533/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyeläinten tunnistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 §:n 2 momentin ja 21 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan:

1) kaloihin, jotka kuuluvat Agnatha ja Gnathostomata yläluokkaan;

2) vedessä eläviin äyriäisiin, jotka kuuluvat Crustacea alajaksoon; sekä

3) vedessä eläviin nilviäisiin, jotka kuuluvat Mollusca pääjaksoon.

Tätä asetusta ei sovelleta eläintautilain (55/1980) 14 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin koristekaloihin, -äyriäisiin tai -nilviäisiin.

2 §
Ilmoitukset eläintenpitäjä-, eläinvälittäjä- ja pitopaikkarekistereihin

Eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010), jäljempänä eläintunnistusjärjestelmälaki, 9 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat ilmoitukset toimitetaan sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Mainittujen pykälien tarkoittamat eläinvälittäjää koskevat ilmoitukset toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka alueella eläinvälitystoimintaa pääasiassa harjoitetaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin eläimen pitoa.

Luettelon pitäminen

Eläimistä pidetään luetteloa eläintunnistusjärjestelmälain 21 ja 22 §:n mukaisesti.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan vesiviljelyrekisteristä annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (212/1996).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos eläintenpito on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on eläintunnistusjärjestelmälain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu eläintenpitäjää koskeva ilmoitus sekä saman lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu pitopaikkaa koskeva ilmoitus annettava tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011.

Jos tämän asetuksen voimaantullessa sekä eläintenpitäjä että pitopaikka ovat rekisteröitynä vesiviljelyrekisteristä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä tarkoitettuun vesiviljelyrekisteriin, ei eläintunnistusjärjestelmälain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläintenpitäjää koskevaa ilmoitusta eikä saman lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettua pitopaikkaa koskevaa ilmoitusta tarvitse toimittaa uudelleen. 

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.