702/2011

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2011

Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, 

kumotaan hovioikeusasetuksen (211/1994) 9 § ja 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 9 §  asetuksissa 665/2000 ja 290/2009 ja 18 §:n 3 momentti asetuksessa 1327/1994, sekä

muutetaan 5 §, 8 §:n 1 momentin 5 kohta, 10 § ja 12 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentin 5 kohta asetuksessa 665/2000, sekä 10 § osaksi asetuksessa 665/2000, seuraavasti:

5 §

Asessorin ja viskaalin nimittää ja muun henkilökunnan nimittää tai ottaa hovioikeuden presidentti.

8 §

Kansliapäällikkö huolehtii hovioikeuden hallinnosta. Jollei työjärjestyksessä toisin määrätä, kansliapäällikkö:


5) valmistelee ja esittelee presidentin ratkaistavaksi kuuluvat asiat sekä asiat, jotka hovioikeus ratkaisee tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyssä kokoonpanossa (lausuntovaliokunta);  kansliapäällikkö esittelee myös täysistunnossa ratkaistavat asiat, jollei presidentti määrää toisin.


10 §

Hovioikeuden presidentti ratkaisee hovioikeudelle kuuluvat hallintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty hovioikeuden muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Presidentti voi määrätä, että asia, joka koskee lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitellään ja ratkaistaan täysistunnossa. Täysistunnossa asia ratkaistaan esittelystä.

Presidentti voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian tai asiaryhmän kansliapäällikön tai muun hovioikeuden virkamiehen ratkaistavaksi. Siirtää ei kuitenkaan saa 6 §:n 1 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiaa, virkavapauden myöntämis tä tuomarille tai esittelijälle, esittelijän nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen, varatuomarin arvonimen myöntämistä tai asiaa, joka muuten sen laadun vuoksi on presidentin ratkaistava.

Presidentti voi ottaa siirtämänsä tai muutoin muun virkamiehen ratkaistavaksi kuuluvan hallintoasian itse ratkaistavakseen.

Hovioikeuden lausunnon antamisesta tuomarinvalintalautakunnalle tuomarin viran täyttämistä koskevassa asiassa säädetään erikseen.

12 §

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys hovioikeuden työjärjestykseksi;

2) esitys hovioikeuden tulostavoitteeksi sekä tulostavoitteen seurantaa;

3) esitys hovioikeuden talousarvioksi; 

4) henkilöstön koulutussuunnitelma;

5) asia, joka koskee tuomarin nimittämistä hovioikeuteen määräajaksi, paitsi jos asian käsitteleminen johtoryhmässä ei ole tarpeen nimityksen lyhytaikaisuuden vuoksi;

6) asiat, jotka koskevat nimittämistä asessorin ja viskaalin sekä käräjäviskaalin vakinaiseen virkaan; 

7) asessorin ja viskaalin sekä käräjäviskaalin virkasuhteen päättämistä koskevat asiat;

8) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat;  

9) muut presidentin määräämät asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

  Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2011

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitusneuvos
Anne Hallavainio 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.