1023/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään merityösopimuslain (756/2011) 13 luvun 23 §:n nojalla:

1 §
Merimiesasiain neuvottelukunnan tehtävät

Merimiesasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja laitosten sekä merenkulkualan työmarkkinajärjestöjen välillä;

2) tehdä esityksiä ja aloitteita merenkulkijoiden työolojen kehittämiseksi;

3) antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muut valtioneuvoston määräämät merimieslainsäädännön toimeenpanoa ja kehittämistä koskevat tehtävät;

4) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita valtioneuvostolle asioissa, jotka koskevat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toimialaan kuuluvia merenkulkualaan liittyviä kysymyksiä.

2 §
Kokoonpano ja toimikausi

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi neuvottelukunnassa on yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä, kahden muun jäsenen sosiaali- ja terveysministeriötä, yhden liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa sekä kolmen jäsenen merenkulkualan edustavimpia työnantajajärjestöjä ja kolmen jäsenen merenkulkualan edustavimpia työntekijäjärjestöjä.

Valtioneuvosto määrää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen saman viranomaisen tai järjestön esityksestä kuin asianomainen jäsen tai varajäsen on määrätty.

3 §
Kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kuusi jäsentä sitä pyytää. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja sekä vähintään kuusi muuta jäsentä, joista vähintään yksi on työnantajajärjestöjen edustaja ja vähintään yksi työntekijäjärjestöjen edustaja.

4 §
Terveysjaosto

Neuvottelukunnan alaisena toimii merenkulun terveysjaosto. Merenkulun terveysjaosto käsittelee merimiehen terveydenhuoltojärjestelmää ja erityisesti merimiehen lääkärintarkastukseen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä.

Neuvottelukunta nimeää terveysjaostoon jäsenet ja puheenjohtajan. Terveysjaoston puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriötä edustava jäsen. Terveysjaoston yhden asiantuntijajäsenen, jonka neuvottelukunta nimeää työterveyslaitoksen esityksestä, on oltava perehtynyt merimiesten työterveyshuoltoon. Terveysjaoston jäseniksi ja puheenjohtajaksi voidaan kutsua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan merimiesasiain neuvottelukunnasta annettu työministeriön asetus (858/2007).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Ylitarkastaja
Sari Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.