544/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksuttomien päästöoikeuksien hakemiseksi päästökauppakaudelle 2013—2020

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään päästökauppalain (311/2011) 22 §:n 2 ja 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemiseen laitoksille, joille on myönnetty kasvihuonekaasujen päästölupa tai päästökauppalain (311/2011) 13 §:ssä mainittu tilapäinen kasvihuonekaasujen päästölupa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) komission ilmaisjakosäädöksellä komission päätöstä 2011/ 278/EU päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti;

2) tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvalla laitoksen osalla panoksia, tuotoksia ja niihin liittyviä päästöjä, jotka liittyvät sellaisen tuotteen tuotantoon, jolle on asetettu vertailuarvo komission ilmaisjakosäädöksen liitteessä I;

3) lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvalla laitoksen osalla tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvaan laitoksen osaan kuulumattomia panoksia, tuotoksia ja niihin liittyviä päästöjä, jotka liittyvät mitattavissa olevan lämmön tuotantoon tai sen tuontiin päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvasta laitoksesta tai sen osasta, kun lämpö käytetään laitoksen rajojen sisällä tai viedään päästökauppalain soveltamisalaan kuulumattomaan laitokseen tai laitoksen osaan komission ilmaisjakosäädöksen 3 artiklan c kohdassa tarkoitetulla tavalla;

4) polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluvalla laitoksen osalla tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvaan laitoksen osaan kuulumattomia panoksia, tuotoksia ja niihin liittyviä päästöjä, jotka liittyvät ei mitattavissa olevan lämmön polttoainetta polttamalla tapahtuvaan tuotantoon, kun lämpö käytetään komission ilmaisjakosäädöksen 3 artiklan d kohdassa tarkoitetulla tavalla;

5) prosessipäästöjen piiriin kuuluvalla laitoksen osalla perfluorihiilipäästöjä ja typpioksiduulipäästöjä, jotka syntyvät vertailuarvon järjestelmän rajojen ulkopuolella tai hiilidioksidipäästöjä, jotka syntyvän komission ilmaisjakosäädöksen liitteessä I mainitun tuotteen vertailuarvon järjestelmän ulkopuolella komission ilmaisjakosäädöksen 3 artiklan h kohdassa mainituista toimista;

6) hiilivuototoimialalla toimialaa tai toimialan osaa, joka on mainittu komission päätöksessä 2010/2/EU luettelon laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialan osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille;

7) merkittävällä kapasiteetin muutoksella komission ilmaisjakosäädöksen 3 artiklan i kohdassa tarkoitettua merkittävää kapasiteetin lisääntymistä tai 3 artiklan j kohdassa tarkoitettua merkittävää kapasiteetin vähentymistä;

8) muuttujalla laitoksen alustavan päästöoikeusmäärän laskennassa tarvittavaa laitoksen tai sen tuotantoa taikka tuotannon osaa koskevaa komission ilmaisjakosäädöksen liitteessä IV tarkoitettua tietoa;

9) sähköntuottajalla laitosta, joka on tuottanut 1 päivästä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille osapuolille ja jossa ei suoriteta muuta päästökauppalain 2 §:ssä tarkoitettua toimintaa kuin polttoaineiden polttoa;

10) todentajalla päästökauppalain (683/2004) 55 ja 55 a §:ssä säädettyjen vaatimusten mukaisesti hyväksyttyä oikeushenkilöä, joka täyttää komission ilmaisjakosäädöksen 8 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset.

3 §
Maksuttomien päästöoikeuksien hakeminen

Toiminnanharjoittajan on haettava maksutta jaettavia päästöoikeuksia kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle osoitetulla päästökauppalain 22 §:n mukaisella hakemuksella. Toiminnanharjoittajan on allekirjoitettava hakemus ja toimitettava se ministeriölle viimeistään 31 päivänä elokuuta 2011. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) laitoksen nimi, sijaintipaikka ja yhteystiedot.

Hakemukseen on liitettävä:

1) 7 §:ssä tarkoitettu tietojen keräämistä koskeva menetelmäraportti;

2) 8 §:ssä tarkoitettu sähköinen lomake päästöoikeuksien laskemiseksi tarvittavien laitoskohtaisten tietojen toimittamiseksi ja muut 8 §:ssä tarkoitetut tiedot;

3) 13 §:n 3 momentissa tarkoitetuttu todentamisraportti ja 15 §:ssä tarkoitettu todentajan lausunto;

4) muut ministeriön pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sähköinen lomake toimitetaan sähköisesti työ- ja elinkeinoministeriölle.

4 §
Laitoksen jakaminen osiin

Tietojen keräämistä ja toimittamista varten laitos ja sen tuotanto jaetaan yhteen tai useampaan osaan komission ilmaisjakosäädöksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla:

1) tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva osa;

2) lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva osa;

3) polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluva osa:

4) prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa;

Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvien laitosten osien, polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluvien laitosten osien ja prosessipäästöjen piiriin kuuluvien laitosten osien tapauksessa toiminnanharjoittajan on ilmoitettava, hyödyttääkö kyseinen prosessi hiilivuototoimialaa.

5 §
Alkukapasiteetin määrittäminen ja merkittävät kapasiteetin muutokset

Toiminnanharjoittajan on toimitettava kunkin tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan asetettu alkukapasiteetti, joka määritellään seuraavasti:

1) asetettu alkukapasiteetti on kahden suurimman kuukausittaisen tuotantomäärän keskiarvo tammikuun 1 päivän 2005 ja joulukuun 31 päivän 2008 välisenä aikana olettaen, että laitoksen osa on toiminut tällä teholla 720 tuntia kuukaudessa 12 kuukautena vuodessa;

2) jos asetettua alkukapasiteettia ei voida määritellä 1 kohdan mukaisesti, laitoksen osan kapasiteetti todennetaan kokeellisesti todentajan ja tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriön valvonnassa sen varmistamiseksi, että käytetyt muuttujat ovat toimialalle tyypillisiä ja että kokeellisen todennuksen tulokset ovat edustavia.

Jos minkä tahansa 1 §:ssä mainitun laitoksen tai sen tuotannon osan kapasiteetti on lisääntynyt tai vähentynyt merkittävästi tammikuun 1 päivän 2005 ja kesäkuun 30 päivän 2011 välisenä aikana, toiminnanharjoittajan on toimitettava 1 momentin mukaisesti määritetyn kyseisen laitoksen tai sen osan asetetun alkukapasiteetin lisäksi lisätty tai vähennetty kapasiteetti sekä laitoksen osan asetettu kapasiteetti merkittävän kapasiteetin muutoksen jälkeen. Muutoksen määrittämisen perusteena on kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantomäärän keskiarvo kuutena ensimmäisenä kuukautena muutetun toiminnan alkamisen jälkeen.

6 §
Historiallinen tuotantotaso ja muut tiedot

Laitoksen toiminnanharjoittajan on toimitettava komission ilmaisjakosäädöksen 7 artiklassa tarkoitetut laitoksen ja sen tuotannon osien vuosittaista tuotantotasoa kuvaavat ja muut tiedot tämän asetuksen liitteessä luetelluista muuttujista 1 päivänä tammikuuta 2005 alkavan ja 31 päivänä joulukuuta 2008 päättyvän viitejakson jokaiselta vuodelta alustavan päästöoikeusmäärän laskemiseksi. Jos toiminnanharjoittaja haluaa käytettävän viitejaksoa 2009—2010 laitoksen päästöoikeusmäärän laskemisessa, toiminnanharjoittajan on toimitettava vastaavat tiedot 1 päivänä tammikuuta 2009 alkavan ja 31 päivänä joulukuuta 2010 päättyvän viitejakson kummaltakin vuodelta.

7 §
Menetelmäraportti

Toiminnanharjoittajan on toimitettava täydellisiä ja johdonmukaisia tietoja sekä varmistettava, ettei laitosten osien välillä ole päällekkäisyyksiä ja ettei kaksinkertaista päästöoikeuksien laskentaa pääse tapahtumaan. Toiminnanharjoittajan on noudatettava asianmukaista huolellisuutta ja toimitettava mahdollisimman tarkkoja tietoja, jotta tietojen luotettavuudesta on riittävä varmuus.

Toiminnanharjoittajan on laadittava menetelmäraportti, joka sisältää kuvauksen laitoksesta sekä tiedot käytetystä laadintamenetelmästä, eri tietolähteistä ja laskentavaiheista. Raportissa on esitettävä tarvittaessa tehdyt oletukset ja menetelmä, jolla päästöt on kohdennettu laitoksen tuotannon osiin 4 §:n mukaisesti.

8 §
Sähköinen lomake ja tietojen todentaminen

Toiminnanharjoittajan on toimitettava 6 §:ssä tarkoitetut tiedot ja muut komission ilmaisjakosäädöksen mukaisessa alustavan päästöoikeusmäärän laskennassa tarvittavat tiedot täyttämällä komission ilmaisjakosäädöksen 7 artiklan 5 kohdan mukainen komission laatima ja julkaisema sähköinen lomake.

Sähköiseen lomakkeeseen voi laittaa vain tietoja, jotka todentaja on todennut tyydyttäviksi tai joista on annettu todentajan arvio puutteista.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava puuttuvien tietojen osalta asianmukainen perustelu tietojen puuttumiselle. Siltä osin kuin todentaja ei ole todennut tietoja tyydyttäväksi ja kyseiset tiedot on merkitty sähköiseen lomakkeeseen, toiminnanharjoittajan on toimitettava hakemuksen liitteenä todentajan arvio puutteista, jotka ovat johtuneet poikkeuksellisista ja ennakoimattomista olosuhteista, jotka eivät olleet kaikkea huolellisuutta noudattamalla vältettävissä ja joihin kyseisen laitoksen toiminnanharjoittaja ei voi vaikuttaa.

9 §
Käytettävä todentaja

Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavat tiedot maksuttomien päästöoikeuksien hakemiseksi on todennettava hyväksytyllä todentajalla ennen tietojen toimittamista.

Todentajan on tunnettava komission ilmaisjakosäädöksen tietojen toimittamisen ja todentamisen kannalta tarpeelliset säännökset ja ohjeet sekä lukujen keräämistä, mittaamista, laskentaa ja raportointia koskevien tietojen syntytapa. Jos todennettavat tiedot koskevat toimintoa, joka tulee päästökauppalain (311/2011) soveltamisalaan vasta päästökauppakaudelle 2013—2020, todentamisen voi suorittaa ainoastaan päästökauppalain (683/2004) mukaisesti hyväksytty todentaja, jolla on tarpeelliset tiedot kyseisestä toiminnosta.

Todentaja voi todentamistehtävässä käyttää apunaan ulkopuolisia henkilöitä. Todentaja vastaa myös apunaan käyttämiensä henkilöiden toiminnasta.

10 §
Todentamistehtävän sisältö

Todentajan on tutkittava toiminnanharjoittajan toimittamien tietojen luotettavuutta, uskottavuutta ja tarkkuutta. Todentaminen on suunniteltava ja suoritettava komission ilmaisjakosäädöksen 8 artiklan mukaisesti. Todentaja suunnittelee ja suorittaa todentamisen noudattaen ammattimaista skeptisyyttä ja tunnustaen olevan mahdollista, että joidenkin seikkojen vuoksi laitoksen toiminnanharjoittajan tiedot on ilmoitettu oleellisesti väärin. Todentajan on suoritettava tehtävänsä ammattimaisen johdonmukaisesti ja objektiivisesti.

Todentajan on laadittava 13 §:ssä tarkoitettu todentamisraportti ja 15 §:ssä tarkoitettu todentajan lausunto.

11 §
Todentamissuunnitelma

Todentamistehtävän asianmukaiseksi suorittamiseksi todentajan on:

1) muodostettava itselleen yleiskuva kaikesta laitoksen toiminnasta ja sen merkityksestä päästöoikeusmäärän laskennan kannalta sekä aloitettava todentamisprosessi kaiken laitoksessa harjoitetun päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvan toiminnan strategisella analyysilla; sekä

2) analysoitava laitoksen toiminnan ja päästöoikeusmäärän laskennassa käytettävien muuttujien laajuuteen ja monimutkaisuuteen sisältyvät riskit ja niihin liittyvät valvontariskit, jotka voivat johtaa olennaisiin väärintulkintoihin, sekä laadittava tämän riskianalyysin pohjalta todentamissuunnitelma.

12 §
Todentaminen

Todentaja toteuttaa todentamissuunnitelman keräämällä tietoja määriteltyjen näytteenottomenetelmien mukaisesti, järjestelmän perusteellisen läpikäynnin, asiakirjojen tarkastelun, analyyttisten menettelyjen sekä tietojen uudelleentarkastelumenettelyjen avulla. Todentajan on tarvittaessa kerättävä lisätodisteet, joita käytetään todentajan lausunnon perustana.

Arvioidessaan laitoksen asetettua alkukapasiteettia, todentajan on otettava huomioon tiedot, jotka sisältyvät kasvihuonekaasujen päästölupaan, ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen ympäristölupaan tai muuhun viranomaisen myöntämään lupaan.

Todentajan on pyydettävä laitoksen toiminnanharjoittajaa antamaan mahdolliset puuttuvat tiedot tai täydentämään tarkastusketjut puuttuvat osat, selittämään päästötietojen ja muuttujien vaihtelun syyt sekä tarkistamaan laskelmia tai mukauttamaan tietoja.

Todentajan on käytävä tarvittaessa paikan päällä tarkastamassa laitoksen mittareiden ja seurantajärjestelmien toimintaa, tekemässä haastatteluja ja keräämässä riittävästi tietoa ja näyttöä. Jos todentaja katsoo, ettei tarkastus paikan päällä ole tarpeen, todentajan on perusteltava tämä todentamisraportissa.

13 §
Todentamisraportti

Todentajan on laadittava sisäinen todentamisraportti, jossa annetaan riittävästi tietoa todentajan lausunnon tueksi. Raporttiin on kirjattava todisteet, jotka osoittavat, että strateginen analyysi, riskianalyysi ja todentamissuunnitelma on toteutettu täysimääräisesti.

Todentaja arvioi sisäisen todentamisraportin havaintojen perusteella, onko toiminnanharjoittajan ilmoittamissa muuttujissa olennaisia väärintulkintoja ja onko muita seikkoja, jotka voivat vaikuttaa todentajan lausuntoon.

Todentaja toimittaa laitoksen toiminnanharjoittajalle todentamisraportin, jossa esitetään todentamismenetelmä, todentajan havainnot ja todentajan lausunto.

14 §
Ilmoitettujen tietojen tyydyttäviksi toteaminen

Todentaja toteaa toiminnanharjoittajan keräämät ja ilmoittamat tiedot tyydyttäviksi, jos ne on määritetty suurella varmuudella. Suuri varmuus edellyttää toiminnanharjoittajan osoittavan, että:

1) ilmoitetuissa muuttujissa ei ole ristiriitaisuuksia;

2) muuttujat on kerätty sovellettavissa olevien tieteellisten vaatimusten tai ohjeiden mukaisesti; sekä

3) laitoksen toiminnanharjoittajan keräämät tiedot ovat täydellisiä ja johdonmukaisia.

15 §
Todentajan lausunto

Todentajan lausunto annetaan komission ohjeen mukaisesti laaditulla ja työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamalla lomakkeella. Todentajan lausunnossa on todettava, onko toiminnanharjoittajan toimittamat tiedot määritetty tyydyttävästi. Jos kaikkia tietoja ei ole määritetty tyydyttävästi, todentajan on annettava arvio tiedoissa olevista puutteista.

Todentamisraportin, todentajan lausunnon ja arvion allekirjoittaa todennuksesta vastannut todentaja. Työ- ja elinkeinoministeriö voi pyytää tarvittaessa toiminnanharjoittajalta, että todentamisraporttia, todentajan lausuntoa tai arviota tulee täydentää.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä toukokuuta 2011.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi: 2009/29/EY; N:o L 140, 5.6.2009, s. 63
Komission päätös: 2011/278/EU; N:o L 130, 17.5.2011, s. 1

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Päivi Janka

Liite

Laitoksen tietojen keräämisessä käytettävät muuttujat

Laitoksen toiminnanharjoittajan on toimitettava ainakin seuraavat tiedot laitoksesta ja sen osista valitun viiteajanjakson (2005—2008 tai 2009—2010) kaikilta kalenterivuosilta:

Muuttuja Huomautukset
Asetettu alkukapasiteetti Ainoastaan tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan osalta kyseiselle tuotteelle ilmoitettuna komissioin ilmaisjakosäädöksen liitteessä I määritellyssä yksikössä;
Lisätty tai vähennetty kapasiteetti sekä laitoksen osan asetettu kapasiteetti merkittävän kapasiteetin muutoksen jälkeen, jos kapasiteettia on merkittävästi muutettu 1 päivän tammikuuta 2009 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 välisenä aikana. Kapasiteetti ilmaistaan seuraavasti:
(1) tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan osalta kyseiselle tuotteelle komission ilmaisjakosäädöksen liitteessä I määritellyssä yksikössä;
(2) lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan kohdalla terajouleina mitattavissa olevaa lämpöä, joka on käytetty vuodessa laitoksen rajojen sisällä tuotteiden tuotantoon tai mekaanisen energian tuotantoon, lukuun ottamatta sähkön tuotantoa, lämmitystä tai jäähdytystä;
(3) polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan osalta terajouleina vuodessa syötettyä polttoainetta;
(4) prosessikaasujen tuotannon osalta vuodessa päästettyinä hiilidioksidiekvivalenttitonneina.
Tuotteen nimi (tuotteiden nimet)
Toiminnan NACE-koodi
Tuotteen PRODCOM-koodi (tuotteiden PRODCOM-koodit)
Määrittäminen sähköntuottajaksi
Historialliset tuotantotasot Laitoksen osan tyypin mukaan, mukaan luettuna tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvien laitoksen osien osalta kaikki vuosittaiset tuotantomäärät, joiden perusteella mediaani on määritelty
Kaikkien keskeisten CWT-prosessien läpisyöttö Vain jalostamojen ja aromaattisten tuotteiden tuotevertailuarvojen osalta
Historiallisten tuotantotasojen laskemiseen käytettävät tiedot Ainakin kalkin, dolomiittisen kalkin, höyrykrakkauksen, vedyn ja synteesikaasun tuotevertailuarvojen osalta
Yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt Vain suorat päästöt; toimitetaan vain, jos laitoksen kaikki päästöt eivät aiheudu vertailuarvon piiriin kuuluvista tuotteista
Polttoaineista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt Vain suorat päästöt; toimitetaan vain, jos laitoksen kaikki päästöt eivät aiheudu vertailuarvon piiriin kuuluvista tuotteista
Prosesseista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt Vain, jos laitoksen kaikki päästöt eivät aiheudu vertailuarvon piiriin kuuluvista tuotteista
Polttoaineista tulevan energian kokonaiskäyttö laitoksessa Vain, jos laitoksen kaikki päästöt eivät aiheudu vertailuarvon piiriin kuuluvista tuotteista
Polttoaineista tuleva, laitoksessa käytettävä energia, jota ei käytetä mitattavissa olevan lämmön tuotantoon Vain, jos laitoksen kaikki päästöt eivät aiheudu vertailuarvon piiriin kuuluvista tuotteista
Polttoaineista tuleva, laitoksessa käytettävä energia, joka käytetään mitattavissa olevan lämmön tuotantoon Vain, jos laitoksen kaikki päästöt eivät aiheudu vertailuarvon piiriin kuuluvista tuotteista
Kulutettu mitattavissa oleva lämpö Vain, jos laitoksen kaikki päästöt eivät aiheudu vertailuarvon piiriin kuuluvista tuotteista
Tuotu mitattavissa oleva lämpö
Kasvihuonekaasut, jotka liittyvät yksityisiin kotitalouksiin viedyn lämmön tuotantoon
Viety mitattavissa oleva lämpö Vain lämmön kuluttajille, jotka eivät kuulu päästökauppalain soveltamisalaan, ilmoittaen selkeästi, onko kuluttaja yksityinen kotitalous
Kulutettu sähkö asiaankuuluvan järjestelmän rajojen määritelmän (komission ilmaisjakosäädöksen liite I) mukaan Vain sellaisten laitoksen osien osalta, jotka kuuluvat sellaisen vertailuarvon piiriin, jossa lämmön ja sähkön vaihdettavuudella on merkitystä
Vinyylikloridimonomeerin tuotantoon polttoaineena käytetty vety Vain sellaisten laitoksen osien osalta, jotka kuuluvat vinyylikloridimonomeerin vertailuarvon piiriin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.