1011/2011

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään kilpailulain (948/2011) 24 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Kilpailulain mukainen liikevaihto

Kilpailulain (948/2011) 22 §:n 1 momentissa ja 24 §:ssä liikevaihdolla tarkoitetaan yhteisön tai säätiön maailmanlaajuisia, viimeksi laadittuun tilinpäätökseen perustuvia, varsinaisen toiminnan myyntituottoja, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot siten kuin kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään.

Liikevaihto oikaistaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa, jos tilikausi on poikennut 12 kuukaudesta.

Liikevaihtoa oikaistaan vähentämällä siitä tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen tehdyllä yrityskaupalla luovutetun tai lakkautetun liiketoiminnan liikevaihto ja lisäämällä siihen tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen tehdyllä yrityskaupalla hankitun liiketoiminnan liikevaihto, jos liiketoiminnan luovutuksen, lakkautuksen tai hankinnan vaikutusta liikevaihtoon ei ole kokonaisuudessaan voitu ottaa huomioon viimeksi vahvistetussa tilinpäätöksessä.

Liikevaihdosta vähennetään yrityskaupan osapuolen ja siihen kilpailulain 24 §:n 1 tai 3 momentin mukaisessa suhteessa olevan yhteisön tai säätiön välinen liikevaihto.

2 §
Yksinomaisen määräysvallan muuttuminen yhteiseksi määräysvallaksi

Jos yrityskaupan seurauksena yhteisössä tai säätiössä ollut yksinomainen määräysvalta muuttuu yhteiseksi määräysvallaksi, näin muodostuneen yhteisyrityksen perustajana pidetään jokaista yhteisen määräysvallan käyttäjää. Yksinomaisessa määräysvallassa olleen yhteisön tai säätiön liikevaihto luetaan yksinomaista määräysvaltaa käyttäneen yhteisyrityksen perustajan liikevaihtoon.

3 §
Muutokset yhteisessä määräysvallassa

Jos yrityskaupan seurauksena yhteisössä tai säätiössä ollut yhteinen määräysvalta muuttuu yksinomaiseksi määräysvallaksi tai yhteisessä määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä yhteisen määräysvallan käyttäjä vaihtuu tai määräysvallan rakenne muutoin muuttuu, määräysvallan hankkijana pidetään jokaista, joka yrityskaupan jälkeen jää käyttämään määräysvaltaa.

Edellä 1 momentissa mainituissa tapauksissa hankinnan kohteena pidetään sitä yhteisöä tai säätiötä, jossa määräysvaltaa käytetään. Määräysvaltaa käyttämään jäävien liikevaihtoon ei lueta hankinnan kohteeksi katsotun yhteisön tai säätiön liikevaihtoa.

4 §
Yhteisyrityksen liikevaihdon jakaminen eräissä tapauksissa

Jos yrityskaupan osapuoli tai siihen 24 §:n 1 tai 3 momentin mukaisessa suhteessa oleva yhteisö tai säätiö käyttää yhteistä määräysvaltaa yrityskaupan toisen osapuolen tai tähän 24 §:n 1 tai 3 momentin mukaisessa suhteessa olevan yhteisön tai säätiön taikka muun yhteisön tai säätiön kanssa, yhteisessä määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön liikevaihto jaetaan tasan kaikkien määräysvallan käyttäjien kesken.

5 §
Julkisyhteisön määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden liikevaihdon laskeminen

Julkisyhteisön elinkeinotoiminnan liikevaihtoon ja julkisyhteisön määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön liikevaihtoon luetaan saman julkisyhteisön harjoittaman muun elinkeinotoiminnan ja julkisyhteisön määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden liikevaihdot, jos julkisyhteisö sovittaa yhteen näiden taloudellista päätöksentekoa.

6 §
Ulkomaan rahan määräinen liikevaihto

Muu kuin euromääräinen yrityskaupan osapuolen liikevaihto muunnetaan euroiksi liikevaihdon laskennan perusteena olevaa tilikautta vastaavaan Euroopan keskuspankin julkaisemaan valuutan keskikurssiin.

7 §
Liikevaihdon maantieteellinen kohdentaminen

Kilpailulain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu Suomesta kertynyt liikevaihto sisältää ne yrityskaupan osapuolen tämän asetuksen 1 §:n mukaiset myyntituotot, jotka ovat kertyneet tavaroiden myynnistä ja palvelujen tarjoamisesta Suomessa. Liikevaihto kohdennetaan sen mukaan, mikä on asiakkaan sijaintipaikka kaupanteon hetkellä. Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituslaitosten liikevaihtoon sisällytetään kyseisen laitoksen Suomeen sijoittuneiden sivuliikkeiden ja osastojen tulot.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

  Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Johanna Rihto-Kekkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.