698/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007), jäljempänä hankintalaki, ja vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetussa laissa (349/2007), jäljempänä erityisalojen hankintalaki, säädetään hankinnasta, hankintaan sovelletaan tätä lakia käytettäessä sähköistä huutokauppaa tai perustettaessa taikka käytettäessä dynaamista hankintajärjestelmää.

Tämän lain tarkoituksena on edistää sähköisten menettelytapojen käyttöä julkisissa hankinnoissa. Tällä lailla pannaan täytäntöön julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY, jäljempänä hankintadirektiivi, ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY, jäljempänä erityisalojen hankintadirektiivi, sähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevat säännökset.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) sähköisellä huutokaupalla toistuvaa menettelyä, jonka kuluessa uusia alennettuja hintoja tai tarjouksen sisältämiä tekijöitä koskevia uusia arvoja esitetään sähköisesti ja joka toteutetaan sen jälkeen, kun tarjousten arviointi on saatu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran päätökseen, ja joka mahdollistaa tarjousten luokittelun automaattisen arviointimenetelmän pohjalta; sellaiset rakennusurakat ja sellaiset palveluhankinnat, joiden sisältönä ovat henkiset suoritukset, kuten rakennusurakoiden suunnittelu, eivät voi olla sähköisen huutokaupan kohteena;

2) dynaamisella hankintajärjestelmällä täysin sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille; hankintamenettely on rajoitetun kestonsa ajan avoin kaikille kelpoisuusehdot täyttäville tarjoajille, jotka ovat esittäneet tarjouspyynnön mukaisen alustavan tarjouksen.

Tässä laissa tarkoitetaan hankintasopimuksella, käyttöoikeusurakalla, palveluja koskevalla käyttöoikeussopimuksella, toimittajalla, ehdokkaalla, tarjoajalla, avoimella menettelyllä, rajoitetulla menettelyllä, neuvottelumenettelyllä, kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, suorahankinnalla, puitejärjestelyllä, suunnittelukilpailulla, teknisellä eritelmällä sekä ilmaisulla kirjallinen samaa kuin hankintalain 5 §:ssä.

3 §
Hankintalajeihin liittyvät soveltamissäännökset

Hankintalain 16 §:ssä ja erityisalojen hankintalain 12 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysarvon ylittäviin tavarahankintoihin sekä hankintalain liitteessä A ja erityisalojen hankintalain liitteessä A mainittuihin palveluhankintoihin, rakennusurakoihin ja käyttöoikeusurakoihin sovelletaan tämän lain säännöksiä lukuun ottamatta 15 §:n 2 momenttia, 16 §:n 3 momenttia ja 20 §:n 2 momenttia.

Hankintalain 15 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon ylittäviin tavarahankintoihin, mainitun lain liitteen A palveluhankintoihin, liitteen B palveluhankintoihin, palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin sekä rakennusurakoihin ja käyttöoikeusurakoihin sovelletaan tämän lain säännöksiä lukuun ottamatta 15 §:n 1 momenttia, 16 §:n 2 momenttia ja 19 §:ää.

4 §
Yleiset periaatteet

Hankintayksikkö ei saa käyttää sähköistä huutokauppaa tai dynaamista hankintajärjestelmää siten, että sillä estetään, rajoitetaan tai vääristetään kilpailua.

Sähköisten viestintä- ja tiedonvaihtotapojen tulee olla sellaiset, että ne tarjoavat tasapuoliset mahdollisuudet kaikille taloudellisille toimijoille ja ovat mahdollisimman pitkälle yhteensopivia muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa käytössä olevan tekniikan kanssa. Sähköiseen viestintään sovelletaan muutoin, mitä hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä (hankintalainsäädäntö) säädetään.

5 §
Vastuu sähköisen viestin perillemenosta ja sähköisen viestin saapumisajankohta

Sähköiseen huutokauppaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistuva tarjoaja tai ehdokas vastaa siitä, että sen lähettämä sähköinen viesti saapuu hankintayksikölle hankintayksikön asettamassa määräajassa.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi hankintayksikölle silloin, kun se on hankintayksikön käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

2 luku

Sähköinen huutokauppa

6 §
Soveltuminen eri hankintamenettelyihin

Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää osana kilpailuttamista sen viimeisessä vaiheessa:

1) avoimessa menettelyssä;

2) rajoitetussa menettelyssä;

3) neuvottelumenettelyssä;

4) kilpailutettaessa puitejärjestelyyn valitut toimittajat uudelleen hankintalain 32 §:n ja erityisalojen hankintalain 26 §:n nojalla; sekä

5) dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtävän hankinnan kilpailuttamisen yhteydessä.

7 §
Käytön yleiset edellytykset

Sähköisen huutokaupan käytön edellytyksenä on, että hankinnan tekniset eritelmät voidaan laatia riittävän tarkasti. Sähköistä huutokauppaa ei saa käyttää siten, että sillä muutetaan hankinnan kohdetta siitä, jollaisena se on ilmoitettu julkaistussa hankintailmoituksessa ja määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

8 §
Ilmoitusvelvollisuus

Sähköisen huutokaupan käytöstä on ilmoitettava kansallisessa hankintailmoituksessa, EU-hankintailmoituksessa tai erityisalojen EU-hankintailmoituksessa. Ilmoittamismenettelyn osalta noudatetaan, mitä hankintalainsäädännössä säädetään.

9 §
Huutokaupan sisältö

Sähköinen huutokauppa koskee:

1) hintaa, jos tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta; tai

2) ilmoitettuja vertailuperusteita, jos tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

10 §
Tarjouspyynnössä ilmoitettavat tiedot

Jos hankintayksikkö käyttää sähköistä huutokauppaa, tarjouspyynnössä on oltava hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa edellytettyjen vaatimusten lisäksi vähintään seuraavat tiedot:

1) valintaperuste ja kokonaistaloudellisuuden ollessa kyseessä vertailuperusteet, joiden arvot ovat sähköisen huutokaupan kohteena, siltä osin kuin ne ovat määrällisesti ilmaistavissa lukuina tai prosentteina;

2) mahdolliset esitettyjen perusteiden arvojen rajat, sellaisina kuin ne on ilmoitettu hankintailmoituksessa;

3) tarjoajien käyttöön annettavat tiedot sähköisen huutokaupan aikana ja tietojen antamisen ajankohta;

4) tarvittavat tiedot huutokaupan kulusta sekä siitä, kuinka kutsu osallistua huutokauppaan lähetetään;

5) edellytykset, joiden mukaisesti tarjoajat voivat tehdä tarjouksen ja mahdolliset tarjousten väliset vähimmäiserot;

6) tarvittavat tiedot käytettävästä sähköisestä järjestelmästä ja viestintäyhteyttä koskevista teknisistä edellytyksistä.

Lisäksi tarjouspyynnössä voidaan ilmoittaa 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu matemaattinen kaava, jota sähköisessä huutokaupassa käytetään.

11 §
Huutokaupan aloittaminen

Ennen kuin sähköinen huutokauppa voidaan aloittaa, hankintayksikön tulee suorittaa tarjousten alustava kokonaisarviointi asetetun tarjouksen valintaperusteen ja mahdollisten vertailuperusteiden sekä niille vahvistetun painotuksen mukaisesti.

12 §
Kutsu sähköiseen huutokauppaan

Tarjousten alustavan kokonaisarvioinnin jälkeen hankintayksikön tulee pyytää samanaikaisesti sähköisin keinoin kaikkia hyväksyttävän tarjouksen tehneitä tarjoajia esittämään sähköisesti uusia hintoja tai uusia arvoja vertailuperusteille.

Sähköistä huutokauppaa koskevan kutsun on sisällettävä:

1) kaikki tarvittavat tiedot käytettävien sähköisten laitteiden teknisistä edellytyksistä;

2) täsmälliset tiedot sähköisen huutokaupan alkamispäivästä ja kellonajasta;

3) tarvittaessa sähköisen huutokaupan vaiheiden lukumäärä ja kunkin vaiheen aikataulu;

4) matemaattinen kaava, jonka mukaan uusi järjestys määräytyy automaattisesti sähköisessä huutokaupassa esitettyjen uusien hintojen tai uusien arvojen perusteella; kaavan tulee sisältää kaikkien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen määrittelemiseksi valittujen vertailuperusteiden suhteellinen painotus; mahdolliset hintahaarukat on esitettävä ennalta määrättynä arvona;

5) jos vaihtoehtoja hyväksytään, jokaiselle vaihtoehdolle tulee määritellä erillinen kaava;

6) perusteet sähköisen huutokaupan lopettamiselle sekä aika, joka viimeisen tarjouksen jälkeen odotetaan uusia tarjouksia.

Huutokauppaa koskevaan kutsuun on liitettävä myös alustavan kokonaisarvioinnin tulokset, jos sopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella. Kokonaisarvioinnin tulee sisältää tarjouksen sisällön arviointi ja avoimessa menettelyssä myös tarjoajan soveltuvuuden arviointi. Lisäksi yksittäiselle tarjoajalle lähetettävään kutsuun voidaan liittää tieto tarjoajan sijoituksesta muihin tarjoajiin nähden paljastamatta kuitenkaan tarjoajien nimiä.

13 §
Vähimmäismääräaika huutokaupan aloittamiselle ja tietojen toimittaminen osallistujille

Sähköinen huutokauppa voi alkaa aikaisintaan kahden työpäivän kuluttua kutsujen lähettämisestä.

Sähköisen huutokaupan jokaisessa vaiheessa hankintayksikön tulee toimittaa välittömästi kaikille hyväksytyille tarjoajille vähintään sellaiset tiedot, joiden perusteella nämä voivat milloin tahansa tarkistaa keskinäisen järjestyksensä. Hankintayksikkö voi toimittaa myös muita tietoja muista esitetyistä hinnoista tai arvoista, jos tästä on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankintayksikkö voi ilmoittaa milloin tahansa huutokauppavaiheeseen osallistuvien lukumäärän.

Hankintayksikkö ei saa paljastaa tarjoajien nimiä sähköisen huutokaupan aikana.

14 §
Huutokaupan lopettaminen

Huutokauppa voidaan lopettaa:

1) kutsussa vahvistettuna määrättynä päivänä ja kellonaikana;

2) kun uusia vaatimukset täyttäviä tarjouksia ei enää tehdä; tai

3) kun huutokaupan eri vaiheiden määrä tulee täyteen.

Hankintayksikön tulee kutsussa ilmoittaa, miten huutokauppa lopetetaan. Kutsussa tulee lisäksi tarvittaessa ilmoittaa huutokaupan eri vaiheiden aikataulu sekä aika, joka viimeisen tarjouksen jälkeen odotetaan uusia tarjouksia.

3 luku

Dynaaminen hankintajärjestelmä

15 §
Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

Hankintayksikön tulee perustaa dynaaminen hankintajärjestelmä ilmoittamalla siitä hankintailmoituksella. Hankintalain 16 §:n tai erityisalojen hankintalain 12 §:n mukaisen EU-kynnysarvon ylittävän dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta ilmoitetaan EU-hankintailmoituksessa, lukuun ottamatta hankintalain liitteessä B ja erityisalojen hankintalain liitteessä B mainittuja palveluita ja palveluiden käyttöoikeussopimuksia.

EU-kynnysarvon alittavan, mutta hankintalain 15 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävän dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta ilmoitetaan kansallisella hankintailmoituksella. Hankintalain liitteessä B tai erityisalojen hankintalain liitteessä B tarkoitettuja palveluhankintoja tai hankintalain palveluja koskevaa käyttöoikeussopimusta koskevan dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta ilmoitetaan kansallisella ilmoituksella myös, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 §:n tai erityisalojen hankintalain 12 §:n mukaisen EU-kynnysarvon.

Hankintayksikön on käytettävä yksinomaan sähköisiä menettelyitä dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisessa ja sitä käytettäessä sekä noudatettava avoimen hankintamenettelyn sääntelyä dynaamisen hankintajärjestelmän kaikissa vaiheissa hankintapäätöksen tekoon saakka. Hankintayksikkö ei saa periä toimittajilta maksuja järjestelmään osallistumisesta.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto ei saa ylittää neljää vuotta, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja erityistapauksia. Dynaamisen hankintajärjestelmän ennakoidun arvon laskennassa on käytettävä kaikkien dynaamisen hankintajärjestelmän koko keston ajalle suunniteltujen hankintasopimusten ennakoitua kokonaisarvoa ilman arvonlisäveroa. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien hankintasopimusten ennakoidun arvon laskemisesta säädetään hankintalain 17—20 §:ssä ja erityisalojen hankintalain 13—16 §:ssä.

16 §
Dynaamisen hankintajärjestelmän kulku

Kun dynaaminen hankintajärjestelmä on perustettu, järjestelmä on avoin kaikille kelpoisuusehdot täyttäville tarjoajille, jotka ovat jättäneet hankintayksikölle 18 §:n mukaisesti hyväksyttävän alustavan tarjouksen.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävän yksittäisen hankinnan ylittäessä EU-kynnysarvon, hankintayksikön tulee kilpailuttamisen käynnistämiseksi ilmoittaa siitä hankintalainsäädännössä tarkoitetulla dynaamista hankintajärjestelmää koskevalla lyhennetyllä hankintailmoituksella, jäljempänä lyhennetty hankintailmoitus, siten kuin 19 §:ssä säädetään. Lyhennetyn hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen järjestelmään voidaan hyväksyä uusia tarjoajia siten kuin 18 ja 19 §:ssä säädetään. Kaikkia järjestelmään hyväksyttyjä tarjoajia on pyydettävä tekemään tarjous yksittäisestä hankinnasta.

Jos yksittäisen hankinnan arvo jää alle EU-kynnysarvon, mutta ylittää kansallisen kynnysarvon, hankintayksikön ei tarvitse julkaista lyhennettyä hankintailmoitusta, vaan se kilpailuttaa hankinnan pyytämällä tarjoukset suoraan hankintajärjestelmään jo hyväksytyiltä tarjoajilta.

Hankintalain ja erityisalojen hankintalain liitteessä B mainittuihin palveluhankintoihin ja hankintalaissa tarkoitettuihin palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan myös 3 momenttia, vaikka hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon.

17 §
Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamista koskevat hankintailmoitukset EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ja kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee toimittaa julkaistaviksi siten kuin siitä erikseen säädetään.

Hankintayksikön tulee asettaa tarjouspyyntöasiakirjat ja niitä täydentävät asiakirjat sähköisessä muodossa hankintailmoituksen julkaisemispäivästä dynaamisen hankintajärjestelmän käytön päättymiseen vapaasti, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa perustamista koskevassa hankintailmoituksessa on ilmoitettava Internet-osoite, jossa tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla. Hankintailmoituksessa on ilmoitettava, että kyseessä on dynaaminen hankintajärjestelmä ja dynaamisen hankintajärjestelmän kesto sekä hankinnassa käytettävä valintaperuste ja vertailuperusteet. Jos valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, vertailuperusteita voidaan myöhemmin täsmentää.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee ilmoittaa ainakin järjestelmän kohteena olevien suunniteltujen hankintojen luonne, kaikki tarvittavat tiedot hankintajärjestelmästä ja käytettävästä sähköisestä järjestelmästä sekä vaadittavista teknisistä edellytyksistä.

Jos dynaamisessa hankintajärjestelmässä kilpailutuksen viimeisessä vaiheessa käytetään sähköistä huutokauppaa, tästä tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa.

18 §
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hakeminen ja hyväksyminen

Jokaisella toimittajalla on mahdollisuus esittää alustava tarjous ja tulla hyväksytyksi järjestelmään 2 momentissa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti dynaamisen hankintajärjestelmän koko keston ajan. Hankintayksikön on hyväksyttävä dynaamiseen hankintajärjestelmään kaikki sellaiset tarjoajat, jotka täyttävät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset, ja jotka ovat toimittaneet tarjouspyyntöasiakirjojen hankinnan kohteen vähimmäisvaatimusten mukaisen alustavan tarjouksen.

Hankintayksikön tulee arvioida alustava tarjous enintään 15 päivän kuluessa sen esittämisestä. Hankintayksikkö voi pidentää arviointiaikaa, jos hankintaa ei kilpailuteta sinä aikana. Hankintayksikön tulee ilmoittaa mahdollisimman pian alustavan tarjouksen tehneelle tarjoajalle tämän hyväksymisestä dynaamiseen hankintajärjestelmään tai tämän tekemän alustavan tarjouksen hylkäämisestä.

Toimittaja voi esittää alustavaa tarjousta paremman tarjouksen missä tahansa vaiheessa, jos tarjous on vähimmäisvaatimusten mukainen. Saadut alustavat tarjoukset voidaan avata, kun ne on vastaanotettu.

19 §
Dynaamisen hankintajärjestelmän käyttäminen EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa

Jos hankintayksikkö aikoo tehdä dynaamisen hankintajärjestelmän avulla sellaisen yksittäisen tavaroita, palveluita tai urakoita koskevan hankinnan, joka ylittää EU-kynnysarvon, sen tulee toimittaa julkaistavaksi lyhennetty hankintailmoitus. Ilmoitus toimitetaan julkaistavaksi Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Lyhennetyssä hankintailmoituksessa hankintayksikkö kutsuu kaikkia kiinnostuneita toimittajia jättämään alustavan tarjouksen kulloinkin kilpailutettavasta yksittäisestä hankinnasta. Hankintayksikön tulee asettaa alustavien tarjousten antamiselle määräaika, jonka on oltava vähintään 15 päivää lyhennetyn hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä.

Alustavan tarjouksen voivat jättää sekä dynaamiseen hankintajärjestelmään jo hyväksytyt että myös uudet toimittajat. Hankintayksikkö voi kilpailuttaa hankinnan vasta, kun se on arvioinut kaikki asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet alustavat tarjoukset.

20 §
Pyyntö tarjouksen esittämiseksi

Jokainen yksittäinen hankinta dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä on kilpailutettava. Hankintayksikön on pyydettävä kaikkia järjestelmään hyväksyttyjä tarjoajia tekemään tarjous jokaisesta dynaamisessa hankintajärjestelmässä tehtävästä erillisestä hankinnasta. Tarjousten tekemiseksi on annettava riittävän pitkä määräaika. Hankintailmoituksessa tai alustavassa tarjouspyynnössä ilmoitettuja hankinnan kohteen määrittelyjä ja vertailuperusteita voidaan täsmentää pyynnön yhteydessä.

Jos dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävän yksittäisen hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa, hankintayksikkö ei ole velvollinen pyytämään tarjousta sellaiselta tarjoajalta, jonka alustava tarjous dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä varten on saapunut hankintayksikölle myöhemmin kuin 15 päivää ennen pyynnön lähettämistä.

21 §
Tarjouksen valinta

Tarjouksen valinnasta säädetään hankintalain 62 ja 72 §:ssä sekä eritysalojen hankintalain 54 §:ssä.

Hankintayksikkö voi käyttää tarjouksen valinnassa myös sähköistä huutokauppaa tämän lain sähköistä huutokauppaa koskevien säännösten mukaisesti. Tällöin sähköisen huutokaupan alustava kokonaisarviointi tehdään niiden tarjousten perusteella, jotka on saatu 20 §:n mukaisesti.

4 luku

Erinäiset säännökset

22 §
Hankintapäätös ja hankintasopimus

Hankintapäätöksestä ja hankintasopimuksesta säädetään hankintalain 10 luvussa ja erityisalojen hankintalain 7 luvussa.

23 §
Jälki-ilmoitus ja selvitykset EU-kynnysarvon ylittävistä dynaamisen hankintajärjestelmän avulla tehdyistä hankinnoista ja sähköisestä huutokaupasta

Hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista hankintalainsäädännössä tarkoitetut jälki-ilmoitukset dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvan hankintamenettelyn ja sähköisen huutokaupan tuloksista. Ilmoitukset tulee toimittaa viimeistään 48 päivän kuluttua kunkin erillisen hankintasopimuksen tekemisestä. Hankintayksikkö voi kuitenkin toimittaa jälki-ilmoitukset dynaamisen hankintajärjestelmän tuloksista yhteen koottuina vuosineljänneksittäin. Tällöin kyseiset ilmoitukset voidaan lähettää samalla kertaa viimeistään 48 päivän kuluttua kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. Hankintayksikön on laadittava dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta kirjallinen selvitys, josta on ilmettävä hankintalainsäädännössä säädetyt tiedot. Selvitys on toimitettava Euroopan komissiolle hankintalainsäädännössä säädetyn mukaisesti.

24 §
Muutoksenhaku ja seuraamukset

Hankintaoikaisuun, muutoksenhakuun ja seuraamuksiin tämän lain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa sovelletaan hankintalain 10 ja 11 lukua ja vastaavasti erityisalojen hankintalain 7 ja 8 lukua.

25 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

HE 182/2010
TaVM 48/2010
EV 347/2010
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY (32004L0017), EUVL N:o L 134, 30.4.2004, s. 1—113
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (32004L0018), EUVL N:o L 134, 30.4.2004, s. 114—240
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY (32007L0066) EUVL N:o L 335, 20.12.2007, s. 31
Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, (31989L0665) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33—35
Neuvoston direktiivi 92/13/ETY (31992L0013) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14—20

  Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.