545/2011

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ajokorttilain (386/2011) 91 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ajokorttilain (386/2011) 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun liikenneopettajia kouluttavan laitoksen opiskelijan opetusharjoittelusta autokoulussa.

2 §
Opetusharjoitteluluvan myöntämisen edellytykset

Sen lisäksi, mitä ajokorttilain 91 §:n 1 momentissa säädetään opetusharjoitteluluvan myöntämisen edellytyksenä moottoripyörällä ja kuorma- tai linja-autolla annettavaan opetukseen on, että opiskelija on suorittanut liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon pakolliset tutkinnonosat ja aloittanut valinnaisen tutkinnonosan suorittamista edeltävän koulutuksen tai hänet on ohjattu kyseisen tutkinnonosan tutkintotilaisuuteen ilman valmistavaa koulutusta. Opetusharjoitteluluvan myöntäminen moottoripyörällä annettavaan opetukseen edellyttää lisäksi, että opiskelijalla on ollut vähintään kolme vuotta moottoripyörien kuljettamiseen ilman tehorajoituksia oikeuttava A-luokan ajokortti, ja kuorma-autolla tai linja-autolla annettavaan opetukseen, että opiskelijalla on ollut vähintään kolme vuotta kysymyksessä olevaa luokkaa vastaava ajokortti.

B-luokan kuljettajaopetukseen oikeuttavan opetusharjoitteluluvan myöntämisen edellytyksistä säädetään ajokorttilain 91 §:n 1 momentissa.

3 §
Opetusharjoittelulupa

Opetusharjoittelulupaan on merkittävä:

1) opiskelijan nimi;

2) kouluttavan laitoksen nimi;

3) sen autokoulun nimi, jossa opetusharjoittelu suoritetaan tai, jos opetusharjoittelu suoritetaan useammassa kuin yhdessä autokoulussa, niiden nimet;

4) opetusharjoittelua ohjaavien liikenneopettajien nimet;

5) ajokorttiluokat, joiden opetusharjoitteluun lupa oikeuttaa;

6) luvan voimassaoloaika.

Lupa annetaan kuudeksi kuukaudeksi ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kahdeksi vuodeksi, enintään kuusi kuukautta kerrallaan, jos opinnot tutkinnon suorittamiseksi etenevät asianmukaisesti. Voimassaolon jatkamisesta on tehtävä merkintä opetusharjoittelulupaan.

Luvan voimassaolo lakkaa, kun tutkinto suoritetaan tai, jos tutkinnon suorittaja on hakenut liikenneopettajalupaa, kun liikenneopettajalupa luovutetaan, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua tutkinnon suorittamisesta. Voimassaolon lakatessa harjoittelijan on luovutettava opetusharjoittelulupa luvan myöntäjälle.

4 §
Opetusharjoittelua koskevat yleiset vaatimukset

Opetusharjoittelu on suoritettava autokoulussa, jossa opetusharjoittelija voi käydä läpi kaikki opetussuunnitelman mukaiset teoria- ja ajo-opetustunnit. Harjoittelupaikkakunnan liikenneympäristön on oltava oppimisen ja opettamisen kannalta riittävän monipuolinen ja vaativa.

Opetusharjoittelu tietyssä autokoulussa voidaan jakaa koskemaan yhtä tai useampaa tutkinnon osaa taikka vain tiettyä autokoululuvan haltijan toimipistettä, jos 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset eivät kaikissa toimipisteissä täyty.

5 §
Opetusharjoittelukoulu  

Opetusharjoittelukouluna voi toimia autokoulu, jonka autokoululupaan sisältyy ajokorttilain 84 §:n 2 momentissa tarkoitettu opetusharjoittelukouluksi hyväksyminen.

Opetusharjoittelukoulun liikenneopettajista vähintään yhdellä on oltava kouluttavan laitoksen antama ohjaajan koulutus tai muu soveltuva työpaikkaohjaajan koulutus.

6 §
Opetusharjoittelun toteuttaminen

Kouluttava laitos antaa harjoittelijalle harjoittelukirjan ja valvoo harjoittelua. Harjoittelijan on pidettävä kirjaa harjoittelusta ja antamastaan opetuksesta.

Opetusharjoittelukoulua voi vaihtaa kesken opetusharjoittelun ainoastaan kouluttavan laitoksen luvalla. Uuden opetusharjoittelukoulun on viipymättä ilmoitettava vaihtamisesta autokoulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle.

7 §
Opetusharjoittelun ohjaus

Opetusharjoittelun ohjaajana voi toimia liikenneopettajaluvan haltija, joka on toiminut päätoimisesti liikenneopettajana vähintään kolme vuotta ja antanut tänä aikana sekä teoria- että ajo-opetusta.

Jos ohjaajia on useampia kuin yksi, joku heistä on nimettävä vastaavaksi ohjaajaksi. Opetusharjoittelukouluksi hyväksytyn autokoulun on ennen harjoittelun alkamista toimitettava harjoitteluohjelma autokoulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle.

8 §
Opetusharjoittelukoulun valvonta

Opetusharjoittelukoulun valvontaan sovelletaan autokoulun valvontaa koskevia ajokorttilain säännöksiä. Tutkinnon vastaanottaja valvoo harjoittelijoiden antamaa kuljettajaopetusta osana autokoulun toiminnan valvontaa.

9 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Opiskelijat, jotka ennen tämän asetuksen voimaantuloa ovat aloittaneet liikenneopettajakoulutukseen sisältyvän opetusharjoittelun tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saavat viedä opetusharjoittelun päätökseen vuoden 2011 loppuun mennessä.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.