1019/2011

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (370/2011) liitteen kohdan 1.2.1 määritelmät Hyväksytty laitos ja Ilmoitettu laitos,

muutetaan liitteen kohdan 1.2.1 määritelmät Tarkastuslaitos ja Tarkastuslaitosasetus, kohdan 1.8.6 teksti ennen huomautusta, kohta 1.8.7.1.4, 1.8.7.1.6, 1.8.7.2.3, 1.8.7.6, 1.8.7.7.5, 1.8.8.1.4, 1.8.8.4.2 ja 1.8.8.6, kohdan 3.3.1 erityismääräys 356, kohta 4.1.1.16 ja 4.1.3.6.6, kohdan 4.1.4 pakkaustavan P200 teksti ennen taulukoita 1—3, kohta 4.2.3.6.4 ja 4.2.3.7.1, kohdan 4.2.5.3 erityismääräys TP23, luvun 4.3 johdantohuomautukset 2 ja 3, kohta 4.3.2.1.7, kohdan 4.3.3.2.5 teksti ennen taulukkoa, kohta 6.2.1.1.9, 6.2.1.4.1, 6.2.1.4.2, 6.2.1.5.1, 6.2.1.6.1, 6.2.1.7.2 ja 6.2.1.8.1, kohdan 6.2.2.1.1 huomautus 2, kohta 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.2.2.7.2, 6.2.2.7.4, 6.2.2.7.7, 6.2.2.7.8, 6.2.2.9.2, 6.2.2.10, 6.2.3.4.2, 6.2.3.5.1, 6.2.3.6, 6.2.3.6.1, 6.2.5.4.2 ja 6.2.6.3.2.2.1, luvun 6.7 johdantohuomautus 2, luvun 6.8 johdantohuomautus 2, kohta 6.8.2.1.16, 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.23, 6.8.2.2.2, 6.8.2.2.10, 6.8.2.3.1, 6.8.2.3.3 ja 6.8.2.4.5, kohdan 6.8.2.4.6 teksti ennen huomautusta, kohta 6.8.3.2.16, 6.8.3.2.26, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.6—6.8.3.4.8, 6.8.3.4.12, 6.8.3.4.16 ja 6.8.3.5.10, kohdan 6.8.4 erityismääräykset TA4, TT9 ja TM6 sekä kohdat 6.8.5.1.1 sekä 6.8.5.2.2 ja

lisätään asetukseen uusi 4 a § ja liitteen kohtaan 1.2.1 uudet määritelmät A-tyypin ilmoitettu laitos, A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu, B-tyypin ilmoitettu laitos ja Säteilyturvakeskuksen tunnustama tarkastuslaitos ja liitteeseen uudet kohdat 1.8.7.6.1—1.8.7.6.4 seuraavasti:

4 a §
Kuljetettavan painelaitteen sekä muun paineastian ja säiliön tyyppihyväksynnän voimassaolo

Kuljetettavan painelaitteen sekä muun paineastian ja säiliön tyyppihyväksyntä on voimassa enintään kymmenen vuotta. Jos kuljetettavaan painelaitteeseen tai muuhun paineastiaan taikka säiliöön sovellettavat tekniset vaatimukset muuttuvat siten, että tyyppihyväksyntä ei enää vastaa vaatimuksia, tyyppihyväksynnän myöntäneen tarkastuslaitoksen on kuitenkin kumottava tyyppihyväksyntä ja ilmoitettava siitä tyyppihyväksynnän haltijalle.

Ennen tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä valmistetun kuljetettavan painelaitteen saa saattaa markkinoille ja sitä saa käyttää, jos se täyttää tyyppihyväksynnän myöntämistä koskevan ajankohdan vaatimukset.

Ennen tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä valmistettua muuta paineastiaa tai säiliötä saa käyttää, jos se täyttää tyyppihyväksynnän myöntämistä koskevan ajankohdan vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut kuljetettavien painelaitteiden sekä muiden paineastioiden ja säiliöiden tyyppihyväksynnät on arvioitava viimeistään 31 päivään joulukuuta 2012. Arvioinnissa todetaan, täyttääkö laite arviointiajankohtana voimassa olevat tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset. Arvioinnin saa suorittaa tyyppihyväksyntöjä myöntävä tarkastuslaitos.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU (32010L0035); EUVL N:o L 165, 30.6.2010, s. 1

  Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Yli-insinööri
Anu Häkkinen

LIITE

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.