1057/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 3 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1223/2010:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavan tilakohtaisen lisäosan ja erityistukioikeuden määräytymisperusteisiin, muodostamiseen ja vahvistamiseen.

2 §
Tilakohtainen lisäosa

Viljelijälle lasketaan tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005), jäljempänä tilatukilaki, 3 §:n 4 momentissa säädetyllä tavalla viitemäärä, jonka perusteella muodostetaan tilakohtainen lisäosa.

3 §
Viitemäärän laskeminen

Viitemäärän laskennassa otetaan huomioon se vuosi tai ne vuodet, joina viljelijä on vuosina 2007—2009, jäljempänä viitekausi, tuottanut timotein sertifioitua siementä ja hakenut timotein siementuotannon tukea riippumatta siitä, onko tuotannon perusteella maksettu tukea. Timotein sertifioidun siemenen tuotanto ja tuen hakeminen todetaan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän tietojen perusteella.

Viitemäärän laskennassa ei oteta huomioon niitä vuosia viitekaudella, jolloin viljelijällä ei ole ollut timotein siementuotantoa yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 31 artiklassa tarkoitetun ylivoimaisen esteen vuoksi. Jos siementuotanto on viitekaudella estynyt ylivoimaisen esteen vuoksi, viitevuotena voidaan käyttää vuotta 2006.

Viitemäärän lopullinen kokonaismäärä lasketaan kertomalla viitemäärä kertoimella 1,11. Vahvistettavien viitemäärien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien ja asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen sekä siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestukien ja erityistuen talousarviomäärärahojen enimmäismäärien vahvistamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2009 liitteessä II määritelty tuen enimmäismäärä. Jos vahvistettavien viitemäärien yhteenlaskettu määrä johtaa edellä mainitun tuen enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, kerrointa muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

4 §
Viitemäärän siirto

Erikseen haettavasta viitemäärän siirrosta on voimassa mitä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 3—5 artiklassa säädetään. Viitemäärä voidaan siirtää, jos mainituissa artikloissa tarkoitettu peruste on ollut olemassa aikaisintaan 1 päivänä toukokuuta 2007 tai viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2012. Viitemäärän siirtoa hakevan on ilmoitettava perusteesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2012.

5 §
Viitemäärästä luopuminen

Viljelijä voi luopua hänelle lasketusta viitemäärästä. Viitemäärä jaetaan tällöin muiden viitemäärään oikeutettujen viljelijöiden kesken.

Viitemäärästä luopumisesta on ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään Maaseutuviraston määräämänä ajankohtana.

6 §
Viitemäärän vahvistamisen edellytykset

Viitemäärä voidaan vahvistaa viljelijälle, jolla on tilatukilain 3 §:n 4 momentin ja tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin nojalla oikeus tilakohtaiseen lisäosaan edellyttäen, että viljelijä on toimittanut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Maaseutuviraston määräämät lomakkeet viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2012.

7 §
Lisäosan muodostaminen viljelijälle siirtyneisiin tilatukioikeuksiin

Lisäosa voidaan muodostaa viljelijän omistukseen viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2012 siirtyneisiin tilatukioikeuksiin, jos tilatukioikeuksia koskeva siirtoilmoitus on jätetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2012.

8 §
Lisäosan vahvistaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa lisäosan viljelijälle sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksen mahdollisesta viitemäärän siirrosta, vahvistanut viitemäärän ja jakanut sen viljelijän omistamiin tilatukioikeuksiin.

9 §
Erityistukioikeuden vahvistaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa erityistukioikeuden viljelijälle, joka täyttää tilatukilain 3 §:n 4 momentissa säädetyt erityistukioikeuden muodostamisen edellytykset. Vahvistamisen edellytyksenä on lisäksi, että viljelijä on toimittanut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle Maaseutuviraston määräämät lomakkeet viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2012.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL 30, 31.1.2009, s. 16

  Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.