557/2011

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011  

Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään ilmailulain (1194/2009) 4 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä ilmailulaissa (1194/2009) säädetään, sotilasilmailussa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Sotilasilmailun erityisvaatimukset

Annettaessa ilmailulain nojalla määräyksiä asioista, jotka koskevat sotilasilmailun menetelmiä ja laitteita, sotilasilma-alusta, yksinomaan sotilasilmailun käyttöön tarkoitettua puolustushallinnon ylläpitämää lentopaikkaa, sotilasilmailuun ja siihen liittyvään toimintaan osallistuvan henkilön kelpoisuutta sekä sotilasilmailua palvelevaa organisaatiota, otetaan ilmailulain säännösten lisäksi huomioon sotilasilma-aluksen käyttötarkoituksesta ja sotilasilma-alukselta edellytettävistä teknisistä ominaisuuksista aiheutuvat vaatimukset.

2 luku

Sotilasilmailuviranomainen

3 §
Sotilasilmailun viranomaisyksikkö

Ilmailulain 2 §:n 10 kohdassa tarkoitettua sotilasilmailuviranomaista johtaa päällikkö. Sotilasilmailun viranomaisyksikön päällikkö päättää sotilasilmailuviranomaisen toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen antamisesta. Hän ratkaisee myös muut viranomaisyksikössä ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty viranomaisyksikön muun virkamiehen ratkaistaviksi. Päätökset tehdään esittelystä.

Viranomaisyksikössä on teknisen toiminnan vastuualue, lentotoiminnan vastuualue ja erillistoimintojen vastuualue. Viranomaisyksikön kokoonpanosta ja johtosuhteista sekä viroista ja niiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään lisäksi puolustusvoimista annetussa laissa (551/2007).

4 §
Sotilasilmailuviranomaisen tehtävät

Sotilasilmailun viranomaisyksikön tehtävänä on:

1) huolehtia sotilasilmailun turvallisuudesta ja valvonnasta sekä vastata sotilasilmailuun liittyvistä tehtävistä, jotka sille ilmailulaissa, sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (526/2011) tai muualla säädetään;

2) osallistua sotilasilmailun hallintotehtäviin liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

3 luku

Sotilasilma-aluksen rekisteröinti

5 §
Sotilasilma-alusrekisteri ja sen käyttötarkoitus

Sotilasilmailuviranomainen pitää sotilasilma-alusrekisteriä lentoturvallisuuden valvomiseksi, sotilasilma-alusten yksilöimiseksi ja Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Sotilasilma-alusrekisteriin merkitään Suomen valtion omistamat puolustusvoimien hallinnassa olevat miehitetyt ja miehittämättömät ilma-alukset.

Sotilasilma-alusrekisteriin voidaan merkitä myös puolustusvoimien hallinnassa oleva tai yksinomaan sotilasilmailuun käytettävä ilma-alus, jota ei ole merkitty muuhun ilma-alusrekisteriin.

6 §
Rekisterin tietojen julkaiseminen

Sotilasilma-alusrekisteriin ei sovelleta, mitä ilmailulain 12 §:n 3 momentissa säädetään otteiden julkaisemisesta rekisterin tiedoista ja tietojen pitämisestä nähtävänä sähköisessä verkossa.

7 §
Sotilasilma-aluksen merkitseminen

Sotilasilma-alusrekisteriin merkityssä ilma-aluksessa on erityistunnus ja kansallisuustunnus. Ilma-aluksessa voi lisäksi olla muita merkkejä ja kuvioita.

Suomalaisen sotilasilma-aluksen kansallisuustunnuksena on sinivalkoinen ympyränmuotoinen merkkikuvio. Merkkikuvion keskellä olevaa valkoista ympyrää ympäröi kaksi keskusympyrän säteen levyistä rengasta, joista sisempi on sininen ja ulompi valkoinen. Operatiivisista syistä merkkikuvion värejä voidaan häivyttää.

Sotilasilma-alusrekisteriin väliaikaisesti merkityn, valmistettavana olevan ilma-aluksen kansallisuustunnus voidaan jättää merkitsemättä.

4 luku

Sotilasilmailuun käytettävän ilma-aluksen lentokelpoisuus ja päästöt

8 §
Tyyppihyväksymistodistus, lentokelpoisuustodistus ja lentokelpoisuuden tarkastustodistus

Sotilasilmailuviranomainen antaa tyyppihyväksymistodistuksen sotilasilma-alusrekisteriin merkittävän ilma-aluksen tyypille, jos sen on todettu täyttävän lentokelpoisuuden vaatimukset.

Ilmavoimien Koelentokeskus antaa lentokelpoisuustodistuksen sotilasilma-alukselle.

Puolustusvoimien hallinnassa olevalta sotilasilma-alukselta ei edellytetä ilmailulain 26 §:ssä tarkoitettua lentokelpoisuuden tarkastustodistusta. Puolustusvoimien hallinnassa olevan sotilasilma-aluksen lentokelpoisuutta valvotaan ilma-aluksen käytön yhteydessä, ja sitä koskevat tiedot merkitään ilma-alusta koskeviin asiakirjoihin.

9 §
Päästöt

Poiketen ilmailulain 33 §:n päästöjä koskevasta säännöksestä sotilasilmailun aiheuttaman melun ja muiden päästöjen tulee olla niin vähäisiä kuin sotilasilma-alusten käyttötarkoitus huomioon ottaen on mahdollista ilma-alusten olennaiset käyttöominaisuudet kuitenkin säilyttäen.

5 luku

Lupakirjat ja kelpoisuusvaatimukset

10 §
Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytykset

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytyksenä on ilmailulain 46 §:ssä säädettyjen yleisten edellytysten lisäksi, että hakija täyttää sotilasilmailun erityisestä vaativuudesta johtuvat lääketieteelliset, psykologiset ja fysiologiset vaatimukset.

11 §
Tietojen luovuttaminen

Lupakirjarekisterin tietojen luovuttamiseen ei sovelleta, mitä ilmailulain 57 §:ssä säädetään tietojen luovuttamisesta mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin ja osoite- ja tietopalveluun.

6 luku

Yleiset sotilasilmailua koskevat vaatimukset

12 §
Lennon valmistelu ja suorittaminen

Sotilasilma-aluksella tapahtuvaa lentoa valmisteltaessa ja lennolla on otettava huomioon sen lisäksi, mitä ilmailulaissa säädetään, sotilasilmailun ja kyseisen lentotehtävän tarkoitus, sotilasilma-aluksen tekniset ominaisuudet sekä asiaan vaikuttavat maantieteelliset, ilmastolliset ja liikenteelliset seikat sekä tilanteen mahdollisesti edellyttämän kansainvälisen käytännön sopeuttaminen Suomen oloihin.

Lento suoritetaan sotilasilmailua varten määritettyjen yleisten ja lentokalustokohtaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Sotilasilmailussa voidaan käyttää siviili-ilmailusta poikkeavia toimintatapoja ja menetelmiä.

13 §
Sotilasilma-aluksen asiakirjat

Suomalaisessa sotilasilma-aluksessa on sitä ilmailuun käytettäessä oltava ilmailulain 66 §:ssä säädettyjen asiakirjojen asemesta ainoastaan lokikirja.

14 §
Lentokoulutuslupa

Sotilaslentokoulutukseen, jonka puolustusvoimat itse antaa, ei vaadita ilmailulain 78 §:ssä tarkoitettua lupaa.

15 §
Lentotyölupa

Ilmailulain 77 §:ssä tarkoitettua lentotyölupaa ei vaadita lentotyöhön, joka tehdään puolustusvoimien toimesta suomalaisella sotilasilma-aluksella sotilasilmailuviranomaisen hyväksymien määräysten mukaisesti.

16 §
Lentonäytöslupa

Ilmailulain 79 §:ssä tarkoitettua lentonäytöslupaa ei vaadita sellaiseen sotilasilmailun esittelyyn tai yksittäiseen taitolentoesitykseen, jonka puolustusvoimat toteuttaa suomalaisella sotilasilma-aluksella sotilasilmailuviranomaisen hyväksymien määräysten mukaisesti.

17 §
Lennonvarmistus

Jos sotilasilmailuviranomainen antaa määräyksiä lentomenetelmistä lähi- ja lähestymisalueella taikka ilmailulta rajoitetulla alueella tai vaara-alueella, ilmailulain säännösten lisäksi otetaan huomioon sotilasilmailutoiminnan erityisvaatimukset.

7 luku

Erinäiset säännökset

18 §
Poikkeamista ilmoittaminen

Sotilasilmailuun osallistuvan tulee tehdä ilmailulain 126 ja 131 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset myös sotilasilmailuviranomaiselle.

19 §
Vakuutukset

Poiketen ilmailulain 15 luvun vakuutuksia koskevista säännöksistä Suomen valtion omistamia sotilasilmailussa käytettäviä tai muita puolustusvoimien hallinnassa olevia ilma-aluksia ei vakuuteta.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.