1050/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (633/2004) 25, 26 ja 28 §, sellaisena kuin niistä on 28 § osaksi asetuksessa 405/2008, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 405/2008, siitä asetuksella 405/2008 kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti ja 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Työturvallisuudesta satamassa säädetään lisäksi työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (403/2008) ja muissa työturvallisuuslain nojalla annetuissa säädöksissä.

9 §
Henkilönosto

Mitä työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 c §:n 2 momentissa säädetään yksinomaan nosturin nostoköyden varassa olevan nostokorin kannatuksen varmistamisesta erillisellä nostokoneistolla tai turvalaitteella, ei koske sellaista satamanosturia, johon ei voida koukkupesän suuren painon tai muun rakenteellisen syyn vuoksi asentaa erillistä nostokoneistoa tai turvalaitetta. Henkilönoston edellytyksenä on tällöin, että nosturin nosto- ja köysikoneiston arvioidaan muuten olevan niin luotettava, ettei nostokorin putoamisvaaraa ole.

25 §
Nostoköyden ja nostoraksin käyttäminen

Taakan nostamiseen tai laskemiseen käytettävän nostoköyden ja nostoraksin on oltava tarkoitukseen sopiva ja virheetön. Työnantajan tulee valmistajan antamalla todistuksella tai muulla luotettavalla tavalla varmistaa ennen työn aloittamista laitteiden sopivuus ja turvallisuus suunniteltuun nostoon.

Nosturia tai vintturia käytettäessä rummulla on oltava vähintään kolme kierrosta köyttä.

Tekokuituista päällysteraksia voidaan käyttää vain sellaisissa erikoisnostoissa, joissa taakassa on asianmukaiset nostokorvat, turvallisuuden kannalta riittävän iso sakkeli tai muulla tavoin on estetty terävien kulmien ja leikkaavien osien osuminen päällysteraksiin. Päällysteraksia ei saa käyttää toistuviin altavetonostoihin.

26 §
Nostolaitteiden tarkastukset

Satamassa käytettävät irtaimet nostoapuvälineet on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään joka kolmas kuukausi sekä yksityiskohtaisesti joka 12 kuukausi lukuun ottamatta niitä nostorakseja ja muita tekniseltä rakenteeltaan yksinkertaisia nostoapuvälineitä, joiden turvallisuus voidaan riittävästi arvioida silmämääräisesti. Lastin mukana kulkevat nostoapuvälineet on tarkastettava silmämääräisesti ennen jokaista käyttöä.

Satamassa vakituisesti käytettävälle nosturille on vähintään joka toisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä tehtävä koekäyttö suurimmalla sallitulla kuormalla.

Nostolaitetarkastajien pätevyydestä säädetään 28 §:ssä. Nostolaitetarkastuksen todistuskirjasta ja tarkastuspöytäkirjasta säädetään 33 §:ssä.

28 §
Nostolaitetarkastajien pätevyys

Satamassa käytettävän nosturin ja siihen kuuluvien kuormauselinten käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen saa tehdä vain työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n 1 momentissa tarkoitettu asiantuntijayhteisö.

Enintään 1000 kg nostavan nosturin tai kuormausmomentiltaan alle 25 tonnimetriä olevan kuormausnosturin sekä irtaimen nostoapuvälineen yksityiskohtaisen tarkastuksen voi tehdä myös mainitussa momentissa tarkoitettu asiantuntija.

Irtaimen nostoapuvälineen silmämääräisen tarkastuksen saa tehdä työnantajan tai aluksen päällikön valtuuttama nostoapuvälineen käyttöön ja tarkastamiseen perehtynyt, joka tuntee niiden turvallisuusominaisuudet ja hylkäämisperusteet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Asetuksen 28 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.