969/2011

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (638/2010) liitteen 1.4.1 kohta, 1.4.2.2 alakohta, 1.5.8, 5.2.3 ja 5.2.7 kohta, sellaisena kun ne ovat asetuksessa 188/2011, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti ja liitteeseen uusi 5.2.4.2.1 alakohta ja 5.9.5 kohta seuraavasti:

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Elintarviketurvallisuusvirasto perii pieniä eläinmääriä teurastavien teurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksesta perusmaksua 34,80 euroa. Lisäksi puolen tunnin ylittävältä tarkastusajalta peritään 24,90 euroa tunnilta. Tarkastuksesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään klo 17.00-22.00 välisenä aikana tai yleisenä vapaapäivänä peritään maksu 50 prosentilla korotettuna. Klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä tapahtuneesta tarkastuksesta peritään maksua 100 prosentilla korotettuna.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

  Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO

1. Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa
---------------------------------------------------------------------------
1.4 Laboratoriot
1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omavalvontalaboratorion ja terveydensuojelulain 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä 468,00
1.4.1.1 - hyväksynnän peruuttaminen 156,00
---------------------------------------------------------------------------
1.4.2.2 - hyväksynnän peruuttaminen 156,00
---------------------------------------------------------------------------
1.5 Muut päätökset
---------------------------------------------------------------------------
1.5.8 MRL-hakemukset ja muut MRL -työhön liittyvät lisäselvitykset tunnilta (torjunta-ainejäämäasetuksen 396/2005 42 artikla) 90,00
5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
---------------------------------------------------------------------------
5.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
---------------------------------------------------------------------------
5.2.3 Elävät eläimet ja sukusolut
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista.
5.2.3.1 Rajatarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.2.3.2-5.2.3.5 muuta johdu
5.2.3.1.1 - muut eläimet kuin hevoset 93,00
5.2.3.1.2 - hevoset 200,00
5.2.3.2 Rajatarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille
5.2.3.2.1 - hyönteiset 67,00
5.2.3.2.2 - muut kuin hyönteiset 120,00
5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä
5.2.3.3.1 - perusmaksu 117,00
5.2.3.3.2 - tarkastusmaksu tunnilta 139,00
5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 139,00
5.2.3.5 Rajaeläinlääkärinä toimivan laillistetun eläinlääkärin antama virka-apu tullille eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ulkopuolelle jäävien eläinten ja tavaroiden (ei-kaupallisesti kuljetettavien lemmikkien ja eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten) tarkastuksessa tunnilta 106,00
5.2.3.6 Rajatarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden
5.2.3.6.1 - lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien eläinlajien sukusolut 66,00
5.2.3.6.2 - sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 109,00
5.2.4 Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
---------------------------------------------------------------------------
5.2.4.2.1 Kauttakulkuerien poistumistarkastus poistumisrajatarkastusasemalla 155,00
---------------------------------------------------------------------------
5.2.7 Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
5.2.7.1 Jos 5.2.1-5.2.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä, mukaan lukien tarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen erälle rajaeläinlääkärin suorittamat toimenpiteet kuten eläinten hoito, vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta. Maksu peritään myös silloin, kun rajaeläinlääkärille ilmoitetun tarkastusajan poikkeama toteutuneesta tarkastusajasta on merkittävä (aikaan perustuva veloitus) tai rajaeläinlääkärille ilmoitettu tuontierän tarkastus ei toteudu (tapauksesta riippuen kertaluontoinen tai aikaan perustuva). 139,00
5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
5.2.7.3 Jos tuoja ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta TRACES- järjestelmällä säädetyssä ajassa, peritään tämän asetuksen mukainen kyseistä erää koskeva tarkastusmaksu kaksinkertaisena.
5.9 Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi
---------------------------------------------------------------------------
5.9.5 Pakkaamon painamat vakuustodistukset:
5.9.5.1 Pakkaamossa tehtävän katselmuksen perusmaksu 349,00
5.9.5.2 - lisäksi jokaiselta alkavalta tunnilta 75,00
5.9.5.3 Vakuuskirjanpidon valvonta/kauppaerä 1,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.