1017/2011

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä ja täytettävistä säiliöistä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuja kuljetettavia painelaitteita. Rekisteröintivaatimukset koskevat myös vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettäviä paineella tyhjennettäviä ja täytettäviä säiliöitä.

2 §
Kuljetettavia painelaitteita koskevat vaatimukset

Kuljettavien painelaitteiden teknisistä vaatimuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (369/2011) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (370/2011).

3 §
Kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

Kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä säädetään 2 §:ssä mainituissa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa.

4 §
Määräaikaistarkastuksia ja muita tarkastuksia koskevat menettelyt

Kuljetettaville painelaitteille suoritettavista määräaikaistarkastuksista ja muista tarkastuksista säädetään 2 §:ssä mainituissa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa.

5 §
Lisälaitteita koskevat vaatimukset

Uuden venttiilin ja muun lisälaitteen tulee täyttää 2 §:ssä mainituissa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa säädetyt ja muut niitä koskevat vaatimukset.

Turvallisuuden kannalta tärkeän venttiilin ja muun lisälaitteen vaatimustenmukaisuus on arvioitava vähintään sellaisessa menettelyssä, jota on noudatettava sen säiliön tai astian arvioinnissa, johon venttiili tai muu lisälaite on asennettu. Tällaiseen venttiiliin ja muuhun lisälaitteeseen voidaan soveltaa astiaa tai säiliötä koskevasta menettelystä erillistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.

6 §
Liittäminen toiseen laitteeseen

Jos kuljetettava painelaite liitetään toiseen laitteeseen, liitoksen on oltava turvallinen.

7 §
Värikoodit

Tilavuudeltaan enintään 450 litraa olevan kuljetettavan painelaitteen sisältö on ilmaistava standardin SFS-EN 10 89—3 mukaisella tunnusvärillä. Nestekaasupullon tunnusvärinä käytetään nestekaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/1997) 4 §:ssä säädettyä väriä.

8 §
Kuljetettavan painelaitteen tyyppihyväksymiseen liittyvien asiakirjojen säilytys

Valmistajan ja muu tyyppihyväksynnän hakijan sekä hyväksymistodistuksen myöntäneen A-tyypin ilmoitetun laitoksen on säilytettävä tyyppihyväksymistodistukset ja vaatimustenmukaisuuden arviointitodistukset niihin liittyvine teknisine asiakirjoineen vähintään 20 vuotta samaa tyyppiä olevien tuotteiden tuotannon päättymisestä.

9 §
Rekisteröinti

Kuljetettavan painelaitteen omistajan tai käyttäjän on ilmoitettava uusi, maahan tuotu tai oleellisesti muutettu kuljetettava painelaite, jonka tilavuus on yli 450 litraa sekä paineella tyhjennettävä tai täytettävä säiliö rekisteröitäväksi käyttöönottotarkastuksessa. Ilmoituksessa on esitettävä valmistajaa, maahantuojaa, omistajaa ja käyttäjää koskevat tiedot, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta pyydetty rekisterinumero sekä kuljetettavaa painelaitetta ja paineella tyhjennettävää tai täytettävää säiliötä koskevat tekniset tiedot.

Ilmoitettu laitos täydentää ilmoituksen kyseistä ja seuraavaa tarkastusta koskevilla tiedoilla ja toimittaa ilmoituksen tarkastuksen jälkeen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle vastaavat tiedot myös määräaikaistarkastuksista.

Omistajan tai käyttäjän on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden omistajaa ja käyttäjää koskevien tietojen muutokset.

Rekisteröitävän kuljetettavan painelaitteen ja paineella tyhjennettävän tai täytettävän säiliön valmistajan tai maahantuojan on huolehdittava siitä, että käyttöönottotarkastuksen perusteena olleet tarkastetut rakenneasiakirjat, piirustukset, lujuuslaskelmat sekä tarkastuksista kertyneet muut asiakirjat on asianmukaisesti liitetty tarkastuskirjaan. Tarkastuskirja luovutetaan kuljetettavan painelaitteen ja paineella tyhjennettävän tai täytettävän säiliön omistajalle tai käyttäjälle.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan kuljetettavista painelaitteista annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (393/2001).

Lisäksi tällä asetuksella kumotaan kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä tai täytettävistä säiliöistä annettu liikenneministeriön asetus (579/2000) 1 päivästä heinäkuuta 2012.

11 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat kuljetettavien painelaitteiden tarkastukset ja hyväksymiset jäävät sellaisinaan voimaan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa markkinoilla olevaan kaasupulloon, jossa on saumattomia teräskaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/525/ETY, seostetusta tai seostamattomasta alumiinista valmistettuja saumattomia kaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/526/ETY tai seostamattomasta teräksestä valmistettuja hitsattuja kaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/527/ETY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä, saa kiinnittää vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1008/2011) 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun pii-merkinnän ja määräaikaistarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron ensimmäisen tämän asetuksen mukaisesti suoritetun määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Materiaalin kestävyyttä osoittava merkintä ”-40 °C” kiinnitetään tässä yhteydessä, jos tarkastuslaitos toteaa kaasupullon kestävän tämän lämpötilan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU (32010L0035); EUVL N:o L 165, 30.6.2010, s. 1

  Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.