558/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtiovarainministeriölle

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 5 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 383/2011:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tiedoista, jotka kunnan tulee toimittaa valtiovarainministeriölle kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007), jäljempänä puitelaki, 5 §:ssä palveluiden järjestämiselle säädettyjen velvoitteiden täyttymisen arvioimiseksi. 

2 §
Kunnalta edellytetyt tiedot

Kunnan tulee toimittaa puitelain 5 §:ssä palveluiden järjestämiselle säädettyjen velvoitteiden täyttymisen arvioimiseksi seuraavat tiedot:

1) kuntien yhdistymistä koskevista kuntajakolaissa (1698/2009) tarkoitetuista päätöksistä tai yhdistymisen valmistelusta;

2) puitelain 5 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen perustamista koskevista päätöksistä tai yhteistoiminta-alueen perustamisen valmistelusta;

3) siitä, täyttääkö kunta tai yhteistoiminta-alue 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla päätöksillä puitelain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun väestövaatimuksen;

4) siitä, mistä sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä 2 kohdassa tarkoitettu yhteistoiminta-alue vastaa perusterveydenhuollon tehtävien lisäksi;

5) siitä, millä puitelain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla yhteistoiminta-alueen päätöksenteko järjestetään;

6) siitä, miksi puitelain 5 §:n 3 momentissa säädettyä väestöpohjavaatimusta täyttävää kuntaa tai yhteistoiminta-aluetta ei ole saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi mahdollista muodostaa taikka miksi säädetystä väestöpohjavaatimuksesta on tarpeen poiketa suomen- tai ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien turvaamiseksi tai saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi;

7) siitä, hakeeko kunta tai hakevatko yhteistoiminta-alueen kunnat puitelain 5 §:n 6 momentin 4 kohdassa tarkoitettua valtioneuvoston lupaa poiketa väestöpohjavaatimuksesta sillä perusteella, että toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan kunnan tai yhteistoiminta-alueen perustamiseksi on alueelliset olosuhteet huomioon ottaen tehty kunnissa riittävät päätökset sekä miksi kunta hakee oikeutta poiketa väestöpohjavaatimuksesta;

8) kuntien tai yhteistoiminta-alueiden muodostamisen aikataulusta; sekä

9) ajankohdasta, josta lukien yhteistoiminta-alue vastaa puitelain 5 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettujen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä.

3 §
Tietojen toimittaminen valtiovarainministeriölle

Tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot toimitetaan valtiovarainministeriölle sähköisesti valtiovarainministeriön laatimalla lomakkeella.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Hallitusneuvos
Auli Valli-Lintu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.