johdantokappale, 52 i ja 52 m § asetuksessa 595/1994, 52 l ja 52 n § asetuksissa 595/1994 ja 246/1997, 52 u § asetuksissa 104/1996 ja 246/1997, 52 x § asetuksissa 104/1996 ja 144/2006 ja 52 y § asetuksessa 104/1996, sekä  

lisätään 2 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 674/2000, uusi 7 kohta sekä asetukseen uusi 32 a §, seuraavasti:

1 §

Kansainvälinen patenttihakemus, joka käsittää Suomen, tehdään viranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle, joka patenttiyhteistyösopimuksen (SopS 58/1980) ja sen sovellutussääntöjen mukaan on toimivaltainen vastaanottava viranomainen. Patenttivirastosta vastaanottavana viranomaisena säädetään 45—50 ja 51 a §:ssä


2 §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama, ja siinä tulee olla:


6) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä;

7) jos hakija haluaa hakemusta koskevien päätösten antamisen englanninkielellä, tätä koskeva pyyntö.


3 §

Jollei asiakirjaa ole laadittu patenttilain 8 §:n 5 momentin mukaisella kiellä, on hakijan annettava patenttivirastolle myös sen suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös. Kun kysymys on muusta asiakirjasta kuin selityksestä, tiivistelmästä tai patenttivaatimuksista sekä kun on kysymys sellaisesta suomalaisen patenttihakemuksen selityksen tai patenttivaatimusten tekstistä, joka ei sisälly 21 §:n 1 momentin mukaan perusasiakirjoihin, patenttivirasto voi kuitenkin olla vaatimatta käännöstä tai hyväksyä käännöksen muulle kielelle kuin suomeksi tai ruotsiksi tai englanniksi.

21 §

Suomalaisen patenttihakemuksen, patenttilain 38 §:n mukaan käsiteltäväksi otettavan patenttihakemuksen ja kansalliseksi hakemukseksi muunnetun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen perusasiakirjana pidetään tässä asetuksessa suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä selitystä piirustuksineen sekä patenttivaatimuksia, jotka sisältyvät hakemukseen, kun hakemus tehtiin tai on katsottava tehdyksi. Jos nämä asiakirjat eivät ole sanottuna ajankohtana sisältyneet hakemukseen, perusasiakirjana pidetään tämän jälkeen ensiksi annettua suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä selitystä ja patenttivaatimuksia, jos näiden sisältö selvästi vastaa mainittuna ajankohtana virastossa olevien asiakirjojen sisältöä.

Patenttilain 31 §:n mukaisesti jatketun kansainvälisen patenttihakemuksen perusasiakirjaksi katsotaan:

1) jos hakemuksen jatkamiseksi vaaditaan käännös, patenttilain 31 §:n mukaisesti annettu selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten käännös niine muutoksineen, joita siihen on tehty 52 b §:ssä säädetyn määräajan kuluessa; tai

2) jos hakemus on laadittu suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä, patenttilain 31 §:n mukaisesti annettu selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten jäljennös.

   Jos patenttihakemusta tehtäessä ilmoitetaan, että samaa keksintöä koskeva suojahakemus on annettu Suomen ulkopuolella olevalle patenttiviranomaiselle ja jos ulkomaisen hakemuksen tekemispäivä ja numero on ilmoitettu, hakemuksen myöhemmin annettun, oikeaksi todistetun jäljennöksen on katsottava saapuneen patenttivirastoon samanaikaisesti, kun hakemus Suomessa tehtiin.

22 §

Jos perusasiakirjoissa on esitetty useita keksintöjä, hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Jakaminen voi tapahtua ainoastaan ennen kuin patenttilain 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu. Jakaminen ei voi tapahtua ennen kuin 21 §:n mukainen perusasiakirja on annettu. Hakijan pyynnöstä alkuperäisestä hakemuksesta (kantahakemus) erotettua keksintöä tarkoittava uusi hakemus on katsottava tehdyksi samanaikaisesti kuin kantahakemus.

23 §

Jos selitykseen tai patenttivaatimuksiin tehdyllä lisäyksellä tai muulla tavoin patenttihakemuksessa on esitetty keksintö, joka ei ilmene perusasiakirjoista, voidaan kantahakemuksesta lohkaisemalla tehty, tätä keksintöä tarkoittava uusi hakemus hakijan pyynnöstä katsoa annetuksi silloin, kun asiakirja, jossa keksintö on esitetty, saapui patenttivirastoon.

Lohkaisu voi tapahtua ainoastaan ennen kuin patenttilain 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu. Lohkaisu ei voi tapahtua ennen kuin 21 §:n mukainen perusasiakirja on annettu. Lohkaisemalla tehdyssä hakemuksessa saa suojaa hakea vain sille, mikä uutta asiakirjaa jätettäessä ilmeni kantahakemuksen asiakirjoista.

Patentin myöntäminen
31 §

32 a §

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 27 b §:n 1 momentin mukaista käännöksen korjausta, tulee sisältää:

1) patentinhaltijan nimi ja osoite;

2) patentin rekisterinumero ja luokat;

3) keksinnön nimitys, sekä

4) tieto siitä päivästä, jolloin käännöksen korjaus ja julkaisumaksu saapuivat patenttiviranomaiselle.

39 §

Patenttilain 25 §:n 5 momentissa tarkoitetun, väitteen johdosta tehtyä päätöstä koskevan kuulutuksen tulee sisältää patentin rekisterinumero ja luokat, keksinnön nimitys, patentinhaltijan nimi sekä päätöksen päivämäärä.

52 d §

   Lisäsuojatodistuksesta säädetään patenttilain 70 a §:ssä.

Lisäsuojatodistusasetuksilla tarkoitetaan lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 469/2009 ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1610/96.

52 e §

Lisäsuojatodistusta ja lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskevat hakemukset on tehtävä kirjallisesti.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama, ja sen tulee sisältää asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 8 artiklassa säädetyt tiedot. Jos useat yhdessä hakevat lisäsuojatodistusta, hakemuskirjassa tulee lisäksi olla ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta ottamaan vastaan patenttiviraston ilmoitukset.

Hakijan on lisäksi annettava patenttivirastolle tuotetta koskevia lisätietoja, milloin tämä on välttämätöntä hakemuksen käsittelyn kannalta.

52 g §

Patenttivirasto pitää päiväkirjaa saapuneista hakemuksista. Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa lueteltujen tietojen lisäksi:


52 h §

Lisäsuojatodistusta ja lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskevan hakemuksen kuuluttamisesta säädetään asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 9 artiklassa. Kuulutuksen tulee sisältää lisäksi lisäsuojatodistusta koskevan hakemuksen päiväkirjanumero ja tekemispäivä.

52 i §

Lisäsuojatodistusta koskevaa hakemusta tai lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskevaa hakemusta ei saa muuttaa niin, että se koskee toista tuotetta tai toista peruspatenttia.

52 j §

Patenttivirasto ei hakemusta käsitellessään tutki, täyttääkö lisäsuojatodistusta koskeva hakemus asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa asetetun edellytyksen.

52 k §

Patenttilain 15 ja 16 §:n säännöksiä sovelletaan asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaisiin määräaikoihin.

52 l §

Lisäsuojatodistuksen myöntämistä ja lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskevasta kuuluttamisesta säädetään asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 11 artiklassa. Kuulutuksen tulee sisältää lisäksi lisäsuojatodistusta koskevan hakemuksen päiväkirjanumero, tekemispäivä ja todistuksen rekisterinumero.

Lisäsuojatodistuksen tulee sisältää edellä 1 momentissa mainitut tiedot.

52 m §

Patenttivirasto pitää myönnetyistä lisäsuojatodistuksista rekisteriä. Rekisteriin tulee merkitä 52 l §:n 1 momentissa mainitut tiedot sekä, jos haltijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite. Lisäksi sovelletaan mitä 40—42 §:ssä säädetään.

52 n §

Jos lisäsuojatodistusta tai lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskeva hakemus on lainvoiman saaneella päätöksellä hylätty tai jäänyt sillensä, on tästä kuulutettava. Kuulutuksen tulee sisältää 52 h §:ssä mainitut tiedot.

Patenttivirasto kuuluttaa lisäsuojatodistuksen raukeamisesta, kun tästä on asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 14 artiklan d alakohdan mukaisesti kolmannen osapuolen pyynnöstä päätetty.

52 u §

Patenttilain 70 h §:ssä tarkoitettuun käännökseen on liitettävä tiedot keksinnön nimityksestä, patentin rekisterinumerosta sekä patentinhaltijan nimestä ja osoitteesta. Käännöstä ei katsota annetuksi, jollei näitä tietoja ole liitetty käännökseen.

52 x §

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 h §:n mukaista käännöstä, tulee sisältää:

1) patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys;

4) patenttihakemuksen tekemispäivä;

5) tieto siitä, milloin Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut päätöksestään myöntää patentti tai pitää se voimassa muutetussa muodossa; sekä

6) jos etuoikeutta on pyydetty, tieto siitä, missä etuoikeuden perustamiseksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero.

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 n §:n mukaista käännöstä, tulee sisältää:

1) patenttihakemuksen päiväkirjanumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys;

4) tieto patenttihakemuksen tekemispäivästä; sekä

5) jos etuoikeutta on pyydetty, tieto siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero.


52 y §

   Korjattaessa käännöstä patenttilain 70 q §:n mukaisesti on annettava korjatun asiakirjan uudelleen kirjoitettu kappale, jossa korjaukset on selvästi esitettävä. Käännöksen korjaukseen on liitettävä tiedot patentin tai patenttihakemuksen numerosta sekä patentinhaltijan tai patentinhakijan nimestä ja osoitteesta. Jos mainitut tiedot puuttuvat, käännöksen korjausta ei katsota annetuksi.

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 q §:n 1 momentin mukaista käännöksen korjausta, tulee sisältää:

1) patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys;

4) tieto siitä päivästä, jolloin käännöksen korjaus ja julkaisumaksu saapuivat patenttiviranomaiselle;

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 q §:n 2 momentin mukaista käännöksen korjausta, tulee sisältää:

1) patenttihakemuksen päiväkirjanumero ja luokat

2) patentinhakijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys; sekä

4) tieto siitä päivästä, jolloin käännöksen korjaus saapui patenttiviranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

  Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2011

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Liisa Huhtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.