547/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ajokorttilain (386/2011) 48 §:n 3 momentin, 53 §:n 2 momentin ja 55 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Tutkintoajoneuvojen vaatimukset

Kuljettajantutkinnon ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä ajo-opetuksessa käytettäviä ajoneuvoja koskevat vaatimukset ja lisäksi:

1) A1-luokan moottoripyörän suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 90 km/h;

2) B-luokan auton suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 100 km/h;

3) C1-luokassa:

a) ajoneuvon rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 4 000 kg;

b) ajoneuvon pituuden on oltava vähintään 5 metriä;

c) ajoneuvon suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h;

d) ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut ja ajopiirturi;

e) ajoneuvon kuormatilan rakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen;

4) C-luokassa:

a) ajoneuvon rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 12 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 10 000 kg;

b) ajoneuvon pituuden on oltava vähintään 8 metriä;

c) ajoneuvon leveyden on oltava vähintään 2,40 metriä;

d) ajoneuvon suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h;

e) ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut, vähintään kahdeksan eteenpäinajovaihdetta ja ajopiirturi;

f) ajoneuvon kuormatilan rakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen;

5) D1-luokassa:

a) ajoneuvon rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 4 000 kg;

b) ajoneuvon pituuden on oltava vähintään 5 ja enintään 8 metriä;

c) ajoneuvon suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h;

d) ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut ja ajopiirturi;

6) D-luokassa:

a) ajoneuvon rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 10 000 kg;

b) ajoneuvon pituuden on oltava vähintään 10 metriä;

c) ajoneuvon leveyden on oltava vähintään 2,40 metriä;

d) ajoneuvon suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h;

e) ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut ja ajopiirturi;

7) BE-luokassa:

a) ajoneuvoyhdistelmän yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava yli 3 500 kg;

b) ajoneuvoyhdistelmän suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 100 km/h;

c) perävaunun kokonaismassan on oltava vähintään 1 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg;

d) perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampi edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä;

8) C1E-luokassa:

a) ajoneuvoyhdistelmän pituuden on oltava vähintään 8 metriä;

b) ajoneuvoyhdistelmän suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h;

c) perävaunun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg;

d) ajoneuvoyhdistelmässä kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampikin edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä;

9) CE-luokassa:

a) ajoneuvoyhdistelmän rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 20 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 15 000 kg;

b) ajoneuvoyhdistelmän pituuden on oltava vähintään 14 metriä;

c) ajoneuvoyhdistelmän leveyden on oltava vähintään 2,4 metriä;

d) ajoneuvoyhdistelmän suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h;

e) perävaunun pituuden on oltava vähintään 7,5 metriä;

f) ajoneuvoyhdistelmässä on oltava lukkiintumattomat jarrut, vähintään kahdeksan eteenpäinajovaihdetta ja ajopiirturi;

g) ajoneuvoyhdistelmässä kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon levyinen ja korkuinen;

10) D1E-luokassa:

a) ajoneuvoyhdistelmässä perävaunun suurimman rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg;

b) ajoneuvoyhdistelmän suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h;

c) ajoneuvoyhdistelmän kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen;

11) DE-luokassa:

a) ajoneuvoyhdistelmässä perävaunun suurimman rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg;

b) ajoneuvoyhdistelmän leveyden on oltava vähintään 2,40 metriä;

c) ajoneuvoyhdistelmän suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h;

d) ajoneuvoyhdistelmän kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen.

LT-luokan käsittelykokeessa on käytettävä ajoneuvolain (1090/2002) 14 §:ssä tarkoitettua traktoria ja siihen kytkettyä kytkentämassaltaan yli 10 tonnin perävaunua. T-luokassa on käytettävä tähän luokkaan kuuluvaa traktoria, jos käsittelykoe määrätään suoritettavaksi.

Ajokorttilain (386/2011) 7 §:n 4 momentissa tarkoitetussa ajokokeessa on käytettävä B-luokan ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoautona on B-luokan auto ja perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja vetoauton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 4250 kg.

Mitä ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 24 §:n 4 momentissa säädetään kolmipyöräisen ajoneuvon käyttämisestä mopolla ja moottoripyörällä annettavassa opetuksessa sovelletaan myös kuljettajantutkintoon. Ajo-oikeus on rajoitettava tällaisen ajoneuvon kuljettamiseen.

C1-luokan tutkintoajoneuvon kokonaismassaa koskevaa 1 momentin 3 a kohdan vaatimusta ei sovelleta, jos tutkinnon suorittaja hänellä olevan sairauden tai vamman vuoksi kykenee kuljettamaan vain erityisin ajohallintalaittein varustettua ajoneuvoa, joka ajoneuvon varustelusta johtuvan kokonaismassan takia kuuluu C1-luokkaan. Hakijan on osoitettava asia lääkärin lausunnolla ja tarvittaessa suoritetulla ajokokeella. Ajo-oikeus on rajoitettava kysymyksessä olevan ajoneuvon kuljettamiseen muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa.

2 §
Opetusajoneuvon merkitseminen

Ajo-opetuksessa käytettävän ajoneuvon tunnus on valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on vähintään 16 cm ja enintään 25 cm. Tunnus on kiinnitettävä ajoneuvon taakse ulkopuolelle paikkaan, jossa se on hyvin näkyvissä. Moottoripyörällä, mopolla ja kevyellä nelipyörällä, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, annettavassa opetuksessa kilpi voidaan kuitenkin korvata oppilaan tai, jos opettaja on mukana moottoripyörässä tai kevyessä nelipyörässä, opettajan selkäosassa olevalla edellä tarkoitetut vaatimukset täyttävällä tunnuksella.

Kouluajoneuvon taakse on 1 momentissa tarkoitetun tunnuksen lisäksi merkittävä autokoulun nimi erilliseen kilpeen tai muuten selvästi näkyviin. Kuorma-autossa koulun nimi voidaan kuitenkin merkitä lavan laitoihin tai oviin niin, että se on hyvin näkyvissä.

3 §
Uuteen ajokokeeseen pääsyn edellyttämä lisäopetus

Tutkinnon vastaanottaja voi määrätä ajokokeessa hylätylle enintään viisi tuntia ajo-opetusta uuteen ajokokeeseen pääsemiseksi.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

Tämän asetuksen 1 §:n 4 momentti ja 2 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Kouluajoneuvoksi ennen 1 päivää lokakuuta 2003 hyväksyttyä ajoneuvoa saadaan käyttää kuljettajantutkinnon ajokokeessa 29 päivään syyskuuta 2013 edellyttäen, että ajoneuvo täyttää ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (555/2008) voimaantullessa voimassa olleet ajokokeessa käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset.

Tämän asetuksen 1 §:n 1 momentin 4 kohdasta poiketen saadaan 9 päivään syyskuuta 2021 käyttää C1-luokan tutkintoajoneuvona C-luokan kuorma-autoa sekä 1 §:n 1 momentin 8 kohdasta poiketen C1E-luokan tutkintoajoneuvona ajoneuvoyhdistelmää, jonka vetoautona on C-luokan kuorma-auto edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän rekisteröity kokonaismassa on alle 20 000 kg ja todellinen kokonaismassa alle 15 000 kg.

Tällä asetuksella kumotaan ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 10 § 2 momentissa mainitusta ajankohdasta.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.