546/2011

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ajokorttilain (386/2011) 51 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ajokorttilain (386/2011) 51 §:ssä tarkoitettuihin B-luokan kuljettajaopetuksessa käytettäviin ajoharjoitteluratoihin.

2 §
Ajoharjoitteluradan mitoitus

Ajoharjoitteluradan kantavuus on mitoitettava ajoneuvoille, joiden todellinen kokonaismassa on 10 tonnia (akselimassa 6 tonnia). Radan on kestettävä myös tavanomaisella huolto- ja kunnossapitokalustolla ajo.

Radalla olevan ajoradan tulee ajoradan leveydeltä soveltua vaikeudetta ajettavaksi ajoneuvolla, jonka leveys on 2,6 metriä.

3 §
Ajoharjoitteluradan rakenne

Ajoharjoitteluradalla on oltava liukkaalla ajamisen ympärivuotiseen harjoitteluun soveltuva suora osuus, oikealle kääntyvä kaarre ja tarpeelliset vauhdinotto-osuudet sekä riittävät turva-alueet.

Erilaisin liukastusmenetelmin tai liukkautta simuloivin teknisin laittein tuotetun liukkauden tulee olla kitkakertoimeltaan opetukseen soveltuva sekä pito- ja luistokitkan eron liikenteessä esiintyvää vastaava.

4 §
Ajoharjoitteluradan varustevaatimukset

Sen lisäksi, mitä ajokorttilain 51 §:n 1 momentissa säädetään, ajoharjoitteluradalla on oltava:

1) turvallisuuden edellyttämä riittävä valaistus ja liukasosuudet siten valaistuina, että opettaja pystyy seuraamaan ajoa sekä ajoneuvon pyörien asentoa ja liikettä;

2) vahinkotapausten varalle ainakin seuraavat varusteet:

a) ensiapuvälineet: huopa, paarit, ensiapulaukku;

b) raivauskalusto: kirves, kanki, sorkkarauta;

c) öljyntorjuntakalustoa;

d) tehokas käsivalaisin;

e) kaksi asianmukaisesti määräaikaistarkastettua käsisammutinta, joiden teholuokka on 6 kg 27A, 144B (AB-III E), ja joista toinen on opetustilassa ja toinen suojatussa tilassa liukasosuuksien läheisyydessä.

Rata-alueen on oltava käytön aikana opetukseen soveltuvassa kunnossa. Radasta ei saa aiheutua tarpeetonta ympäristöhaittaa.

5 §
Huolto ja puhtaanapito

Ajoharjoittelurataa hallitseva yhteisö vastaa rata-alueen huollosta ja puhtaanapidosta sekä siitä, että rata-alue 4 §:n 2 momentin mukaisessa kunnossa.

6 §
Ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskeva hakemus

Sen lisäksi mitä ajokorttilain 51 §:n 2 momentissa säädetään, ajoharjoittelurataa hallitsevan yhteisön on liitettävä ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskevaan hakemukseen:

1) radan ja tilojen mitoitetut piirrokset;

2) tarpeelliset selvitykset radan laitteista ja varusteista.

Liikenteen turvallisuusviraston edustajan tai Liikenteen turvallisuusviraston määräyksestä rataa valvovan tutkinnon vastaanottajan on tarkastettava rata ennen sen hyväksymistä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (202/2004).

Yksinomaan talvikäyttöön ennen 1 päivää maaliskuuta 2010 hyväksyttyjä ajoharjoitteluratoja saadaan edelleen käyttää ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 19 §:n 1 momentissa ja 20 §:ssä tarkoitetussa opetuksessa edellyttäen, että ajoharjoittelurata täyttää ennen 1 päivää maaliskuuta 2010 voimassa olleet hyväksymisen vaatimukset ja että hyväksyntä on edelleen voimassa.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.