1013/2011

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 4 §:n muuttamisesta ja 2 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1338/2004) 1 luvun 4 §, sekä

lisätään 2 luvun 4 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 843/2005, väliaikaisesti uusi 6 momentti seuraavasti:

1 luku

Työterveyshuollon korvaukset

4 §
Korvaushakemukseen liittyvät työnantajan selvitykset

Työnantajan on Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä toimitettava hakemuksen ratkaisemista varten:

1) työterveyshuoltolain (1383/2001) 11 §:n tarkoittama työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja muut tarpeelliset lisätiedot ja selvitykset työterveyshuollon järjestämisestä hakemusta koskevalta tilikaudelta;

2) työsuojelutoimikunnan tai vastaavan taikka työsuojeluvaltuutetun antama lausunto työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksesta tai selvitys siitä, että lausunnon antamiseen on ollut mahdollisuus; ja

3) työnantajan selvitys työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöistä.

Yrittäjään ja muuhun omaa työtä tekevään sovelletaan soveltuvin osin, mitä 1 momentissa säädetään.

2 luku

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoito

4 §
Korvauksen hakeminen ja määräytyminen

Sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilun kustannukset tulee eritellä ennakkohakemuksessa ja lopullisessa hakemuksessa Kansaneläkelaitoksen yliopisto-opiskelijoiden kustannuksista antamien ohjeiden mukaisesti. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilusta aiheutuneet kustannukset ja niillä toteutettu toiminta tulee olla selvitettävissä erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä syyskuuta 2011. Asetuksen 2 luvun 4 § 6 momentti on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2015.

Asetuksen 2 luvun 4 §:n 6 momenttia sovelletaan niihin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeiluun osallistuvien opiskelijoiden perusterveydenhuollosta 1 päivänä elokuuta 2011 ja 31 päivänä heinäkuuta 2014 välisenä aikana.

Vuonna 2011 ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeiluun osallistuvien opiskelijoiden kustannusten osalta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tekee Kansaneläkelaitokselle erillisen ennakkohakemuksen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2011. Kokeiluun osallistuvien opiskelijoiden vuoden 2011 opiskelijakohtaisena laskennallisena enimmäismääränä käytetään asetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua yliopisto-opiskelijoille määriteltyä opiskelijakohtaista laskennallista enimmäismäärää.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.