501/2011

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään rakennerahastolain (1401/2006) 47 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmiin kuuluvien toimien rahoitukseen.

2 §
Määritelmä

Toimella tarkoitetaan rakennerahastolain 2 §:n 11 kohdassa tarkoitettua hanketta tai hankekokonaisuutta.

3 §
Tukemisen yleiset edellytykset

Hankkeen toteuttamiseksi tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne ovat:

1) ohjelman mukaisia;

2) hanketta koskevan tukipäätöksen mukaisia; ja

3) aiheutuneet hankkeen hyväksyttynä toteuttamisaikana; lukuun ottamatta tuen myöntävän viranomaisen edellyttämästä hankkeen tilintarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia tai valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisen hankkeen hyväksyttäviä suunnittelukustannuksia.

Jos tuensaaja on saanut tai on oikeutettu saamaan hankkeesta aiheutuneeseen kustannukseen korvausta muualta, kustannusta ei siltä osin tueta.

Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena.

Tuen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että kustannukset ovat tuensaajan tosiasiallisesti maksamia, ja osoitettavissa kirjanpitotositteilla, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä.

4 §
Palkkakustannukset

Tuettavina palkkakustannuksina voidaan hyväksyä hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisesta työstä aiheutuneet palkkakustannukset sekä lakiin taikka virka- tai työehtosopimukseen perustuvat kustannukset. Palkat ovat vain siltä osin tukikelpoisia, kuin ne eivät ylitä hakijayhteisön vastaavasta tehtävästä yleisesti maksaman palkan määrää. Tukikelpoisia eivät ole tulospalkkiot, luontoisedut, eivätkä bonukset.

Jos hankkeen toteuttamiseksi tehtävä työ vie vain osan henkilön työajasta, palkkakustannusten tukemisen edellytyksenä on, että työstä on pidetty hyväksyttävää työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeen toteuttamiseksi tehty työ sekä hankkeen toteuttamisaikana tehdyn työn kokonaismäärä. Työaikakirjanpidon tulee olla työntekijän ja työnantajan allekirjoittama.

5 §
Matkakustannukset

Matkakustannukset ovat tukikelpoisia siltä osin kuin ne eivät ylitä tuensaajaan sovellettavan virka- tai työehtosopimuksen mukaisesti maksettavien matkakorvausten määrää.

Hankkeen asianmukaisen toteuttamisen kannalta tarpeellisista ulkomaan matkoista aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, jos matkasuunnitelma ja matkaan liittyvät kustannukset sekä perustelu matkan tarpeellisuudesta on hyväksytetty etukäteen tuen myöntävällä viranomaisella, jollei tämä tukea koskevassa päätöksessään katso sitä hankkeen luonteen vuoksi tarpeettomaksi.

6 §
Hankinnat

Jos hankintaan ei ole sovellettava julkista hankinnoista annettua lakia (348/2007), tuen saajan on tuen myöntäneen viranomaisen vaatiessa osoitettava, että hankinnasta aiheutuva kustannus on kohtuullinen, esittämällä selvitys siitä, että kustannus perustuu tavanomaiseen hintatasoon.

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa on varmistettava hankintojen avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, markkinoiden toimivuus, ostotoiminnan tehokkuus sekä hyvän hallinnon periaatteet.

7 §
Osamaksukaupalla hankittu omaisuus

Osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 1 §:ssä tarkoitetulla osamaksukaupalla hankitun omaisuuden hankintameno Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitetuissa hankkeissa katsotaan myös velaksi jääneen kauppahinnan osalta tukikelpoiseksi, jos:

1) tuensaajalla on oikeudellisesti sitova osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmittuun rahoitussopimukseen perustuva velvollisuus maksaa jäljellä oleva velka rahoitusyhtiölle;

2) rahoitusyhtiö on maksanut tuensaajan puolesta velaksi jääneen kauppahinnan myyjälle,

3) omaisuus on toimitettu tuensaajalle;

4) omaisuuden omistusoikeutta vastaavat oikeudet siirtyvät tuensaajalle siten, että tuensaaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron, jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen.

Osamaksukaupalla hankitun omaisuuden vakuutus-, korjaus- ja huoltokustannukset eivät ole tukikelpoisia.

8 §
Käytettynä hankitut koneet ja laitteet

Käytettynä hankitun koneen tai laitteen hankintahinta ei saa ylittää koneen tai laitteen käypää arvoa. Koneen tai laitteen jäljellä olevan käyttöiän tulee olla riittävä investoinnin tavoitteeseen nähden, ja koneen tai laitteen on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan asianmukainen suunniteltuun käyttöön. Tukikelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi, että koneen tai laitteen hankintaan ei ole saatu viiden hankintaa edeltävän vuoden aikana julkista tukea.

9 §
Tekninen tuki

Toimenpideohjelman teknisestä tuesta maksettavina menoina tukikelpoisia ovat toimenpideohjelman valmistelusta, hallinnoinnista, seurannasta, arvioinnista, tiedotuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi tukikelpoisia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat hankkeista, joilla parannetaan rahastojen täytäntöönpanoa koskevia hallinnollisia valmiuksia.

Tekniseen tukeen ei sovelleta 12 ja 14 §:ää.

10 §
Eräiden verojen, maksujen ja kulujen tukikelpoisuus

Arvonlisävero on tukikelpoinen kustannus vain, jos tuensaaja esittää veroviranomaiselta saadun tai muutoin riittävän selvityksen siitä, ettei kyseiseen toimintaan liittyvistä kustannuksista ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.

Korkokulut, tilitapahtumista perittävät palvelumaksut, valuutan vaihtopalkkiot, kurssitappiot sekä muut yksinomaan rahoitukseen liittyvät menot eivät ole tukikelpoisia. Menot pankin tai muun rahoituslaitoksen antamista takauksista voivat olla tukikelpoisia, jos hankkeen rahoitus edellyttää takausta. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmista osarahoitettujen hankkeiden rahoituskulujen ja takauskustannusten tukikelpoisuudesta säädetään Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 49 artiklassa.

Sakot, taloudelliset seuraamukset ja oikeudenkäyntikulut eivät ole tukikelpoisia.

11 §
Eräiden kustannusten tukikelpoisuus

Hankkeelle asetetun ohjausryhmän jäsenelle ja kokoukseen kutsutulle asiantuntijalle voidaan maksaa kohtuullinen palkkio tai korvausta ansionmenetyksestä ja kokoukseen osallistumisesta aiheutuvista välttämättömistä kustannuksista selvityksen perusteella. Palkkiota tai korvausta ei makseta, jos tehtävä kuuluu ohjausryhmän jäsenen tai asiantuntijan viran tai tehtävän hoitoon.

Tukikelpoisiksi voidaan hyväksyä työterveyshuoltolaissa (1383/2001) työnantajan velvollisuudeksi säädetyn työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Näillä tarkoitetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 1 §:n 1 momentin perusteella korvattavaksi säädettyjä kustannuksia (korvausluokka 1).

Koneiden ja laitteiden hankinnan vaihtoehtona voidaan käyttää niiden pitkäaikaista vuokraamista hankkeen toteuttamisajaksi. Tukikelpoisiksi kustannuksiksi ei hyväksytä pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvia hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus- eikä huoltokustannuksia eikä muita vastaavia kustannuksia.

12 §
Luontoissuoritukset

Tuen myöntävä viranomainen voi päättää, että osa hankkeen rahoituksesta muodostuu tuensaajalle hanketta varten vastikkeetta tehdystä työstä tai tuensaajalle vastikkeetta luovutetuista tuotantopanoksista. Luontoissuoritusten on oltava perusteltuja hankkeen sisällön ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden kannalta.

Hankkeen toteuttamiseksi tarpeelliset luontoissuoritukset voidaan tukipäätöksessä hyväksyä tukikelpoisiksi, jos niiden yhteys hankkeen kustannuksiin ja rahoitukseen on selvitetty luotettavalla tavalla ennen tuen myöntämistä. Luontoissuorituksen arvona otetaan huomioon enintään luontoissuorituksen luovuttajalle luontoissuorituksesta aiheutuneet kustannukset, vastaavasta työstä tavanomaisesti maksettava palkka tai hankkeelle luovutetun tuotantohyödykkeen markkinahinta.

Luontoissuorituksista on pidettävä kirjaa, jolla voidaan selvittää niiden rahallinen arvo.

Luontoissuorituksen rahallinen arvo voi olla enintään puolet hankkeen omarahoitusosuudesta. Rakennerahastoista maksettava osarahoitus ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärää luontoissuoritusten arvolla vähennettynä.  

13 §
Poistot

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa hankkeissa kiinteistön ja käyttöomaisuuden poistot hankkeen toteutusaikana ovat tukikelpoisia, jos poistojen kohteena olevan omaisuuden hankintaan ei ole saatu julkista tukea. Poistot lasketaan voimassa olevien kirjanpitosäännösten ja -määräysten mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna julkisena tukena ei kuitenkaan pidetä sellaista kansallista julkista rahoitusta, jota hankkeen toteuttajana toiminut viranomainen tai julkisyhteisö on käyttänyt 1 momentissa tarkoitetun omaisuuden hankintaan, jos rahoitus perustuu viranomaiselle tai julkisyhteisölle myönnettyihin toimintamäärärahoihin.

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavissa hankkeissa käyttöomaisuuden hankintahinnan poistojen tukikelpoisuudesta säädetään Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 11 artiklan 3 kohdassa.

14 §
Yleiskustannukset

Hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä muissa kuin 15 §:n mukaisissa hankkeissa tosiasiallisiin kustannuksiin perustuva osuus hakijayhteisön toiminnan kustannuksista. Hankkeelle osoitettavat yleiskustannukset tulee kohdentaa hankkeelle perustellulla, tasapuolisella ja oikeudenmukaisella tavalla siinä suhteessa kuin ne ovat aiheutuneet hankkeesta. Kohdentamisen perusteista on hakemisen yhteydessä esitettävä hyväksyttävä selvitys. Selvityksestä on käytävä ilmi sekä hankkeen että hakijan muun toiminnan kustannukset.

15 §
Välillisten kustannusten korvaaminen prosenttimääräisinä

Hankkeen välilliset kustannukset korvataan hakemuksen perusteella prosenttimääräisinä hankkeen 4 §:n mukaisista hyväksyttävistä palkkakustannuksista, ellei hakija hakemuksessaan esitä niiden korvaamista todellisiin kustannuksiin perustuen.

Päätös hankkeen välillisten kustannusten hyväksymisestä joko prosenttimääräisinä tai hankkeen todellisiin kustannuksiin perustuvina tehdään hankkeen koko toteuttamisajaksi ja se koskee hankkeen kaikkia toteuttajia.

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa hankkeissa voidaan välilliset kustannukset korvata prosenttimääräisinä muissa kuin 9 §:n mukaisissa teknisen tuen hankkeissa, julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa, energiatukihankkeissa, ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisissa yritysten kehittämisavustuksissa. Prosenttimääräistä korvausta ei voida soveltaa myöskään Finnvera Oyj:n eikä Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen hankkeissa, eikä hankkeissa, jotka eivät sisällä palkkakustannuksia.

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavissa hankkeissa voidaan välilliset kustannukset korvata prosenttimääräisinä muissa kuin 9 §:n mukaisissa teknisen tuen hankkeissa, työ- ja elinkeinoministeriön itse toteuttamissa hankkeissa, julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa ja hankkeissa, jotka eivät sisällä palkkakustannuksia.

16 §
Prosenttimääräisinä korvattavat välilliset kustannukset ja korvauksen määrä Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa hankkeissa

Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa hankkeissa prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina hyväksytään 20 prosenttia hankkeen 4 §:n mukaisista hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin sisältyvät ainakin seuraavat kustannukset:

1) hankkeen matkakustannukset;

2) toimistokustannukset;

3) hankehenkilöstön koulutuskustannukset ja työterveyskustannukset;

4) hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset;

5) hankkeen ohjausryhmän kustannukset.

Hankkeen muut kuin 1 momentin mukaiset kustannukset korvataan välittöminä kustannuksina, joiden on perustuttava hankkeen tosiasiallisiin kustannuksiin, ja ne on voitava osoittaa kirjanpitotosittein. Tällaisia kustannuksia ovat:

1) palkkakustannukset;

2) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut mukaan lukien palvelusta aiheutuvat matkakustannukset;

3) hankkeen tilintarkastuskustannukset;

4) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvien koneiden ja laitteiden hankinta-, leasing-, poisto- tai vuokrakustannukset;

5) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen hankittavien rakennusten ja maa-alueiden hankinta- tai vuokrakustannukset;

6) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät aineelliset ja aineettomat hankinnat.

Lisäksi välittömiin kustannuksiin kuuluvat sellaiset 12 §:n mukaiset luontoissuoritukset, jotka liittyvät hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen.

17 §
Prosenttimääräisinä korvattavat välilliset kustannukset ja korvauksen määrä Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavissa hankkeissa

Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetuissa hankkeissa prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina hyväksytään 17 prosenttia hankkeen 4 §:n mukaisista hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin sisältyvät ainakin seuraavat kustannukset:

1) hankkeen matkakustannukset;

2) toimistokustannukset;

3) hankehenkilöstön koulutuskustannukset ja työterveyskustannukset;

4) hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset;

5) hankkeen ohjausryhmän kustannukset.

Hankkeen muut kuin 1 momentin mukaiset kustannukset korvataan välittöminä kustannuksina, joiden on perustuttava hankkeen tosiasiallisiin kustannuksiin, ja ne on voitava osoittaa kirjanpitotosittein. Tällaisia kustannuksia ovat:

1) palkkakustannukset;

2) hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät ostopalvelut mukaan lukien palvelusta aiheutuvat matkakustannukset;

3) hankkeen tilintarkastuskustannukset;

4) hankkeen kohderyhmän käyttöön varattujen tilojen vuokrakustannukset;

5) hankkeen kohderyhmän käyttöä varten tehdyt pienhankinnat.

Lisäksi hankkeen välittömiin kustannuksiin kuuluvat hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät 12 §:n mukaiset luontoissuoritukset, muun kuin tuensaajan maksamat sellaiset osallistujien palkka- ja matkakustannukset, joihin ei myönnetä tukea sekä julkisista työvoimapalveluista annetun lain (1295/2002) mukaiset työvoimapoliittiset toimenpiteet.

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (1079/2007).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Tuula Manelius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.