1024/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 2, 4, 9 ja 17 §, 22—24 §, 26 ja 38 a §, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi asetuksessa 629/2008 ja 38 a § asetuksessa 629/2008, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 6 a § seuraavasti:

2 §
Ministeriön hallinnonalan johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriöllä on johtoryhmä, joka käsittelee hallinnonalan ja ministeriön kannalta periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia taikka toiminnan yhteensovittamisen kannalta keskeisiä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, sekä osastopäälliköt ja muut ministerin erikseen määräämät virkamiehet.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri. Johtoryhmän sihteerin määrää kansliapäällikkö.

6 a §
Valtiosihteeri

Valtiosihteeri hoitaa valtioneuvoston ohjesäännön 44 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä. Ministeri voi antaa valtiosihteerin tehtävistä hallinnollisen määräyksen.

9 §
Yhteiset tehtävät ja työnjako

Kukin osasto ja erillinen toimintayksikkö vastaa oman toimialansa osalta:

1) pitkän aikavälin suunnittelusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvioehdotuksen valmistelusta;

2) tulosohjauksen valmistelusta ja seurannasta;

3) toimintaympäristön kehityksen seurannasta ja arvioinnista;

4) yhteistoimintaverkostoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä;

5) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden valmistelusta.

Tarkemmasta työnjaosta osastossa ja erillisessä toimintayksikössä määrää asianomaisen osaston osastopäällikkö tai erillisen toimintayksikön johtaja vahvistamassaan sisäisessä määräyksessä.

Ministeriön henkilöstöön kuuluva on velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö, valtiosihteeri tai asianomainen osastopäällikkö määrää.

17 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa vain ministerin ja valtiosihteerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä. Ministerin erityisavustajalle on annettava hänen pyynnöstään ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille näiden tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

Ministerin erityisavustajalla on oikeus osallistua edellä 4 §:ssä tarkoitetun johtoryhmän sekä 5 §:ssä tarkoitettujen ohjausryhmien kokouksiin.

 22 §
Ministeriön johdon informoiminen

Ministerille, kansliapäällikölle ja valtiosihteerille on hyvissä ajoin ennen asian ratkaisemista tai esittelyä ilmoitettava hallinnonalaa koskevasta tärkeästä asiasta.

Osastosta ja erillisestä toimintayksiköstä esiteltävistä asioista on hyvissä ajoin ennen esittelylistan jakamista tai asian esittelemistä ministerille tai kansliapäällikölle taikka ennen asian käsittelyä valtioneuvoston tai eduskunnan valiokunnassa informoitava osastopäällikköä tai erillisen toimintayksikön johtajaa.

Valtiosihteerin on tiedotettava ministeriön virkamiesjohdolle toimivaltaansa kuuluvien asioiden edistymisestä.

23 §
Esittelylupa

Tasavallan presidentin esittelyssä, valtioneuvoston yleisistunnossa, valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa tai valtiovarainministeriön raha-asiainkäsittelyssä käsiteltävä asia on tarvittaessa selostettava ministerille tai valtiosihteerille hyvissä ajoin ennen esittelyä. Esittelylistaa ei saa jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt esittelylistan luonnoksen. Kiireellisessä tapauksessa esittelylista voidaan kuitenkin jakaa kansliapäällikön tai valtiosihteerin luvalla. Esittelylista on toimitettava aina tiedoksi myös kansliapäällikölle, valtiosihteerille ja ministerin erityisavustajalle.

Mitä edellä säädetään esittelylistojen jakamisesta, on noudatettava myös puolustusministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

24 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ilmoitettava kutsusta ja selvitettävä asian käsittelyä valiokunnassa ministerille, kansliapäällikölle ja valtiosihteerille.

26 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu ministeriön virkamiehille.

Ministeri vahvistaa valtiosihteerin vuosiloman.

38 a §
Virkamatka- ja koulutusmääräykset

Virkamatka- ja koulutusmääräyksen antaa:

1) kansliapäällikölle, valtiosihteerille ja ministerin erityisavustajalle ministeri;

2) osastopäällikölle ja erillisen toimintayksikön johtajalle kansliapäällikkö;

3) osastoon kuuluvan yksikön johtajalle ja yksikköjaon ulkopuoliselle osaston virkamiehelle osastopäällikkö;

4) osastoon kuuluvan yksikön virkamiehelle yksikön johtaja tai hänen määräämänsä virkamies;

5) erillisen toimintayksikön virkamiehelle erillisen toimintayksikön johtaja tai hänen määräämäänsä virkamies;

6) osastojaon ja erillisen toimintayksikköjaon ulkopuoliselle virkamiehelle kansliapäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011

Puolustusministeri
Stefan Wallin

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.