505/2011

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 111 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 634/2009:

1 §
Toimivaltainen eläkelaitos vanhuuseläkeasiassa

Vanhuuseläkeasiassa työntekijän eläkelain (395/2006) 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 1 momentissa tarkoitettu toimivaltainen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu eläkehakemuksen vireilletulovuotta edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen vanhuuseläkehakemuksen vireilletulovuotta ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Jos vanhuuseläkkeen hakija saa osa-aikaeläkettä samanaikaisesti työntekijän eläkelain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisten alojen työeläkelain ja mainitun lain 3 §:n 2 momentin 1—3 tai 5 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen työeläkelain perusteella, vanhuuseläkeasiassa toimivaltainen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksava eläkelaitos, josta myönnettävä vanhuuseläke alkaa aikaisemmin. Jos vanhuuseläke alkaa samanaikaisesti yksityisten alojen työeläkelain ja edellä tarkoitetun julkisten alojen työeläkelain perusteella, toimivaltainen eläkelaitos on julkisten alojen eläkelaitos.

2 §
Toimivaltainen eläkelaitos työkyvyttömyyseläkeasiassa

Työkyvyttömyyseläkeasiassa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 1 momentissa tarkoitettu toimivaltainen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan sisältyvän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen työkyvyttömyyden alkamisvuotta  ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Jos työntekijällä on vakuutettuja työansioita ainoastaan työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitetun tarkasteluajan ensimmäisenä kalenterivuotena, toimivaltainen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu mainittuna vuotena.

Jos työkyvyttömyyseläkkeen perusteena oleva tulevan ajan ansio määräytyy työntekijän eläkelain 78 §:n mukaisesti alle viiden vuoden työansioiden perusteella, toimivaltainen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu työkyvyttömyyden alkamisvuonna ja sitä välittömästi edeltävänä kalenterivuotena. Työansiot työkyvyttömyyden alkamisvuonna otetaan huomioon sen kuukauden loppuun asti, jona työkyvyttömyys on alkanut.

Jos työntekijällä ei ole vakuutettuja työansioita työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitetulla tarkasteluajalla eikä tulevan ajan ansio määräydy työntekijän eläkelain 78 §:n mukaisesti alle viiden vuoden työansioiden perusteella, toimivaltainen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu tarkasteluaikaa edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijän työansioita on ennen työntekijän eläkelain 76 §:n mukaista tarkasteluaikaa viimeksi vakuutettu, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

3 §
Toimivaltainen eläkelaitos perhe-eläkeasiassa

Perhe-eläkeasiassa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 1 momentissa tarkoitettu toimivaltainen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa edunjättäjän työansioita on määrältään eniten vakuutettu edunjättäjän kuolemaa edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona edunjättäjällä on ennen kuolinvuottaan viimeksi ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

4 §
Toimivaltainen eläkelaitos osa-aikaeläkeasiassa

Osa-aikaeläkeasiassa toimivaltainen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt työntekijän eläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta tai yrittäjätoiminnasta, josta työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle.

Jos työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle kahdessa tai useammassa yksityisten alojen eläkelaitoksessa vakuutetusta työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta, toimivaltainen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu kahtena osa-aikaeläkkeelle siirtymisvuotta välittömästi edeltävänä kalenterivuotena.

5 §
Toimivaltainen eläkelaitos kuntoutusasiassa

Kuntoutusasiassa toimivaltainen eläkelaitos määräytyy siten kuin työntekijän eläkelain 106 ja 107 a §:ssä sekä edellä 2 §:ssä säädetään toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymisestä työkyvyttömyyseläkeasiassa. Tällöin kuntoutushakemuksen vireilletulovuosi rinnastetaan työkyvyttömyyden alkamisvuoteen ja kuntoutushakemuksen vireilletulovuotta edeltävät viisi viimeistä kalenterivuotta rinnastetaan työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan.

6 §
Toimivaltainen eläkelaitos ja maatalouden erityiseläke

Jos työntekijällä on eläketapahtumahetkellä oikeus luopumiseläkelain (16/1974) mukaiseen luopumiseläkkeeseen taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) tai maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaiseen luopumistukeen, Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:n 1 momentissa säädetyt toimivaltaisen eläkelaitoksen tehtävät muissa kuin perhe-eläkeasioissa. Maatalousyrittäjien eläkelaitos ei hoida toimivaltaisen eläkelaitoksen tehtäviä, jos toimivaltainen eläkelaitos määräytyy työntekijän eläkelain 106 §:n 2 momentin tai 107 a §:n 2—4 momentin perusteella.

Perhe-eläkeasiassa Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa toimivaltaisen eläkelaitoksen tehtävät, jos edunjättäjä sai kuollessaan 1 momentissa tarkoitettua luopumiseläkettä tai luopumistukea, jollei toimivaltainen eläkelaitos määräydy työntekijän eläkelain 106 §:n 2 momentin tai 107 a §:n 2—4 momentin perusteella. Jos edunjättäjälle oli ennen hänen kuolemaansa myönnetty oikeus 1 momentissa tarkoitettuun luopumistukeen, mutta luopumistuki ei ollut hänen kuollessaan vielä maksussa, perhe-eläkeasiassa toimivaltainen eläkelaitos määräytyy työntekijän eläkelain 106 ja 107 a §:n sekä tämän asetuksen 3 §:n mukaan.

7 §
Tehtävien siirto toiselle eläkelaitokselle

Työntekijän eläkelain 106 §:ssä tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos voi eläkehakemuksen ratkaistuaan siirtää eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle yksityisten alojen eläkelaitokselle, joka eri päätöksen perusteella jo maksaa eläkkeensaajalle yksityisten alojen työeläkelain mukaista eläkettä tai 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua luopumiseläkettä tai luopumistukea.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Asetuksella kumotaan toimivaltaisesta eläkelaitoksesta annettu valtioneuvoston asetus (1405/2006).

Tätä asetusta sovelletaan eläkehakemukseen, joka tulee vireille 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen. Jos työntekijällä ei ole työeläkelakien mukaisia vakuutettuja työansioita 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen, tämän asetuksen sijasta sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.