776/2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta  2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus  maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (348/1994) sekä 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Työ- ja elinkeinoministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien, valtakunnan sovittelijain toimiston, yhteistoiminta-asiamiehen toimiston, sekä työneuvoston ja koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty. Tämän asetuksen mukaiset 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, kuntoutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut;

2) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

3) julkaisut, tutkimukset, selvitykset, tilastopalvelut ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat ministeriön maksutonta toimintaa;

4) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee työ- ja elinkeinoministeriön maksutonta toimintaa;

5) kirjasto- ja tietopalvelut;

6) ulkopuolisten ilmoitukset ministeriön julkaisuissa;

7) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset;

8) työsuhdekeksintölautakunnan lausunnot;

9) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen; sekä

10) muu toimeksiantoon perustuva tai siihen verrattava työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluva suorite;

11) muut kuin julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002) annetun lain 4 luvun 3 §:ssä mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

12) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

13) koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian tarjoamat majoituspalvelut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät palvelut, jotka eivät liity työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan vuotuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutukseen;

14) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää ministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2012 saakka. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Talouspäällikkö
Taina Vähimaa

Liite

MAKSUTAULUKKO

työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite
1) kirjanpitolautakunnan tilinpäätöksen valmistumisaikaa ja tilikautta koskevat poikkeuslupapäätökset   170 €
2) muut kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset   500 €
3) valtion tilintarkastuslautakunnan valituspäätökset   200 €
4) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittely 2 000 €
5) päätös maan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 2 440 €
6) päätös maan rajan ylittävän maakaasun siirtoputken rakentamislupahakemukseen 2 440 €
7) turvavarastojen käyttölupapäätökset    170 €
8) kauppakamarin perustamislupa     85 €

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista yhteistoiminta-asiamiehen toimisto ja työhallinto perivät omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

9) henkilöstörahaston rekisteröinti 300 €
10) henkilöstörahaston sääntömuutoksen rekisteröinti 200 €
11) muu kuin 1 ja 2 kohdassa mainittu muutos henkilöstörahastorekisteriin   50 €
12) ote henkilöstörahastoluettelosta tai säännöistä   15 €
13) ote henkilöstörahastoluettelosta ja säännöistä   30 €
14) todistus palkkaturvarekisteristä   30 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.