572/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 §:n 3 momentti, 12 §:n johdantokappale sekä 1 ja 2 kohta, 13 §:n johdantokappale sekä 1 ja 2 kohta, 14 §:n johdantokappale sekä 1 ja 2 kohta, 19 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 21 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 27 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 37 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 54 §:n 1 momentin 1 ja 1 a kohta, 59 §:n 1 kohta ja 61 §:n johdantokappale sekä 2 ja 3 kohta, sellaisena kuin niistä on 54 §:n 1 momentin 1 a kohta asetuksessa 101/2002, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 b ja 44 c—44 e § seuraavasti:

1 b §
Merkintöjen tekeminen

Ampuma-aselain (1/1998) 110 a §:ssä tarkoitettu ampuma-aseen valmistus-, täydennys- ja tuontimerkintä katsotaan tehdyksi näkyvään paikkaan myös, jos se on luettavissa ampuma-aseesta purkamalla ase käyttäjän tekemäksi tarkoitetun huollon yhteydessä.

Merkintä on tehtävä aseen runkoon, piippuun tai sulkulaitteeseen taikka niitä toiminnallisesti vastaavaan aseen osaan. Merkinnän eri osiot voivat olla aseessa erillisinä.

Tuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.

2 §
Pysyvästi ampumakelvoton ampuma-ase

Deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jonka ampuma-aselain 3 §:ssä tarkoitetut osat on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. Ampuma-asetta ei pidetä deaktivoituna, jos se on ilman erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampumakelpoiseksi.

12 §
Kaupan harjoittamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkitään:

1) hankittujen ja luovutettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, aseessa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

2) hankittujen ja luovutettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi, aseen osassa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;


13 §
Valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkitään:

1) valmistettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, aseessa oleva valmistusmerkintä, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

2) valmistettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi, aseen osassa oleva valmistusmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä tiedossa oleva sarjanumero;


14 §
Korjaamiseen tai muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan pitämään tiedostoon merkitään:

1) korjattavien tai muunnettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi, aseessa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä sarja- tai tunnistenumero;

2) korjattavien tai muunnettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi, osassa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;


19 §
Kaupallisen ennakkosuostumuksen hakeminen

Kaupallista ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


3) siirrettävien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetussa neuvoston direktiivissä (91/477/ETY), jäljempänä asedirektiivi, tarkoitettu luokka sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) siirrettävien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;


21 §
Kaupallisen tuontiluvan hakeminen

Kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


3) tuotavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) tuotavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;


27 §
Kaupallisen vientiluvan ja kaupallisen kauttakuljetusluvan hakeminen

Kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


3) vietävien tai kauttakuljetettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) vietävien tai kauttakuljetettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;


37 §
Yksityisen tuontiluvan hakeminen

Yksityistä tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


4) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, asedirektiivissä tarkoitettu luokka sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) siirrettävien tai tuotavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;


44 c §
Soveltuvuustestin sisältö ja poikkeukset testin suorittamisvelvollisuudesta

Ampuma-aselain 45 c §:ssä tarkoitettu soveltuvuustesti sisältää henkilön väkivaltaisuutta ja itsetuhoisuutta selvittävät osiot.

Testin suorittaminen ei ole hakemuksen käsittelyn edellytys, jos:

1) luvanhakijan suorittamasta testistä on kulunut vähemmän kuin kolme vuotta;

2) luvanhakijan henkilökohtainen sopivuus on tullut selvitetyksi lääkärin tai psykologin antamalla todistuksella, joka ei ole kuutta kuukautta vanhempi;

3) luvanhakijalle on annettu ampuma-aseen hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, rinnakkaislupa tai aseenkäsittelylupa taikka hyväksyntä asevastaavaksi ennen 13 päivää kesäkuuta 2011 ja enintään kolme vuotta ennen hakemuksen jättämistä; tai

4) luvanhakija virkaansa kuuluvissa tehtävissä kantaa ampuma-asetta.

44 d §
Aktiivinen ampumaurheilu ja -harrastus

Ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa tarkoitettua ampumaurheilua ja –harrastusta pidetään aktiivisena, jos luvanhakijalla on luvan hakemista edeltäneiden kahden vuoden aikana ollut vähintään kymmenen harrastuskertaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla tai ilmapistoolilla.

Aktiivista harrastamista ei edellytetä sellaisena aikana, jolloin harrastajan ei sääolosuhteiden tai muun vastaavan esteen vuoksi ole mahdollista harrastaa sitä lajia, jonka harrastamisen perusteella lupaa haetaan. Asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus, raskaus, työstä johtuva este tai muu näihin rinnastettava syy keskeyttää kahden vuoden määräajan kulumisen, jos luvanhakija tällaiseen syyhyn vetoaa ja osoittaa sen olemassaolon.

44 e §
Aktiivinen loukku- tai luolapyynti

Ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa tarkoitetun loukku- tai luolapyynnin taikka vastaavissa olosuhteissa tapahtuvan metsästysharrastuksen on oltava aktiivista kyseisen riistanhoitoyhdistyksen alueen olosuhteet huomioon ottaen. Aktiivisuus on osoitettava riistanhoitoyhdistykselle esitettävällä selvityksellä tai suunnitelmalla loukuilla tai luolakoiralla tapahtuvasta metsästyksestä.

Selvitys tai suunnitelma on esitettävä sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka alueella hakija pääasiallisesti harjoittaa loukku- tai luolapyyntiä.

54 §
Asekeräilijän pitämän tiedoston sisältö ja muoto

Asekeräilijän on merkittävä ampuma-aselain 59 a ja 60 §:n nojalla pitämäänsä ampuma-aseita ja aseen osia koskevaan tiedostoon:

1) hallussa pidettyjen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit;

1 a) hallussa pidettyjen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit; 


59 §
Aseen osasta tehtävän ilmoituksen sisältö ja muoto

Ampuma-aselain 70 §:ssä tarkoitettu ilmoitus aseen osan hankkimisesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava:

1) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;


61 §
Luovutusilmoituksen sisältö

Ampuma-aselain 89 §:ssä tarkoitetussa luovutusilmoituksessa on mainittava:


2) luovutetun ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit;

3) luovutetun aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit;Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 51/2008/EY (32008L0051); EUVL N:o L 179, 8.7.2008, s. 5 Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Projektipäällikkö
Mika Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.