974/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinviraston hallinnosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annetun lain (898/1979) 3 §:n 1 momentin ja 5 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti laissa 1636/1991:

1 §
Tulosohjaus

Maakunnanvoudinviraston tulosohjauksesta vastaa Valtakunnanvoudinvirasto.

2 §
Virat ja henkilöstö

Maakunnanvoudinvirastossa voi olla maakunnanvoudin ja avustavan ulosottomiehen virkojen lisäksi muita virkoja sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

3 §
Virkaan nimittäminen ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittäminen

Maakunnanvoudin nimittää virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen Valtakunnanvoudinvirasto. 

Maakunnanvouti nimittää virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen alaisensa virkamiehet sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Maakunnanvoudiksi voidaan nimittää muun oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut Suomen kansalainen:

1) joka on hyvin perehtynyt ulosottotoimeen tai joka on saavuttanut muissa tehtävissä viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämän taidon; ja

2) jolla on tehtävään tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Maakunnanvoudiksi nimitettävältä edellytetään myös hyvää johtamistaitoa.

Avustavaksi ulosottomieheksi voidaan nimittää Suomen kansalainen:

1) joka on suorittanut korkeakoulututkinnon, virkaan soveltuvan ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon; ja

2) jolla on käytännön kokemusta virkaan kuuluvissa tehtävissä tai joka muissa tehtävissä on saavuttanut viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämän taidon.

5 §
Maakunnanvoudin kielitaitoa koskevat vaatimukset

Maakunnanvoudin kielitaitoa koskeviin vaatimuksiin sovelletaan, mitä Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1218/2007) 5 §:n 1 momentissa säädetään siinä mainittujen virkojen kielitaitoa koskevista vaatimuksista.

6 §
Virkavapaus ja maakunnanvoudin tehtävien väliaikainen hoitaminen

Valtakunnanvoudinvirasto päättää maakunnanvoudille ja maakunnanvouti alaiselleen myönnettävästä virkavapaudesta. Valtakunnanvoudinvirasto antaa määräyksen maakunnanvoudin tehtävien hoitamisesta hänen virkavapautensa aikana.

7 §
Sivutoimi

Valtakunnanvoudinvirasto myöntää maakunnanvoudille sivutoimiluvan.

Maakunnanvoudin on tehtävä muusta kuin lupaa edellyttävästä sivutoimesta ilmoitus Valtakunnanvoudinvirastolle.

8 §
Maakunnanvoudin tehtävät

Maakunnanvoudin tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää viraston toimintaa sekä seurata ja valvoa ulosottotoiminnan yhdenmukaisuutta;

2) vastata viraston toiminnan tuloksellisuudesta;

3) vahvistaa viraston työjärjestys;

4) määrätä täytäntöönpanokirjojen, vakuuksien, täytäntöönpanossa haltuun otetun omaisuuden ja rahavarojen asianmukaisesta säilytyksestä ja hoidosta.

9 §
Virkamerkki

Maakunnanvoudille ja avustavalle ulosottomiehelle annetaan Valtakunnanvoudinviraston vahvistama virkamerkki. Virkamerkki on pidettävä virantoimituksessa mukana ja vaadittaessa esitettävä.

10 §
Päätösvalta eräissä maakunnanvoutia koskevissa asioissa

Maakunnanvoudille annettavasta varoituksesta ja hänen irtisanomisestaan, virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, virkasuhteen purkamisesta, lomauttamisesta ja virantoimituksesta pidättämisestä päättää Valtakunnanvoudinvirasto.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annettu asetus (370/1996).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2011

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Kari Liede

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.