573/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään kemikaalilain (774/1989) 41 §:n, sellaisena kuin se on laissa 491/2008, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kemikaalien vähittäismyynnistä.

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin käyttövalmiisiin tuotteisiin:

1) ihmisille tai eläimille tarkoitettuihin lääkevalmisteisiin;

2) alkoholijuomiin;

3) radioaktiivisiin aineisiin;

4) ampumatarvikkeisiin ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettuihin räjähteisiin.

Tätä asetusta ei sovelleta myöskään huumausainelaissa (373/2008) tarkoitettuihin huumausaineisiin.

Kemikaalin varastoinnista vähittäismyynnin yhteydessä ja säilyttämisestä säädetään myös vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (59/1999).

2 §
Kemikaalin luovuttaminen

Kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) mukaisesti myrkylliseksi tai erittäin myrkylliseksi, tai CLP-asetuksen (EY) No 1272/2008 mukaisesti välittömästi myrkylliseksi kategoriaan 1—3 luokiteltua kemikaalia saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle lukuun ottamatta polttoainetta, jota saa luovuttaa vastaanottajan iästä riippumatta. Metanolipitoista polttoainetta saa kuitenkin luovuttaa alle 18-vuotiaalle vain, jos hänen huoltajansa antaa siihen kirjallisen suostumuksen.

Luovutettaessa 1 momentissa tarkoitettua kemikaalia apteekista vastaanottajan tulee ilmoittaa erillisellä lomakkeella seuraavat tiedot:

1) vastaanottajan henkilötiedot ja osoite;

2) kemikaalin nimi ja määrä;

3) kemikaalin käyttötarkoitus.

Kemikaalin vastaanottajan on todistettava henkilöllisyytensä sekä päivättävä ja allekirjoitettava lomake. Apteekin tulee säilyttää lomaketta viisi vuotta.

3 §
Kemikaalin säilyttäminen

Vähittäismyynnissä oleva 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kemikaali tulee säilyttää myymälässä tai sen varastossa lukitussa tilassa. Velvollisuus ei koske muita polttoaineita kuin metanolipitoista polttoainetta.

4 §
Kemikaalin luovuttamisesta kieltäytyminen

Kemikaalia ei saa luovuttaa, jos on syytä epäillä, että sitä aiotaan hankkia ilmeisesti päihtymistarkoitukseen, tai muutoin käyttää väärin siten, että käytöstä voi aiheutua erityistä vaaraa terveydelle.

5 §
Vaarallisen kemikaalin luovuttaminen pakkaamattomana vähittäismyymälästä

Vaarallista kemikaalia saa luovuttaa vähittäismyymälästä pakkaamattomana ainoastaan poltto- tai voiteluaineeksi, suoraan käyttölaitteistoon taikka yli 200 litran säiliöön.

Pakkaamattoman kemikaalin jakelulaitteiston sijaintipaikka tai jakelulaitteisto on varustettava kemikaalilain tai CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkinnöillä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä annettu asetus (676/1993).

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.