697/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus ja soveltamisala

Kansainvälisen kulttuurivaihdon ylläpitämiseksi sekä taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävien näyttelyiden järjestämisen edistämiseksi voidaan Suomeen lainaksi tuotavan näyttelyesineen takavarikointi kieltää siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Takavarikoinnin kieltäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta kieltää näyttelyesineen takavarikoinnin (takavarikointikielto), jos näyttelyesine lainataan näyttelyyn, joka on taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä tai jonka järjestämistä on pidettävä kansainvälisen kulttuurivaihdon kannalta tärkeänä, ja jos näyttelyn järjestää julkisoikeudellinen yhteisö tai yleishyödyllinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö.

Takavarikointikieltoa ei voida antaa, jos:

1) on syytä olettaa, että näyttelyesine on joltakulta rikoksella viety tai että omistusoikeus tai muu siihen rinnastettava oikeus esineeseen on riidanalainen;

2) kielto olisi ilmeisesti ristiriidassa Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen tai Euroopan unionin lainsäädännön kanssa; tai

3) on syytä olettaa, että näyttelyesine tarjottaisiin näyttelyssä myytäväksi tai sitä hyödynnettäisiin muulla vastaavalla tavalla kaupallisesti.

Takavarikointikielto voidaan antaa enintään vuodeksi. Jos näyttelyesinettä ei voida ennalta arvaamattoman esteen vuoksi viedä maasta turvallisesti kiellon voimassa ollessa, kiellon voimassaolo jatkuu ilman eri toimenpidettä, kunnes esteen lakkaamisesta on kulunut kaksi viikkoa. Näyttelyn järjestäjän on ilmoitettava esteestä viipymättä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

3 §
Takavarikointikiellon sisältö

Takavarikointikiellon johdosta:

1) näyttelyesinettä ei saa ottaa haltuun eikä takavarikoida oikeudenkäymiskaaren 7 luvun tai pakkokeinolain (450/1987) nojalla;

2) näyttelyesineeseen ei saa kohdistaa muuta turvaamistointa tai pakkokeinoa, joka estäisi esineen palauttamisen;

3) näyttelyesinettä ei saa ulosmitata saatavasta;

4) näyttelyesineeseen ei saa kohdistaa luovutusvelvoitteen täytäntöönpanoa;

5) näyttelyesineeseen ei saa kohdistaa muuta täytäntöönpanoa, joka estäisi esineen palauttamisen, jos täytäntöönpantavana on ratkaisu, joka on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen saapumispäivänä tai sen jälkeen.

4 §
Takavarikointikiellon hakeminen

Takavarikointikieltoa voi hakea näyttelyn järjestäjä. Hakemuksesta tai sen liitteestä on käytävä ilmi:

1) hakija;

2) näyttelyesineen lainaksi antaja;

3) näyttelyesineen yksilöintitiedot;

4) selvitys siitä, että 2 §:ssä säädetyt takavarikointikiellon edellytykset täyttyvät, ja siitä, edellyttääkö näyttelyesineen lähtömaa maastavientilupaa esineen Suomeen tuomiseksi;

5) jäljennös hakijan ja lainaksi antajan välisestä sopimuksesta tai sopimusluonnoksesta;

6) takavarikointikiellon alkamis- ja päättymispäivä.

Hakemus on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään kaksi kuukautta ennen takavarikointikiellon haettua alkamispäivää. Myöhemmin tehty hakemus voidaan hyväksyä vain perustellusta syystä.

5 §
Takavarikointikiellon vastaisen toimenpiteen kumoaminen

Jos näyttelyesine on takavarikoitu tai se on muuten 3 §:n vastaisesti joutunut pois haltijaltaan, toimenpiteestä päättäneen viranomaisen tai tuomioistuimen on näyttelyn järjestäjän hakemuksesta tai omasta aloitteestaan viivytyksettä kumottava takavarikko tai muu 3 §:ssä tarkoitettu toimenpide. Esine on tarvittaessa määrättävä palautettavaksi näyttelyn järjestäjälle. Näyttelyesineen sijaintipaikkakunnan käräjäoikeus tai muu käräjäoikeus, jossa asian käsittely sopivasti käy päinsä, voi kumota takavarikointikiellon vastaisen toimenpiteen sen estämättä, että toimivalta muutoin on toisella viranomaisella tai tuomioistuimella.

Ratkaisuun, jolla toimenpide on kumottu, ei saa hakea muutosta.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 236/2010
SiVM 15/2010
EV 372/2010

  Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.