534/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (867/2008) liite 1 sekä

muutetaan nimike sekä 1 - 4 ja 13 § seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen Suomeen tuotaessa maahan siipikarjaa ja muita lintuja sekä niiden siitosmunia Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat).

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla siipikarjaa ja muita lintuja sekä niiden siitosmunia saadaan tuoda Suomeen joko suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion kautta. Asetusta sovelletaan myös kolmansista maista Suomen alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan tai Euroopan unionin jäsenvaltioon kuljetettavaan siipikarjaan ja muihin lintuihin sekä niiden siitosmuniin siltä osin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tämän asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuontia ja kauttakuljetusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa siipikarjaa, muita lintuja tai niiden siitosmunia sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Siipikarjan ja muiden lintujen kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

Siipikarjan ja muiden lintujen eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

Siipikarjan ja muiden lintujen siitosmunien eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Suomeen tuotaville lemmikkilinnuille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (402/2011).

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien tuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Vierasperäisten riistalintukantojen tuonnista tai luontoon laskemisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) siipikarjalla siipikarjaa siten kuin se on määritelty sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2 artiklan 1 kohdassa;

2) siitosmunilla siitosmunia siten kuin ne on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2 artiklan 2 kohdassa sekä muiden lintujen kuin siipikarjan munia, jotka on tarkoitettu haudontaan;

3) untuvikoilla untuvikkoja siten kuin ne on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2 artiklan 3 kohdassa;

4) laitoksella laitosta siten kuin se on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2 artiklan 12 kohdassa;

5) harrastelinnuilla muita lintuja kuin eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 318/2007 2 artiklan a - f kohdassa tarkoitettuja lintuja;

6) lemmikkilinnuilla lemmikkieläiminä pidettäviä lintuja siten kuin lemmikkieläimet on määritelty lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003, myöhemmin lemmikkieläinasetus, 3 artiklan a kohdassa, ja joita tuodaan Euroopan unionin alueelle kerralla yhteensä enintään viisi yksilöä;

7) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 4 §:n 7 kohdassa;

8) tuontierällä siipikarjaa ja muita lintuja sekä niiden siitosmunia, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus;

9) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlääkäriä, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut tehtäväksi tässä asetuksessa tarkoitettujen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittamisen;

10) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai markkinoille;

11) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

12) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa siipikarja ja muut linnut sekä niiden siitosmunat on tuotettu;

13) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen;

14) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

15) komissiolla Euroopan komissiota; sekä

16) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

13 §
Lemmikkilintujen kuljettaminen unionin alueelle sekä tuonnin jälkeisen karanteenitilan hyväksyminen

Lemmikkilintuja saadaan tuoda unionin alueelle vain nimettyjen saapumispaikkojen kautta maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 402/2011 4 §:n 2 momentin mukaisesti.

Komission päätöksen 2007/25/EY 1 artiklan 1 b (ii) kohdan tarkoittaman tuonnin jälkeisen karanteenitilan hyväksyy Elintarviketurvallisuusvirasto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila 

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.