521/2011

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (659/2007) 1 ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 420/2010, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 357/2009 kumotun 7 §:n tilalle uusi 7 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston sekä IV osaston 1 luvun 2, 5 ja 7 jaksojen tukijärjestelmien valvonnasta.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään valvonnasta, joka koskee maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädettyä kuivatun rehun sekä kuitupellavan ja -hampun jalostustukea sekä yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1405/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o 479/2008 muuttamalla sekä asetukset (ETY) N:o 1883/78, (ETY) N:o 1254/89, (ETY) N:o 2247/89, (ETY) N:o 2055/93, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 2596/97, (EY) N:o 1182/2005 ja (EY) N:o 315/2007 kumoamalla annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 72/2009 säädettyä tärkkelysperunan tehtaanpalkkiota.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

4 §
Pinta-alojen ja lohkojen valvonta

Pinta-alojen valvonnasta säädetään Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus.

Valvonnassa on tarkastettava, että lohkot ovat tuen ehtojen mukaiset. Jos lohko ei täytä tuen ehtoja, lohko on hylättävä kyseisen tuen osalta.

Valvonnassa tarkastetaan lohkon hallinta. Jos lohkon hallintaa ei voida valvonnassa todeta, lohko hylätään.

7 §
Valkuais- ja öljykasvipalkkio

Valvonnassa on tarkastettava, että kasvilajit tai seoskasvustot ovat palkkioon oikeuttavia ja että muut palkkion myöntämisen edellytykset täyttyvät. Makean lupiinin osalta tarkastetaan lisäksi siemenen alkuperä. Öljyhampun osalta tarkastetaan lisäksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 10 artiklassa, soveltamisasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa ja neuvoston tilatukiasetuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen sekä kasvuston säilyttäminen.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.