965/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (553/2008) 1 ja 3—5 § sekä liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

1 §
Kemikaali-ilmoitus

Kemikaalilain (744/1989) 48 a §:n 1 momentissa tarkoitettu kemikaali-ilmoitus tehdään REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklassa tarkoitetuista kemikaaleista. Ilmoitus tehdään sekä ammattikäyttöön että yleiseen kulutukseen tarkoitetuista kemikaaleista, jotka saatetaan markkinoille tai käyttöön Suomessa. Tämän asetuksen liitteessä 1 säädetään ilmoituksessa annettavista tiedoista.

Kemikaali-ilmoituksessa annettavien tietojen on oltava niin yksityiskohtaiset, että niiden perusteella voidaan antaa hoito-ohjeet äkillisissä myrkytystapauksissa ja laatia ohjeet myrkytysten ennalta ehkäisemiseksi sekä selvittää ammattitauteja ja tapaturmia.

Toiminnanharjoittajan, joka vastaa REACH-asetuksen 31 artiklassa tarkoitetun kemikaalin saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa, on pyydettäessä annettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tarkemmat tiedot seoksen koostumuksesta 2 momentissa säädettyä tarkoitusta varten.

Jos seoksen koostumus tai muu sitä koskeva tieto on salassa pidettävä, tieto tästä on selkeästi yksilöitävä ja merkittävä kemikaali-ilmoitukseen.

3 §
Muutostietojen ilmoittaminen

Jos kemikaali-ilmoituksessa annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Tiedon katsotaan muuttuneen olennaisesti, jos kysymyksessä on:

1) seoksen kauppanimen muutos;

2) toiminnanharjoittajaa koskevan tiedon muutos;

3) seoksen koostumuksen muuttuminen siten, että seos kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) 6 §:n tai CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 15 artiklan mukaan olisi luokiteltava uudelleen;

4) uusi tieto kemikaalin vaaraominaisuuksista, luokituksesta tai merkinnöistä;

5) kemikaalia koskeva uusi tieto, joka voi vaikuttaa riskinhallintatoimenpiteisiin;

6) REACH-asetuksen mukaisesta aineen rekisteröinnistä seuraava muutos käyttöturvallisuustiedotteen sisältöön siten kuin REACH-asetuksen liitteessä II säädetään;

7) REACH-asetuksen mukaisen luvan myöntäminen tai epääminen;

8) REACH-asetuksen mukainen kemikaalia koskeva uusi rajoitus tai kielto; tai

9) muu seikka, joka vaikuttaa olennaisesti tietosisältöön tai tietojen rekisteröintiin.

4 §
Seoksen sisältämän aineen yksilöivän kemiallisen nimen pitäminen liike- ja ammattisalaisuutena

Toiminnanharjoittaja voi hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta oikeuden pitää vaaralliseksi luokitellun seoksen sisältämän aineen yksilöivä kemiallinen nimi liike- ja ammattisalaisuutena päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa, jos aine luokitellaan yksinomaan haitalliseksi (Xn, R20, R21, R22) tai ärsyttäväksi (Xi, R36, R37, R38) taikka tällaiseksi aineeksi yhdessä räjähtävän, hapettavan, erittäin helposti syttyvän, helposti syttyvän, syttyvän tai ympäristölle vaarallisen ominaisuuden kanssa. Jos aineelle on Euroopan unionissa vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo, oikeutta pitää kemiallinen nimi salaisuutena ei myönnetä.

Toiminnanharjoittaja voi perustellusta syystä pitää luokittelemattoman seoksen sisältämän aineen yksilöivän kemiallisen nimen liike- ja ammattisalaisuutena päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa, jos aine luokitellaan yksinomaan haitalliseksi (Xn, R20, R21, R22) tai ärsyttäväksi (Xi, R36, R37, R38) tai tällaiseksi aineeksi yhdessä räjähtävän, hapettavan, erittäin helposti syttyvän, helposti syttyvän, syttyvän tai ympäristölle vaarallisen ominaisuuden kanssa.

Aineen yksilöivä kemiallinen nimi päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa korvataan 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa aineen yleisnimellä liitteen 2 mukaisesti.

5 §
Menettely aineen yksilöivän kemiallisen nimen pitämisestä liike- ja ammattisalaisuutena

Hakemus vaaralliseksi luokitellun seoksen sisältämän aineen nimen pitämisestä liike- ja ammattisalaisuutena tehdään 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle liitteen 2 osan A.I mukaisesti, jos seos saatetaan ensimmäisen kerran Euroopan unionin markkinoille Suomessa.

Jos seos saatetaan markkinoille myös muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, toiminnanharjoittajan on toimitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta saamansa päätös oikeudesta pitää aineen nimi liike- ja ammattisalaisuutena tiedoksi kyseisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Toiminnanharjoittajan, joka saattaa Suomessa markkinoille seoksen, jonka sisältämän aineen yksilöivä kemiallinen nimi voidaan pitää liike- ja ammattisalaisuutena jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen perusteella, on toimitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle liitteen 2 osan A.II.1 mukaiset tiedot.

Luokittelemattoman seoksen sisältämän aineen yksilöivä nimi ilmoitetaan 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle liitteen 2 osan A.II.2 mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

  Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2011

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.