560/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta:

1) vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (43/2011), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (44/2011), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (51/2011);

4) vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (45/2011), jäljempänä perunantuotannon kansallinen tukiasetus;

5) vuodelta 2011 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (47/2011);

6) vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (46/2011).

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puutarhataloudelle maksettaviin Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 5 luvun ja pohjoisen tukiasetuksen 5 luvun mukaisiin tukiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;

2) soveltamisasetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1122/2009;

3) tunnistusasetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

4) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1391/2006);

5) kansallisten tukien hallintoasetuksella vuoden 2011 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (240/2011);

6) sika ja siipikarja -asetuksella sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (759/2008);

7) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 21/2004;

8) lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksella lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005);

9) nautarekisterillä tunnistusasetuksen sekä rekisteröintiasetuksen mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

10) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan tunnistusasetuksen 7 artiklassa ja rekisteröintiasetuksessa;

11) hoidetulla viljelemättömällä pellolla tuotantoon käyttämättömiä peltoja, jotka voivat olla luonnonhoitopeltoja tai kesantopeltoja;

12) luonnonhoitopellolla hoidettuja viljelemättömiä peltoja, jotka ovat monivuotisia nurmipeltoja tai riista-, maisema- taikka niittykasveilla kylvettyjä monimuotoisuuspeltoja, jotka on tukihakemuksella ilmoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisiksi luonnonhoitopelloiksi;

13) kesantopellolla hoidettuja viljelemättömiä peltoja, jotka ovat viher-, sänki- tai avokesantoa;

14) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 26 kohdan mukaista viitelohkoa;

15) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona taikka jota käytetään muihin tarkoituksiin;

16) eläinryhmällä emolehmiä, vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, lypsylehmiä, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä hiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä hiehoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, teurastettuja hiehoja, teurastettuja sonneja ja härkiä, vähintään vuoden ikäisiä uuhia, alle vuoden ikäisiä karitsoineita uuhia, vähintään vuoden ikäisiä kuttuja, alle vuoden ikäisiä poikineita kuttuja, siitostammoja mukaan lukien ponitammat, vähintään vuoden ikäisiä suomenhevosia tai muita vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden ikäisiä hevosia ja poneja.

2 luku

Valvonta

3 §
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava noudattaen soveltuvin osin mitä neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklassa ja soveltamisasetuksen 28 artiklassa säädetään.

4 §
Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärä

Kansallisia kasvintuotannon tukia hakeneista maatiloista vähintään 5 prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Kansallista tukea naudoista hakeneista maatiloista on valvottava vähintään 5 prosenttia. Uuhista ja kutuista kansallista eläintukea hakeneista maatiloista on valvottava vähintään 5 prosenttia. Hevosista kansallista kotieläintukea hakeneista maatiloista on valvottava vähintään 5 prosenttia.

Tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea hakeneista maatiloista on valvottava vähintään 5 prosenttia. Rakennemuutoskorvausta hakeneista hakijoista on valvottava vähintään 5 prosenttia.

Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymistä teurastamoista tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymistä pienteurastamoista, joissa on teurastettu hiehoja, sonneja tai härkiä, joista on haettu kansallista kotieläintukea, on valvottava yhteensä vähintään 10 prosenttia. Tarkastuksen on koskettava 2 prosentin otosta niistä hiehoista, sonneista ja häristä, joista on haettu kansallista kotieläintukea.

Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea hakeneista hakijoista on valvottava vähintään 5 prosenttia.

 5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Maatilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 31 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava pinta-alaperusteisten tukien osalta noudattaen soveltuvin osin mitä soveltamisasetuksen 33 artiklassa säädetään ja kotieläintukien osalta mitä 42 artiklassa säädetään.

Mehiläisyhteiskuntien tarkastus voidaan rajoittaa otokseen, jonka suuruus on vähintään puolet niistä mehiläisyhteiskunnista, joista tukea on haettu.

7 §
Valvonnan laajentaminen

Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan kasvulohkolla tukiehdon laiminlyönti, ehdon noudattamista on valvottava maatilan kaikilla niillä kasvulohkoilla, joita kyseinen ehto koskee.

Jos otoksen perusteella tehdyn valvonnan perusteella tulisi sovellettavaksi vuodelta 2011 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2—4 kohdan mukainen seuraamus, valvonta on laajennettava koskemaan kaikkia tuen hakijan mehiläisyhteiskuntia.

8 §
Lohkojen pinta-alan mittaus

Perus- ja kasvulohkojen pinta-alan mittauksessa noudatetaan mitä Euroopan unionin kokonaan ja osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus, 10—12 §:ssä säädetään.

9 §
Valvonnassa käytettävät kartat

Valvonnassa on käytettävä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 9 §:ssä tarkoitettuja karttoja.

10 §
Valvontapöytäkirja

Kasvintuotannon tukien tarkastuksessa ja pinta-alojen mittauksessa on laadittava pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 8 §:ssä ja kotieläintukien tarkastuksessa Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2007), jäljempänä eläintukien valvonta-asetus, 7 §:ssä tarkoitettu valvontapöytäkirja.

3 luku

Kasvintuotannon tukien tarkastaminen

11 §
Lohkorajat

Lohkorajojen tarkastamisessa noudatetaan mitä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen 3 luvussa säädetään.

Valvonnassa on tarkastettava lohkon hallinta. Jos lohkon hallintaa ei voida todeta valvonnassa, lohko hylätään.

12 §
Paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottava tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu kansallisten tukien hallintoasetuksen 8—9 §:ssä säädettyä paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottavaa tuotantotapaa.

13 §
Pohjoisten kasvintuotannon tukien ympäristöehdot

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja.

14 §
Perunantuotannon kansallinen tuki

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on noudatettu perunantuotannon kansallisessa tukiasetuksessa säädettyjä ehtoja.

15 §
Hampun tukikelpoisuusedellytykset

Valvonnassa on tarkastettava neuvoston tilatukiasetuksen 39 artiklassa sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009, jäljempänä täytäntöönpanoasetus, 10 artiklassa tarkoitetun hampun ja hamppulajikkeiden osalta soveltamisasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklassa sekä neuvoston tilatukiasetuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen sekä kasvuston säilyttäminen.

4 luku

Kotieläintukien tarkastaminen

16 §
Eläinten tukikelpoisuusedellytykset

Valvonnassa on tarkastettava eläintuen myöntämisen edellytysten täyttyminen.

Kansallisten kotieläintukien valvonnassa on eläimistä pidetyn kirjanpidon avulla tarkastettava, että maatilalla on ollut tuenmääräytymispäivänä hakemuksella ilmoitettu eläinmäärä ja että eläimet ovat tukikelpoisia.

17 §
Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen valvonnassa noudatetaan mitä eläintukien valvonta-asetuksen 12 §:ssä säädetään.

18 §
Naudat

Valvonnassa on noudatettava mitä nautojen korvamerkkeihin, rekisteröintiin, nautaeläinluetteloon, ikään, sukupuoleen, rotuun ja poikimiseen liittyvien tuen ehtojen tarkastamisesta eläintukien valvonta-asetuksen 3 luvussa säädetään.

19 §
Eläimistä ja kutun maidontuotannosta pidettävä kirjanpito

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla on pidetty eläimistä ja kutun maidontuotannosta kansallisten tukien hallintoasetuksen 5 luvun mukaista kirjanpitoa.

Valvonnassa tarkastetaan kirjanpitoon merkittyjen tietojen paikkansapitävyys vertaamalla kirjanpitoa maatilalla oleviin osto- ja myyntitositteisiin sekä muihin tuen myöntämisen perusteena oleviin asiakirjoihin.

20 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen sekä uuhien ja kuttujen merkitseminen

Valvonnassa on tarkastettava, että maatila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi uuhien osalta lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun mukaisesti sekä sikatalouden osalta sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1296/2001) mukaisesti. Valvonnassa on tarkastettava, että hakija on harjoittamansa kanatalouden osalta rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2010) säädetyllä tavalla. Jos valvonnassa havaitaan puutteita rekisteröinnissä, tukea ei makseta ennen kuin maatila on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja kutut on merkitty lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 3 luvun mukaisesti. Uuhet ja kutut on hylättävä valvonnassa, jos niitä ei ole merkitty tukiehtojen mukaisesti.

21 §
Uuhet

Uuhien pitoaikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava, että Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen ja pohjoisen tukiasetuksen 12 §:ssä säädetyt uuhista maksettavan tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät ja että tukikelpoisten uuhien määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua uuhien määrää. Pitoajan jälkeen tehtävässä valvonnassa on selvitettävä kirjanpidon ja tositteiden avulla tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen ja se, että maatilalla on ollut hakemuksessa ilmoitettu määrä tukikelpoisia uuhia koko pitoajan.

Jos uuhia on kuollut tai poistettu pitoaikana, valvonnan yhteydessä on tarkastettava, että uuhien lukumäärän muutoksesta on ilmoitettu kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siten kuin kansallisten tukien hallintoasetuksen 18 §:ssä säädetään.

22 §
Hevoset

Hevosista maksettavan kansallisen kotieläintuen Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen ja pohjoisen tukiasetuksen 13 §:n 1 momentissa säädettynä hevosten hallinta-aikana tehtävässä valvonnassa on tarkastettava:

1) maatilalla valvontahetkellä olevat hevoset;

2) hevosten hallinta ja rekisteröinti maatilan eläinten kirjanpidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin, hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (880/2009) tarkoitetun tunnistusasiakirjan sekä muiden asiakirjojen perusteella; sekä

3) edellä 2 kohdassa tarkoitetussa tunnistusasiakirjassa tai tukihakemuksessa ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus maatilalla oleviin hevosiin.

Hallinta-ajan jälkeen tehtävässä valvonnassa hevosten hallinta ja rekisteröinti on tarkastettava maatilan eläimiä koskevan kirjanpidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän rekisterin, tunnistusasiakirjan sekä muiden asiakirjojen perusteella. Eläinmäärä hallinta-aikana on tarkastettava maatilan eläimiä koskevan kirjanpidon perusteella. Suomen Hippos ry:n rekisteriin tai tukihakemuksessa ilmoitettujen tuntomerkkien vastaavuus on tarkastettava niiltä hakemuksessa ilmoitetuilta hevosilta, jotka valvontahetkellä ovat maatilalla.

Jos Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin merkitty hevonen ei ole rekisteritietojen mukaan hakijan hallinnassa, tukea ei makseta. Jos hevonen ei ole merkitty kyseiseen rekisteriin eikä tukihakemuksen liitteenä ole luotettavaa selvitystä siitä, että hevonen on hakijan hallinnassa, tukea ei makseta.

23 §
Sika- ja siipikarjatalouden tuet

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen valvonnassa tarkastetaan maatilalle maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain, jäljempänä tukilaki, 10 c ja d §:n mukaisesti vahvistettu viitemäärä.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen valvonnassa tarkastetaan, että maatilalla harjoitetaan kotieläintaloutta sika ja siipikarja -asetuksen 10 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti ja maatilan sika ja siipikarja -asetuksen 10 §:n 2—5 momentin mukainen eläintiheysvaatimus täyttyy.

Rakennemuutoskorvauksen valvonnassa tarkastetaan, että hakija harjoittaa maataloutta sika ja siipikarja -asetuksen 17 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti ja että hakijalle ei ole myönnetty maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaista tukea.

24 §
Tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla noudatetaan kansallisten tukien hallintoasetuksen 12 §:ssä säädettyä tuen perusteena olevalle eläinlajille tavanomaista tuotantotapaa.

25 §
Teurastamovalvonta

Valvonnassa on tarkastettava Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 14 ja 15 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 14 ja 15 §:ssä säädettyjen tukiehtojen täyttyminen.

Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä teurastamossa tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymässä pienteurastamossa tarkastetaan tukikelpoisuusedellytysten täyttyminen asiakirjatarkastuksella sekä vertaamalla asiakirjojen tietoja nautarekisterin tietoihin. Teurastamossa tarkastetaan lisäksi tarkastuspäivän teurastusmenettelyt otoksen perusteella.

5 luku

Seuraamukset

26 §
Valvontaseuraamukset kasvintuotannontuissa

Pinta-alaa ja todettua kasvia koskevista valvontaseuraamuksista kasvintuotannon tuissa säädetään tukilain 18 §:ssä. Luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan seuraamuksista säädetään tukilain 10 a §:n 2 momentissa. Kotieläintilan hehtaarituen seuraamuksista säädetään tukilain 10 b §:n 5 momentissa.

Jos vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen (51/2011) 9 §:n 5 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei ole tehty asianmukaisesti, lasketaan LFA-lisäosan määrä kasvinviljelytilan tukitason mukaisesti ja muutoin myönnettäväksi tulevan kasvinviljelytilan LFA-lisäosan määrää alennetaan kymmenellä prosentilla kyseisenä tukivuonna.

Jos valvonnassa todettu pinta-ala on suurempi kuin hakemuksessa on ilmoitettu, tukea maksetaan enintään hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan. Jos valvonnassa todetun tukeen oikeuttavan kokonaispinta-alan ja hakemuksessa ilmoitetun kokonaispinta-alan välinen erotus on enintään 0,1 hehtaaria eikä tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla, tukea maksetaan hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan.

Jos ilmoitetun ja valvonnassa hyväksytyn pinta-alan erotus suhteessa valvonnassa hyväksyttyyn pinta-alaan on:

1) enintään 3 prosenttia, mutta kuitenkin yli 0,1 hehtaaria ja enintään kaksi hehtaaria, tuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn pinta-alan perusteella;

2) yli 3 prosenttia tai yli kaksi hehtaaria, mutta enintään kuitenkin 20 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todetun ylityksen verran;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 50 prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähennetään todettu ylitys kaksinkertaisena;

4) yli 50 prosenttia, tukea ei makseta lainkaan.

Jos valvonnassa lohkolla todetaan samaan tukeen oikeuttavia, mutta matalamman tukitason kasveja kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, lohkon tukea alennetaan 20 prosentilla.

27 §
Pohjoisen tuen ympäristöehtoihin liittyvät seuraamukset

Jos maatilalla ei ole noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 9 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja, maatilalle maksettavia pohjoisia tukia alennetaan enintään 5 prosenttia. Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä on tahallisesti jättänyt noudattamatta ympäristöehtoja, tukea alennetaan vähintään 15 ja enintään 100 prosenttia. Seuraamukset lasketaan pohjoisen hehtaarituen, yleisen hehtaarituen ja nuorten viljelijöiden tuen kokonaismäärästä.

28 §
Perunantuotannon kansallinen tuki

Jos valvonnassa todetaan, että maatilalla ei ole noudatettu perunantuotannon kansallisessa tukiasetuksessa säädettyjä ehtoja, tukea ei makseta siltä alalta, joka ei täytä tuen ehtoja.

29 §
Valvontaseuraamukset tuotantoon sidotuissa kotieläintalouden tuissa

Jos todetaan, että jonkin eläinryhmän ilmoitetun ja valvonnassa kirjanpidosta tai muulla tavoin todetun eläinmäärän taikka keskimääräisen eläinmäärän erotus suhteessa valvonnassa todettuun eläinmäärään on:

1) enintään 5 prosenttia tai enintään kaksi eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään todettua eläinmäärää;

2) yli 5 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia tai jos erotus on yli kaksi mutta enintään neljä eläintä, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus;

3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja todetun eläinmäärän erotus kaksinkertaisena; tai

4) yli 40 prosenttia, tuen määräytymisperusteena oleva eläinmäärä on nolla.

Jos valvonnassa todetaan, että jonkin eläinryhmän osalta ei ole pidetty kirjanpitoa lainkaan tai kirjanpidon perusteella ei voida selvittää tuen määräytymisen perusteena olevaa eläinmäärää, tukea ei makseta tukivuonna kyseisen eläinryhmän osalta.

Jos nautaeläinluettelon sekä eläimiä koskevien tositteiden tarkastuksessa todetaan, että maatilan nautojen tukikelpoisuuspäivien lukumäärän muutos on yli neljä päivää, maatilan nautojen keskimääräinen lukumäärä on laskettava uudelleen.

30 §
Seuraamukset tuotannosta irrotetussa kotieläintalouden tuissa

Jos maatilalla, jolle on vahvistettu tukilain 10 c §:n 1—3 momentissa ja 10 d §:n 1—3 momentissa säädetty viitemäärä, sika ja siipikarja -asetuksen 10 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty, tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjatalouden tukea ei makseta.

Jos hakija ei harjoita maataloutta sika ja siipikarja -asetuksen 17 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti, sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta ei makseta.

31 §
Tuotantotapaan liittyvät seuraamukset

Tuotantotapaan liittyvistä seuraamuksista säädetään tukilain 19 ja 20 §:ssä.

32 §
Seuraamusten laskenta

Pinta-alavirheistä johtuvat seuraamukset vähennetään kasvintuotannon tuesta ennen muita seuraamuksia.

Eläinmäärän erotuksesta johtuvat seuraamukset kotieläintuissa lasketaan ennen muita seuraamuksia. Jos eläinmäärinä laskettu erotus johtaa eri lopputulokseen kuin prosentteina laskettu erotus, käytetään valvonnassa tuen hakijan kannalta edullisempaa tulosta.

33 §
Valvonnan suorittamisen estäminen

Tukihakemuksen hylkäämisestä valvonnan estyessä säädetään soveltamisasetuksen 26 artiklan 2 kohdassa.

6 luku

Erinäiset säännökset

34 §
Tarkastukset Ahvenanmaalla

Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudatetaan mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudattavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 2 §:n 3 momentissa säädetään.

35 §
Tukiehtojen kiertäminen

Valvonnassa on tarkastettava, ettei tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lisäksi valvonnassa on tarkastettava, täyttääkö maatila toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetussa asetuksessa (213/2007) säädetyt itsenäisen maatilan tunnusmerkit.

36 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen tukea koskevassa asiassa säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:ssä.

37 §
Kotieläintukien tarkastamisen yhdistäminen

Emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä, lypsylehmistä, hiehoista, teurastetuista hiehoista, sonneista ja häristä maksettava kansallinen kotieläintuki valvotaan Euroopan unionin nauta- ja lypsylehmäpalkkioiden valvontojen yhteydessä. Kansallisen uuhituen valvonta tehdään Euroopan unionin uuhipalkkiovalvonnan yhteydessä.

38 §
Valvonnasta ilmoittaminen

Valvottaessa kansallisia kasvintuotannon tukia ja kotieläintukia valvonnan toteuttamisessa ja siitä tuenhakijalle ilmoittamisessa on noudatettava mitä soveltamisasetuksen 27 artiklassa säädetään.

39 §
Ilmoitusvelvollisuus

Jos valvonnassa havaitaan, että eläimiä hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelulain (247/1996) taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, havainnoista on välittömästi ilmoitettava kunnan eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on tiedotettava 1 momentissa tarkoitetun asian selvittämisen käynnistämisestä.

40 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.