1064/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liite 8, sellaisena kuin se on asetuksessa 584/2010, sekä

lisätään asetukseen uusi 18 a § seuraavasti:

18 a §
Sähkökäyttöisen ajoneuvon vaatimukset

1. Sähköisellä voimansiirtojärjestelmällä varustetun M- ja N- luokan ajoneuvon, jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 25 kilometriä tunnissa ja jonka käyttöjännite on tasajännitteellä vähintään 60 volttia tai vaihtojännitteellä vähintään 30 volttia, riittävänä osoituksena sähköisen voimansiirtojärjestelmän turvallisuuden vaatimustenmukaisuudesta yksittäishyväksynnässä, muutoskatsastuksessa tai muun kuin EY-tyyppihyväksytyn voimansiirtojärjestelmältään muuttamattoman ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa hyväksytään, jos ajoneuvon osoitetaan täyttävän vähintään E-sääntöä 100 vastaavat vaatimukset tai vastaavat aiemmassa rekisteröintimaassa voimassa olevat tekniset vaatimukset sähköturvallisuuden osalta. Jos ajoneuvo on otettu ensi kertaa käyttöön ajankohtana, jolloin E-säännön 100 jonkin muutossarjan vaatimuksien soveltaminen uusiin ajoneuvoihin oli pakollista Euroopan unionin lainsäädännön nojalla, ajoneuvon tulee yksittäishyväksynnässä, rekisteröintikatsastuksessa ja muutoskatsastuksessa vastata vähintään mainitun muutossarjan tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia.

2. Sähköisellä voimansiirtojärjestelmällä tarkoitetaan tässä asetuksessa järjestelmää, johon kuuluvat yksi tai useampi ajomoottori, uudelleen ladattava energiavarasto, ajosähköenergian säätöjärjestelmä, apusähköjärjestelmien muuntimet, näihin liittyvät johdinsarjat ja liittimet sekä energiavaraston lataukseen tarvittava kytkentäjärjestelmä.

3. Muun kuin voimansiirtojärjestelmältään muuttamattoman EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon tulee palo- ja pelastustilanteita varten olla varustettu ajoneuvosta ulospäin näkyvällä riittävän selkeällä sähkökäyttöä ilmaisevalla merkinnällä. Tämä merkintä ei kuitenkaan korvaa korkeajännitteisiä osia koskevia, E-säännön 100 mukaisia jännitevaarasta kertovia merkintöjä.

4. Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista poiketen ajoneuvon eristysresistanssia koskeva mittaus voidaan tehdä normaalissa ulkoilman kosteudessa ilman vakautusta.

5. Osoituksena 1—3 momentissa mainittujen vaatimusten täyttymisestä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa sekä yksittäishyväksynnässä hyväksytään vähintään nimetyn tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan vaatimukset tai ilmoitetun laitoksen vaatimukset täyttävän testaajan selvitys. Muutoskatsastuksessa osoituksena vaatimusten täyttymisestä hyväksytään myös käyttöönottopöytäkirja siltä, jolla on sähköpätevyys ja joka itse on vastannut ajoneuvon muutosten tekemisestä tai Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtuuttaman tarkastuslaitoksen tai tarkastajan lausunto.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2011.

  Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2011

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Yli-insinööri
Maria Rautavirta

Liite 8

AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET POIKKEUKSET LIITTEIDEN 1-7 VAATIMUKSISTA

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa kansallisessa tyyppihyväksynnässä, muussa yksittäishyväksynnässä kuin direktiivin 2007/46/EY liitteen IV lisäyksen 2 tarkoittamassa M1- ja N1-luokan ajoneuvon 26.2.2012 jälkeen tehdyssä yksittäishyväksynnässä, sekä muutos- ja rekisteröintikatsastuksessa. Ennen 1.1.2010 käyttöönotettujen ajoneuvojen rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 31.12.2009 voimassa olleita vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menettelyjä.

Tämän taulukon mukaisia vaatimuksenmukaisuuden osoittamistapoja voidaan soveltaa myös liitteissä 1-7 määrättyjen erityisdirektiivien ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoajankohtaa vastaaviin vaatimuksiin ajoneuvon muutoskatsastuksessa ja rekisteröintikatsastuksessa.

Ajoneuvon yksittäishyväksynnässä ja muutoskatsastuksessa sekä EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutetun ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa ja muun kuin EY -tyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa saadaan vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnassa sovellettavia, erityssäädöksessä säädettyjä raja-arvoja.

Taulukossa ilmoitettuja E-sääntöjä voidaan soveltaa rinnakkaisina vaihtoehtoina EU-säädöksille. E-sääntöjä ja EU-säädöksiä sovelletaan rinnakkain siten kuin EU-asetuksella säädetään.

Kohta Kohde Direktiivi/ EY-asetus E-sääntö Vaatimustenmukaisuuden osoittamistapa
M1 M2,3 N1 N2,3 O1,2 O3,4
1 Melutasot 70/157/ETY 51, 59 H1 H1 H1 H1
2 Päästöt 70/220/ETY (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 83,103 H2 H2 H2 H2
2a Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja 6 /tietojen saanti) EY N:o 715/2007 - H3 H3 H3 H3
N/A4 N/A5
3 Polttonestesäiliöt 70/221/ETY 34, C6/B7/X8/I H/X8 C6/B7/X8/I H
58,
Alleajosuojat takana 67, E9/H E9/H
110 E9/H E9/H E9/H E9/H
4 Takarekisterikilven tila 70/222/ETY - E E E E E E
EU N:o 1003/2010
5 Ohjauslaite 70/311/ETY 79 C10/I H C10/I H E H
E11
6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY 11 C C C
7 Äänimerkinantolaite 70/388/ETY 28 C C C C
8 Epäsuoran näkemisen laitteet 2003/97/EY 46 X12/I12 X12 X12/I12 X12/I12,14
C13 C13 C13
C13
9 Jarrutus15 71/320/ETY 13, H16/I H H16/I H/I14 H/E17 H
13H,
90
10 Sähkömagneettinen yhteensopivuus 72/245/ETY 10 A18 A18 A18 A18 A18 A18
C19/I C19 C19/I C19/I14 C19 C19
11 Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 72/306/ETY 24 H H H H
12 Sisävarusteet 74/60/ETY 21 C
13 Luvattoman käytön estävät laitteet 74/61/ETY 18, C/I C C/I C/I14
97, X20 X20
116
14 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 74/297/ETY 12 C/I C/I
15 Istuinten lujuus 74/408/ETY 17, 80 C/I C C/I C/I14
16 Ulkonevat osat 74/483/ETY 26 C
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY 39 C C C C
18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY - E E E E E E
EU N:o 19/2011
19 Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY 14 B/I14 C C/I C/I14
20 Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 76/756/ETY 48 H22 H22 H22 H22 C22 H22
21 Heijastimet 76/757/ETY 3 X/I X X/I X/I14 X X
22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet 76/758/ETY 7, 87, X/I X X/I X/I14 X X
91
23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY 6 X/I X X/I X/I14 X X
24 Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY 4 X/I X X/I X/I14 X X
25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY 1, 5, 8, 20, 31, X/I23 X X/I23 X/I14, 23
37, 98, 99, 112,
123
26 Etusumuvalaisimet 76/762/ETY 19 X/I X X/I X/I14
27 Hinauslaitteet 77/389/ETY/ - B B B B
EU N:o 1005/2010
28 Takasumuvalaisimet 77/538/ETY 38 X/I X X/I X/I14 X X
29 Peruutusvalaisimet 77/539/ETY 23 X/I X X/I X/I14 X X
30 Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY 77 X/I X X/I X/I14
31 Turvavyöt 77/541/ETY 16, 44 X/I24 X24 X/I24 X/I14,24
E13 E13 E13 E13
32 Näkyvyys eteen 77/649/ETY 125 E E E E
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY 121 E E E E
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY - E E E E
EU N:o 672/2010
35 Pesimet/pyyhkimet 78/318/ETY - E E E E
EU N:o 1008/2010
36 Lämmitysjärjestelmät 2001/56/EY 122 C C C C C C
37 Pyörien roiskesuojat 78/549/ETY - B E25 E25 E25 E25 E25
EU N:o 1009/2010
38 Pääntuet 78/932/ETY 17, 25 E26
39 CO2-päästöt/polttoaineen kulutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 80/1268/ETY 101 H27 H27
40 Moottorin teho 80/1269/ETY 85 C A C C14 A5
(Kumottu 31.12.2013 alkaen)
41 Raskaiden hyötyajoneuvojan päästöt 2005/55/EY 85 H3 H3 H3 H3, 14
(Kumottu 31.12.2013 alkaen) H5
41 a Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus EY N:o 595/2009 49 H3 H3 H3 H3
42 Sivusuojaus 89/297/ETY 73 H H
43 Roiskeenestojärjestelmät 91/226/ETY - H28 H28
EU N:o 109/2011
44 Massat ja mitat (M1) 92/21/ETY - C
45 Turvalasit 92/22/ETY 43 X12/I12 X12 X12/I12 X12/I12,14 B12 B12
B13/I13 B13/I13 B13/I13
B13 B13 B13
46 Renkaat 92/23/ETY 30, 54, 64, 117 X12/I12,29 X12 X12/I29 X12/I29,14 X12 X12
(Kumottu 1.11.2017 alkaen) C13/I13,29 C13 C13/I29,14
C13 C13 C13
47 Nopeudenrajoitin 92/24/ETY 89 H H
48 Massat ja mitat (muut kuin M1) 97/27/EY - H30 C C30 C C
49 Ohjaamon ulkonevat osat 92/114/ETY 61 H/I H/I14
50 Kytkentälaitteet 94/20/EY 55,10 X12 X12 X12 X12 X12/A31 X12
C13 C13 C13 C13 C13 C13
51 Paloturvallisuus 95/28/EY 118 A4
N/A32
52 Linja-auton korirakenne 2001/85/EY 66,11 A/H33
53 Etutörmäys 96/79/EY 94 C34/I
N/A35
54 Sivutörmäys 96/27/EY 95 C34/I C34
N/A35 N/A35
56 Vaarallisten aineiden kuljetusajoneuvot 98/91/EY 105 H H H H
57 Alleajosuoja edessä 2000/40/EY 93 H
58 Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) - X12 X12
EY N:o 78/2009 C13 C13
C34 C34
N/A N/A
59 Kierrätettävyys 2005/64/EY - N/A N/A
60 Etusuojajärjestelmä 2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) - X12 X12
EY N:o 78/2009 C13 C13
C34 C34
61 Ilmastointijärjestelmä 2006/40/EY - A12/I A12/I
C19 C19
62 Vetyjärjestelmä EY N:o 79/2009 - H H H H

Tässä liitteessä vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa seuraavilla tavoilla:

X: Hyväksynnän hakijan toimittamalla ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hyväksyntäviranomaisen myöntämällä EY-tyyppihyväksyntätodistuksella, asianomaista E-sääntöä soveltavan valtion hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E-tyyppihyväksyntätodistuksella tai näiden todistusten mukaista hyväksyntää osoittavalla hyväksymismerkinnällä.
A: Nimetyn tutkimuslaitoksen taikka muun ETA-valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä.
H: Hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä.
B: Valmistajan suorittamistaan testeistä laatimalla raportilla: säädöksen teknisiä määräyksiä on noudatettava ja säädöksessä säädetyt testit on suoritettava.
C: Hakijan on hyväksynnän tai katsastuksen suorittajaa tyydyttävällä tavalla osoitettava, että säädöksen keskeiset vaatimukset täyttyvät.
E: Hyväksynnän tai katsastuksen yhteydessä tehtävässä ajoneuvon tarkastuksessa.
I: Ajoneuvolle, joka on valmistettu suurina sarjoina yhdysvaltalaisia, japanilaisia, korealaisia tai kanadalaisia markkinoita varten, osoituksena vaatimusten täyttymisestä yksittäishyväksynnässä ja rekisteröintikatsastuksessa hyväksytään valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen selvitys siitä, että ajoneuvo täyttää kyseisen maan mallivuotta koskevat vaatimukset tai tätä ilmaiseva hyväksymismerkintä.
N/A: Tätä säädöstä ei sovelleta (ei vaatimuksia).

Vaihtoehtona taulukossa määritetylle vaatimustasolle käy ylempitasoinen osoittamistapa (järjestyksessä X, A, H, B, C, E). Osoittamistapaa I sovelletaan vain sitä koskevan määritelmän mukaisiin ajoneuvoihin.

Kohtia 2, 2a, 3 (polttonestesäiliöiden osalta), 11, 39, 41 ja 41a ei sovelleta sähkökäyttöiseen ajoneuvoon, jossa ei ole polttomoottoria.

1Ohiajotesti ja staattinen testi edellytetään. Testit voidaan tehdä EU-asetuksessa 183/2011 mainituin poikkeuksin. Testausradan korrelaatiotestiä ei edellytetä, jos rata ei vaimenna melua vaatimukset täyttävään testausrataan verrattuna. Ajoneuvoa koskevaan melun raja-arvoon lisätään sovellettavaan testausmenettelyyn sisältyvän toleranssin lisäksi 2 dBA. Rekisteröinti- tai muutoskatsastuksen tai yksittäishyväksynnän suorittaja kirjaa staattisen testin tuloksen rekisteritietoihin.

2Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan EU-asetuksessa 183/2011 mainittuja poikkeuksia.

3Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan EU-asetuksessa 183/2011 mainittuja poikkeuksia. Tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä ei sovelleta.

4Sovelletaan M3-luokan ajoneuvoon

5Sovelletaan N3-luokan ajoneuvoon

6Sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on muu kuin muovinen säiliö

7Sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on muovinen säiliö

8Sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on LNG tai CNG-kaasusäiliö

9Koskee alleajosuojavaatimusta niiden ajoneuvojen osalta, joissa korin mitoitus on sellainen, ettei erillistä alleajosuojaa vaadita ja alleajosuojan asennusta silloin kun alleajosuoja on komponenttina hyväksytty.

10Ohjausmekanismin tulee varmistaa kääntöympyrän pysyvyys. Tämä voidaan varmistaa suorittamalla testi, joka on direktiivin 70/311/ETY liitteessä I olevan 5.2.3 kohdan mukainen. Testi voidaan suorittaa kuormittamattomana. Kompleksinen elektroninen ohjausjärjestelmä sallitaan vain silloin, kun se täyttää E-säännön nro 79 liitteen 6 vaatimukset.

11Sovelletaan ajoneuvoihin, jossa ei ole ohjaavia eikä ohjautuvia akseleita

12Koskee osaa

13Koskee asennusvaatimuksia

14Sovelletaan N2-luokan ajoneuvoon

15Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annettua liikenne- ja viestintäministeriön asetusta (257/2009). Kuorma-autoon, jonka jarrujärjestelmä on E-tai EY-tyyppihyväksytty, voidaan hyväksyä perusajoneuvon valmistajan asentama mainitun asetuksen 17 §:ssä tarkoitettu perävaunun jarrujen käsiohjausventtiili sillä edellytyksellä, että hyväksytty asiantuntija on todennut asennustavan asianmukaiseksi. Ajoneuvon hyväksynnässä on esitettävä paineilmakaavio, josta asennustapa ilmenee ja hyväksytyn asiantuntijan antama todistus, jonka ei tarvitse olla ajoneuvokohtainen. Jarruvalojen on kytkeydyttävä päälle käsiohjausventtiiliä käytettäessä. Mainitun asetuksen 17 §:n 2 momentissa säädetyn maksimipaineen saa ylittää. Venttiilistä tehdään mainitun asetuksen 17 §:ssä tarkoitettu merkintä rekisteriin.

16Käyttöjarrulle on tehtävä direktiivin 71/320/ETY liitteessä II olevassa 1.2.2 ja 1.2.3 kohdassa määritelty tyyppi 0 -testi ja 1.3 kohdassa määritelty tyyppi I -testi.

17Jarrulaitteiden yhteensovituksen osalta osoituksena vaatimustenmukaisuudesta hyväksytään valmistajan toimittama yhteensovituslaskelma. Lisäksi hyväksyjä tarkistaa, että jarrulaitteet vastaavat laskelmassa ilmoitettuja.

18Koskee elektronista asennelmaa

19Koskee ajoneuvoa

20Jälkiasennettavan ajonestolaitteen tyypin on oltava direktiivin tai E-säännön mukaisesti hyväksytty.

21Kiinnityspisteiden lukumäärän tulee vastata EU-vaatimuksia.

22Jäljempänä 21-26 ja 28-30 kohdassa mainittujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden lukumäärästä, keskeisistä suunnitteluominaisuuksista, sähköliitännöistä ja aikaansaadun tai paluuheijastuvan valon väristä ei sallita poikkeuksia, ellei niistä ole erikseen muualla säädetty. Puuttuva heijastin tai valaisinlaite tulee asentaa ja niiden tulee olla EY- tai E-tyyppihyväksyttyjä. Muita kuin EY- tai E-tyyppihyväksyttyjä sallittuja lisävalaisimia ei saa asentaa.

23Ajoneuvoon asennetuista valaisimien lähivalon tuottamasta valaistuksesta on annettava vähintään hyväksytyn asiantuntijan selvitys siitä että se vastaa epäsymmetristä lähivaloa tuottavia valaisimia koskevan E-säännön nro 112 kohdan 6 tai soveltuvin osin E-säännön nro 98 tai 123 vaatimuksia. Vaatimuksia vastaava valonlähde voidaan asentaa käyttäen hyväksi ajoneuvon alkuperäisen valaisimen suojalasia tai -muovia, jos tällä ei ole vaikutusta valokuvioon.

24Jälkiasennettavien turvavöiden tulee vastata direktiivin 77/541/ETY tai E-säännön nro 16 vaatimuksia.

25Roiskesuojat: Vaatimusten osoittamiseen sovelletaan 20 §:n vaatimuksia

26Ensiasennettua pääntukea ei saa poistaa tai korvata vaatimuksia vastaamattomalla pääntuella.

27CO2-tieto määritellään EU-vaatimusten mukaisen päästötestin yhteydessä tai jos sitä ei ole edellytetty tehtäväksi sovelletaan laskukaavaa EU-asetuksessa 183/2011.

28Sovelletaan ajoneuvoihin, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 7500 kg

29Koskee ainoastaan ensiasennusrenkaita

30Ajoneuvo voidaan direktiivin 97/27/EY 7 artiklan mukaisesti hyväksyä liikennekäyttöön ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 4 luvussa säädettyjen mittojen mukaisena.

31Koskee vetoaisaa

32Sovelletaan M2-luokan ajoneuvoon

33Sovelletaan A- ja B-alaluokan linja-autoihin

34Koskee ajoneuvoa muutoskatsastuksessa ja EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutettua ajoneuvoa rekisteröintikatsastuksessa ja yksittäishyväksynnässä.

35Ensiasennettua turvatyynyä ei saa poistaa tai korvata vaatimuksia vastaamattomalla turvatyynyllä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.