706/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain (535/1998) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 kohta, 3 §:n 4 momentti, 7 §, 11 §:n 2 momentti ja 14 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 kohta, 11 §:n 2 momentti ja 14 § laissa 1295/2009 ja 3 §:n 4 momentti laissa 27/2006 sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1295/2009, uusi 4 kohta ja lakiin uusi 7 a—7 h § seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee ajokorttilaissa (386/2011) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettujen kuljettajantutkintojen ja ajolupakokeiden järjestämistä.


2 §
Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:


3) kuljettajantutkinnon vastaanottajalla julkista tai yksityistä palvelun tuottajaa, jonka kanssa Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt kuljettajantutkintotoimintaa koskevan sopimuksen; ajokokeen vastaanottajalla sitä, joka ottaa vastaan kuljettajantutkinnon ajokokeita ja suullisia teoriakokeita;

4) ADR-ajoluvalla vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 b §:ssä tarkoitettua ajolupaa, ADR-ajolupakokeen vastaanottajalla sitä, joka valvoo ajoluvan saamiseksi pidettäviä ajolupakoetilaisuuksia, tarkastaa ajolupakokeet ja tekee päätöksen todistuksen antamisesta ja ADR-ajolupapäätöksellä päätöstä ajoluvan myöntämisestä.

3 §
Kuljettajantutkintotoiminnan järjestäminen

Palvelujen hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) säännöksiä.

7 §
Kokeiden vastaanottajien yleiset kelpoisuusvaatimukset

Ajokokeen sekä ADR-ajolupakokeen vastaanottajan on oltava ammattitaidoltaan ja luotettavuudeltaan sopiva toimimaan tässä tehtävässä, eikä hän saa olla syyllistynyt vakaviin tai toistuviin liikennerikoksiin tai -rikkomuksiin taikka muihin rikoksiin siten, että hänet voitaisiin katsoa sopimattomaksi toimimaan kokeen vastaanottajana.

7 a §
Kokeiden vastaanottajien luotettavuus

Henkilöä ei ole pidettävä luotettavuudeltaan ajokokeiden, ADR-ajolupakokeiden ja suullisten teoriakokeiden vastaanottajaksi sopivana, jos:

1) hän on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain (39/1889) 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta;

2) hän on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan tässä laissa tarkoitettujen kokeiden vastaanottajana;

3) hänet on viimeksi kuluneen vuoden aikana määrätty ajokieltoon muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista liikennerikoksista tai -rikkomuksista tai hän on ollut tästä syystä ajokiellossa.

7 b §
Vaarallisten aineiden ADR-ajolupakokeen vastaanottajan ammattitaito

Vaarallisten aineiden ajolupakokeiden koesuorituksia tarkastavan ammattitaitovaatimus edellyttää, että hänellä on voimassaoleva ADR-ajolupa. Lisäksi hänellä on oltava vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä riittävä työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu osaaminen tai Liikenteen turvallisuusviraston antama vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä koulutus sekä ADR-ajolupakoulutuksen koulutusvaatimusten ja toimialan lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemus.

7 c §
Ajokokeiden vastaanottajan ammattitaito

Kuljettajantutkinnon ajokokeiden ja suullisten teoriakokeiden vastaanottajan ammattitaito edellyttää, että hänellä on tehtävässä tarvittavat ajamiseen ja sen arviointiin, käytössä oleviin opetussuunnitelmiin, omaan ajotaitoon, asiakaspalveluun, taloudelliseen, ympäristöystävälliseen ja muuten vastuulliseen ajamiseen sekä ajoneuvotekniikkaan ja -fysiikkaan liittyvät tiedot, taidot ja osaaminen.

B-luokan ajokokeiden vastaanottajan vähimmäisvaatimuksena on, että:

1) hän on täyttänyt 23 vuotta;

2) hänellä on B-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolme vuotta;

3) hänellä on kuljettajantutkinnon ajokokeen vastaanottajan peruskoulutus;

4) hän on osallistunut jatkokoulutukseen ja laadunvarmistukseen siten kuin tässä laissa säädetään.

B-luokan kelpoisuus antaa oikeuden myös AM-luokan ajokokeiden ja käsittelykokeiden vastaanottajana toimimiseen. B-luokan kelpoisuuden omaava voi myös ottaa vastaan T-luokan ajokokeen, jos sellainen poikkeuksellisesti vaaditaan.

Muiden kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen luokkien ajokokeiden ja käsittelykokeiden vastaanottajan vähimmäisvaatimuksena on, että:

1) hänellä on vähintään kolmen vuoden kokemus B-luokan ajokokeiden vastaanottajana;

2) hän on suorittanut kysymyksessä olevan tutkinnon luokkaa vastaavat opinnot;

3) hänellä on ajokortti, joka oikeuttaa kuljettamaan vastaanotettavan ajokokeen luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa.

Edellä 4 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kolmen vuoden kokemuksesta voidaan poiketa, jos ajokokeen vastaanottajalla on vähintään viiden vuoden kokemus vastaanotettavan tutkinnon luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettamisesta tai Liikenteen turvallisuusvirasto arvioi hänen valmiutensa tässä luokassa kyseisen luokan ajokortin suorittamisen lisäksi hankitusta ammattipätevyydestä, muusta koulutuksesta tai kokemuksesta johtuen riittäväksi.

7 d §
Ajokokeen vastaanottajan peruskoulutus

Ajokokeen vastaanottajan 7 c §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna peruskoulutuksena on liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon ja kuljettajantutkinnon ajokokeen vastaanottajan opintoja koskevan tutkinnon osan suorittaminen. Tutkinnon osan on täytettävä ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY liitteen IV vaatimukset ajokokeen vastaanottajan peruskoulutuksesta.

Edellä 7 c §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna vaatimuksena muiden kuin B- ja AM-luokkien vastaanottajana toimimiseen ovat Liikenteen turvallisuusviraston määrittelemät erikoistumiskoulutukset.

A1, A2- ja A-luokan ajokokeita voi ottaa vastaan se, joka on saavuttanut peruspätevyyden yhdessä näistä luokista. C1-, C-, D1- ja D-luokan ajokokeita voi ottaa vastaan se, joka on saavuttanut peruspätevyyden yhdessä näistä luokista. BE-, C1E-, CE-, D1E- ja DE-luokan ajokokeita voi ottaa vastaan se, joka on saavuttanut peruspätevyyden yhdessä näistä luokista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna peruskoulutuksena voidaan tarvittaessa pitää myös muuta soveltuvaa Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää koulutusta tai kokemusta, jos kuljettajantutkintotoiminnan järjestäminen sitä välttämättä edellyttää. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään 1 momentissa mainitun tutkinnon osan suorittamiseen liittyvästä harjoittelusta kuljettajantutkintotoimintaa hoitavassa yrityksessä.

7 e §
Kuljettajantutkintotoiminnan laadunvarmistus

Ajokokeen vastaanottajan työskentelyä on seurattava vuosittain. Hänen työskentelyään ajokokeita vastaanotettaessa on seurattava vähintään kerran viidessä vuodessa yhteensä vähintään puolen päivän ajan. Vastaanotettujen ajokokeiden tuloksia on tarkasteltava vuosittain.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa laadunvarmistuksesta. Jos seurattavien ajokokeen vastaanottajien toiminnassa havaitaan puutteita, Liikenteen turvallisuusviraston on välittömästi ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Jos puutteet ovat vakavia, seurattava on määrättävä työn ohjaukseen tai erityiskoulutukseen.

ADR-ajolupakokeiden vastaanottajan työskentelyä on seurattava tarkistamalla vastaanotettuja ajolupakokeita ja ADR-ajolupapäätöksiä. Liikenteen turvallisuusviraston on laadunvarmistamiseksi seurattava ADR-ajolupakokeen vastaanottajan työskentelyä riittävän laajasti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä laadunvarmistuksesta.

7 f §
Jatkokoulutus

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kuljettajantutkinnon ajokokeen vastaanottajan on osallistuttava jatkokoulutukseen yhteensä vähintään neljän päivän ajan kahden vuoden jaksoissa. Ajokokeiden vastaanottamisessa tarpeellisen käytännön ajotaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ajokokeen vastaanottajan on osallistuttava jatkokoulutukseen yhteensä vähintään viiden päivän ajan viiden vuoden jaksoissa.

Suoritettu jatkokoulutus kattaa luokat, joiden vastaanottamiseen ajokokeen vastaanottajalla on kelpoisuus.

Jatkokoulutus voidaan toteuttaa yksityis-, ryhmä- tai luokkaopetuksena, sähköisenä opetuksena taikka ohjeistamalla. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa jatkokoulutuksesta.

7 g §
Uudelleenarviointi

Jos ajokokeen vastaanottaja ei ole viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana ottanut vastaan ajokokeita jossakin luokassa, johon hänellä on kelpoisuus, hänen on läpäistävä Liikenteen turvallisuusviraston määräämä uudelleenarviointi ennen kuin hän saa ottaa vastaan tämän luokan ajokokeita. Uudelleenarviointi voidaan toteuttaa osana jatkokoulutusta.

7 h §
Kelpoisuustodistus

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa ajokokeen vastaanottajalle todistuksen tämän kelpoisuudesta tehtävään.

Jos todistuksen haltija ei enää täytä 7 a §:n vaatimuksia, todistus on peruutettava määräajaksi, vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään viideksi vuodeksi. Todistus on kuitenkin peruutettava vähintään kuudeksi kuukaudeksi, jos todistuksen haltija on syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai 7 a §:n 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon.

Määräajan pituutta harkittaessa on otettava huomioon teon tai tekojen vakavuus ja teko-olosuhteet. Jos se on perustellusta syystä tarpeen seuraamuksen kohtuullistamiseksi, todistus voidaan peruuttaa lyhyemmäksikin ajaksi, mutta kuitenkin aina vähintään ajokiellon ajaksi, tai 7 a §:n 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa todistuksen peruuttamisen sijaan antaa varoitus.

Jos todistuksen haltija ei ole huolehtinut jatkokoulutuksen saamisesta tai korjannut valvonnassa havaittua puutetta asetetussa kohtuullisessa määräajassa taikka hän ei muutoin täytä tässä laissa kelpoisuuden ylläpitämiseksi säädettyjä vaatimuksia, hänelle voidaan antaa varoitus. Jos hän ei varoituksesta huolimatta uudelleen annetussa määräajassa täytä vaatimuksia, todistus voidaan peruuttaa toistaiseksi, kunnes säädetyt vaatimukset täyttyvät.

Liikenteen turvallisuusvirasto ylläpitää rekisteriä ajokokeen vastaanottajien kelpoisuuksista.

11 §
Valvonta

Kuljettajantutkinnon vastaanottaja on velvollinen antamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle kuljettajantutkintotoiminnan valvonnassa ja 7 e §:ssä tarkoitetussa laadunvarmistuksessa tarvittavat tiedot.


14 §
Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tekemään, kuljettajantutkintoa tai ADR-ajolupakoetta koskevaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muilta osin noudatettavasta menettelystä säädetään hallintolaissa (434/2003).

Muutoksenhausta Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimusasiassa tai muuhun tämän lain nojalla tekemään päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).


Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Se, joka on ennen tämän lain voimaantuloa toiminut kuljettajantutkinnon ajokokeiden vastaanottajana, saa edelleen ottaa ajokokeita vastaan, vaikka hän ei täytä tässä laissa säädettyä ajokokeen vastaanottajan peruskoulutusvaatimusta. Edellytyksenä toimimiselle on kuitenkin, että hän täyttää tässä laissa säädetyt laadunvarmistusta ja jatkokoulutusta koskevat vaatimukset.

Se, joka on ennen tämän lain voimaantuloa toiminut vaarallisten aineiden ADR-ajolupakokeiden vastaanottajana, saa edelleen ottaa ajolupakokeita vastaan, vaikka hän ei täytä tässä laissa säädettyä ajolupakokeen vastaanottajan ammattitaitovaatimusta. Edellytyksenä toimimiselle on kuitenkin, että hän täyttää tässä laissa säädetyt laadunvarmistusta koskevat vaatimukset.

HE 211/2010
LiVM 22/2010
EV 268/2010
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY (32006L0126); EUVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18

  Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.