561/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (660/2007) 2 §:n 2 kohta, 7, 10 ja 12 §, 19 §:n 2 momentti ja 22 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 ja 12 § sekä 19 §:n 2 momentti asetuksessa 401/2009, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annettua komission asetusta (EU) N:o 65/2011;


7 §
Pinta-alojen valvonta

Pinta-alojen ja lohkojen valvonnasta säädetään pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksessa.

Valvonnassa tarkastetaan lohkon hallinta. Jos lohkon hallintaa ei voida valvonnassa todeta, lohko hylätään.

Lannoitukseen liittyvässä tukikelpoisuusehtojen valvonnassa tarkastus voidaan rajata edustavaan otokseen lohkoista. Otoksen laajuutta on tarvittaessa lisättävä.

10 §
Ympäristötuen vähimmäisvaatimukset

Ympäristötuen vähimmäisvaatimusten valvonnasta ja seuraamusten määrittämisestä säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen  maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklassa ja osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 19—22 artiklassa.

12 §
Luonnonhoitopellot

Ympäristötuen perustoimenpiteen tukea ei makseta alalta, jolla luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 2 §:n 8 kohdassa tarkoitetun luonnonhoitopellon perustamiseen tai hoitoon liittyviä ehtoja ei ole noudatettu.

Ympäristötuen perustoimenpiteen tukea ei makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 50 prosenttia ympäristötuen perustoimenpiteen tuen kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

19 §
Ympäristötuen erityistukisopimukset

Jos erityistukisopimusten ehtoja ei ole noudatettu, erityistukisopimuksen tuesta vähennetään 1—100 prosenttia. Jos useita erityistukisopimusten ehtoja on laiminlyöty, lasketaan seuraamusten kokonaisprosenttimäärä yhteen. Jos erityistukisopimuksen ehtoja ei ole lainkaan toteutettu, erityistukisopimuksesta ei makseta tukea ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 5 prosenttia.


22 §
Valvonnan estäminen

Hakemuksen hylkäämisestä, jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen, säädetään osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Komission asetus (EU) N:o 65/2011 (32011R0065); EUVL L 25, 28.1.2011, s. 8

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.