524/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus rautatiealan terveydenhuollon asiantuntijoiden pätevyydestä ja täydennyskoulutuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) 30 §:n 3 momentin, 31 §:n 3 momentin ja 32 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Rautatiealan asiantuntijalääkäriltä edellytettävä osaaminen

Rautatiealan asiantuntijalääkäriksi hyväksyttävältä edellytetään, että:

1) hän tuntee Liikenteen turvallisuusviraston antamat rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet;

2) hän tuntee rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviin liittyvät työtehtävät ja työympäristön sekä siinä olevat liikenneturvallisuusriskit;

3) hän tekee työssään säännöllisesti liikenneturvallisuustehtävää hoitavien henkilöiden liikennekelpoisuuden arviointeja.

2 §
Rautatieliikenteen työterveyshuollon ammattihenkilöltä edellytettävä osaaminen

Rautatieliikenteen työterveyshuollon ammattihenkilöksi hyväksyttävältä edellytetään, että:

1) hän tuntee Liikenteen turvallisuusviraston antamat rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet;

2) hän tuntee rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviin liittyvät työtehtävät ja työympäristön sekä siinä olevat liikenneturvallisuusriskit;

3) hän työskentelee työterveysasemalla, joka on tehnyt sopimuksen työterveyshuollon järjestämisestä rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetun rautatieyrityksen tai 7 kohdassa tarkoitetun toiminnanharjoittajan taikka muun sellaisen yrityksen tai yhteisön kanssa, jossa työskentelee liikenneturvallisuustehtävissä toimiva tai niihin pyrkivä; ja

4) hän tekee työssään säännöllisesti liikenneturvallisuustehtävää hoitavien henkilöiden terveystarkastuksia.

3 §
Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologilta edellytettävä osaaminen

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologiksi hyväksyttävältä edellytetään, että hän:

1) tuntee Liikenteen turvallisuusviraston antamat määräykset liikenneturvallisuustehtävissä toimivien psykologisten ominaisuuksien ja soveltuvuuden arvioimisesta sekä psykologisen henkilöarvioinnin tekemisestä;

2) tuntee rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviin liittyvät työtehtävät ja työympäristön sekä siinä olevat liikenneturvallisuusriskit;

3) osaa arvioida liikenneturvallisuustehtäviä hoitavan henkilön psykologisia ominaisuuksia ja soveltuvuutta tehtävään henkilöhaastatteluilla sekä henkilölle tehtävillä henkilö- ja soveltuvuusarviointitutkimuksilla; ja

4) tekee työssään säännöllisesti liikenneturvallisuustehtävää hoitavien henkilöiden psykologisia henkilöarviointeja.

4 §
Täydennyskoulutus

Rautatiealan asiantuntijalääkärin, työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijapsykologin työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asiantuntija osallistuu vähintään kerran vuodessa ammattitaitoaan ylläpitävään Liikenteen turvallisuusviraston järjestämään täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusvelvollisuus koskee myös itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa asiantuntijaa. Täydennyskoulutuksen on oltava vähintään yhden ja enintään kahden päivän pituinen.

Rautatiealan asiantuntijalääkärille, työterveyshuollon ammattihenkilölle ja asiantuntijapsykologille on täydennyskoulutuksena annettava opetusta:

1) rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä koskevasta lainsäädännöstä;

2) liikenneturvallisuustehtävien työolosuhteista;

3) rautatieliikenteen vaaratekijöistä liikenneturvallisuustehtävissä; ja

4) rautatiejärjestelmän toimivaltaisista viranomaisista ja muista toimijoista.

Asiantuntijalääkärille ja työterveyshuollon ammattihenkilölle on annettava opetusta Liikenteen turvallisuusviraston terveydentilavaatimuksia ja terveystarkastusten tekemistä koskevista määräyksistä. Psykologille on lisäksi annettava opetusta psykologisten ominaisuuksien ja soveltuvuuden arvioimista sekä psykologisen henkilöarvioinnin tekemistä koskevista määräyksistä. Asiantuntijalääkärin ja työterveyshuollon ammattihenkilön täydennyskoulutuksessa on käsiteltävä myös sellaisia käytännön tapauksia, joissa liikenneturvallisuustehtäviin pyrkinyttä henkilöä ei ole hyväksytty liikenneturvallisuustehtäviin.

Rautatiealan asiantuntijalääkärille, työterveyshuollon ammattihenkilölle ja asiantuntijapsykologille on myös tarvittaessa annettava täydennyskoulutuksena hänen ammatillista asiantuntemustaan syventävää koulutusta liikennelääketieteestä ja liikennepsykologiasta.

Rautatiealan asiantuntijalääkärin, työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijapsykologin työnantaja vastaa koulutuskustannusten suorittamisesta. Jos asiantuntija kuitenkin toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana, hän vastaa itse koulutuskustannuksistaan.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2011.

Asetuksen 3 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2012. Asiantuntijapsykologin, joka on hyväksytty rautatieliikenteen asiantuntijapsykologiksi ennen 1 päivää maaliskuuta 2012, on kuitenkin osallistuttava 4 §:ssä tarkoitettuun täydennyskoulutukseen heti kun sitä järjestetään.

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.