498/2011

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008) 10 a § ja liite I, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 987/2009, sekä

muutetaan nimike sekä 1—14, 16—18, 20, 22—24, 26, 31 ja 32 § sekä liite II ja III, sellaisina kuin niistä ovat 4, 5, 9, 16 - 18 ja 26 § asetuksessa 987/2009, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen Suomeen tuotaessa maahan eräitä eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat).

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla eräitä eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja saadaan tuoda Suomeen joko suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion kautta. Asetusta sovelletaan myös kolmansista maista Suomen alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan tai Euroopan unionin jäsenvaltioon kuljetettaviin eräisiin eläviin eläimiin sekä niiden alkioihin ja sukusoluihin siltä osin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tämän asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuontia ja kauttakuljetusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

Asetusta ei myöskään sovelleta hevoseläinten, siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuontiin Suomeen eikä kuljetuksiin Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai toiseen jäsenvaltioon.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Eläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

Hevoseläinten tuonnista kolmansista maista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (468/2006).

Siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuonnista kolmansista maista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2008).

Ihmisravinnoksi tuotavien elävien kalojen, nilviäisten ja äyriäisten tuontiehdoista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (592/2006).

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kalalajin tai kalakannan tai niiden sukusolujen sekä muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän rapulajin tai rapukantojen tai niiden sukusolujen maahantuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi kalastuslain (286/1982) 94 §:ssä.

Elävien eläinten maahan tuonnin yhteydessä tehtävästä tarkastuksesta säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 10 §:ssä, eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

Suomeen tuotavien lemmikkieläinten Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (402/2011).

Alkioiden ja sukusolujen eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Tuontieläimiä koskevasta luettelonpidosta säädetään tämän asetuksen lisäksi nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1391/2006), sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1296/2001), vesiviljelyrekisteristä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (212/1996) sekä lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (469/2005).

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien tuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Vierasperäisten nisäkäslajien samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen tuonnista tai luontoon laskemisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä.

Vesiviljelyssä käytettäviksi tarkoitettujen tulokaslajien sekä paikallisesti esiintymättömien lajien tuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 708/2007.

Sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näytöksessä, joissa näytetään eläimille opetettuja taitoja, käytettäväksi kielletyistä eläimistä säädetään eläinten käyttämisestä sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (22/EEO/1996).

Jalostuseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista maahan tuotaessa säädetään kotieläinjalostuslain (794/1993) 7 §:n 2 momentissa ja sen nojalla.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä (Bos taurus) mukaan lukien biisonit (Bison sp.) ja puhvelit (Bubalus sp.) sekä näiden lajien risteytysten jälkeläiset;

2) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja (Sus scrofa) mukaan lukien tarhatut villisiat;

3) lampailla ja vuohilla kotieläiminä pidettäviä lampaita (Ovis aries) ja vuohia (Capra hircus);

4) hevoseläimillä hevosen- tai aasinsukuisia eläimiä tai näiden lajien risteytysten jälkeläisiä;

5) muilla sorkka- ja kavioeläimillä sekä norsueläimillä neuvoston direktiivin 2004/68/EY liitteessä I lueteltuja sorkkaeläinten (Artiodactyla), kavioeläinten (Perissodactyla) ja norsueläinten (Proboscidae) lahkoon kuuluvia eläimiä lukuun ottamatta 1—4 kohdassa tarkoitettuja sorkka- ja kavioeläimiä;

6) muilla märehtijöillä 5 kohdassa tarkoitettuja sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia märehtijöitä;

7) kamelieläimillä sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia Camelidae -heimon eläimiä;

8) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 4 §:n 7 kohdassa;

9) hyväksytyllä yhteisöllä, laitoksella tai keskuksella eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1002/2010) 11 §:n mukaisesti hyväksyttyä eläintarhaa tai koe-eläinlaitosta;

10) lemmikkieläimillä lemmikkieläimiä siten kuin ne on määritelty lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003, myöhemmin lemmikkieläinasetus, 3 artiklan a kohdassa, ja joita tuodaan Euroopan unionin alueelle kerralla yhteensä enintään viisi yksilöä;

11) kaloilla yläluokkiin Agnatha ja Gnathostomata kuuluvia kaloja;

12) äyriäisillä alajaksoon Crustacea kuuluvia vedessä eläviä äyriäisiä;

13) nilviäisillä pääjaksoon Mollusca kuuluvia vedessä eläviä simpukoita, kotiloita ja pääjalkaisia;

14) vesiviljelyeläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita kasvatetaan viljelylaitoksessa tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan lukien merestä tai vesistöistä pyydystetyt elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi viljelylaitokseen;

15) koristevesieläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään tai kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

16) luonnonvaraisilla vesieläimillä muita eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä kuin vesiviljelyeläimiä ja koristevesieläimiä;

17) suljetulla koristetilalla suljettua koristetilaa siten kuin se on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 2 artiklan a kohdassa;

18) avoimella koristetilalla tilaa siten kuin se on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 2 artiklan b kohdassa;

19) sukusoluilla munasoluja ja spermaa sekä kalojen, äyriäisten ja nilviäisten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;

20) alkioilla nisäkkäiden varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

21) tuontierällä eläviä eläimiä sekä niiden alkioita tai sukusoluja, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus tai muu alkuperän osoittava asiakirja;

22) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlääkäriä, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut tehtäväksi eräiden tässä asetuksessa tarkoitettujen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittamisen;

23) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle tai markkinoille;

24) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

25) huolitsijalla yritystä tai henkilöä, joka toimittaa eläviä eläimiä tai niiden alkioita tai sukusoluja jälleenmyyjille tai tukkukauppiaille, tuo lähetykset näiden puolesta maahan ja toimittaa yksittäiset tilaukset suoraan asiakkaille Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella;

26) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa elävät eläimet sekä niiden sukusolut ja alkiot on tuotettu;

27) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa eläinten mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

28) unionilla Euroopan unionia;

29) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

30) komissiolla Euroopan komissiota;

31) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa; sekä

32) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Tuontia, kauttakuljetusta ja toiseen jäsenvaltioon toimittamista koskevat yleiset vaatimukset

Kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitettujen tuontierien on täytettävä samat vaatimukset kuin Suomeen tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien. Yksinomaan Suomea koskevien lisävakuusvaatimusten osalta on kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitettujen 6, 7 ja 9 §:ssä tarkoitettujen eläinten kuitenkin täytettävä ainoastaan teuraseläinten tuonnille asetetut lisävakuusvaatimukset. Jäljempänä 16 ja 17 §:ssä tarkoitettujen koristevesieläinten ja vesiviljelyeläinten sekä 26 §:ssä tarkoitettujen kyseisten eläinten sukusolujen kauttakuljetusehdoista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Kyseisen asetuksen liitteen II osassa C mainittujen kalalajien ja niiden sukusolujen kauttakuljetuserien on täytettävä myös vaatimukset koskien SVC-, IPN- ja BKD-tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista, joiden osalta Suomelle on myönnetty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämisohjelma komission päätöksen 2010/221/EU 2 ja 3 artiklan mukaisesti, jos kauttakuljetuseriä varastoidaan kyseisen komission päätöksen liitteessä I tai II mainituilla Suomen alueilla.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi on kauttakuljetettaviksi tai toisiin jäsenvaltioihin toimitettavaksi tarkoitettujen elävien eläinten täytettävä eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:ssä ja sukusolujen ja alkioiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 11 ja 13 §:ssä säädetyn mukaisesti määränpäävaltion asettamat vaatimukset.

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään, tuontilupaa ei vaadita kauttakuljetettavilta tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavilta tuontieriltä. Sellaisilla kauttakuljetettavilla elävillä eläimillä, joiden tuonti tämän asetuksen mukaisesti edellyttää Elintarviketurvallisuusviraston tuontilupaa, on tuontiluvan sijasta oltava eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n 4 momentin mukainen Elintarviketurvallisuusviraston myöntämä lupa kauttakuljetukseen.

Suomeen tuotavien, kauttakuljetettavien tai Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen kuljetuksesta ei saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle.

6 §
Nautaeläinten tuontivaatimukset

Nautaeläinten tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Kyseisen asetuksen mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa on todistettava myös nautaeläinten IBR-tautia koskevat erityisvaatimukset neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta annetun komission päätöksen 2004/558/EY mukaan Suomelle myönnettyjen nautaeläinten IBR-taudin lisävakuuksien täyttymisestä.

7 §
Sikojen tuontivaatimukset

Sikojen tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Kyseisen asetuksen mukaisessa sikojen eläinlääkärintodistuksessa on todistettava myös:

1) Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista annetun komission päätöksen 2008/185/EY mukaisten, Suomelle sikojen Aujeszkyn taudin suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttyminen; sekä

2) EFTA:n valvontaviranomaisen päätöksen 48/94/COL mukaisten, Suomelle TGE-taudin suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttyminen.

8 §
Lampaiden ja vuohien tuontivaatimukset

Lampaiden ja vuohien tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010.

9 §
Muiden sorkka- ja kavioeläinten sekä norsueläinten tuontivaatimukset

Muiden sorkka- ja kavioeläinten sekä norsueläinten tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Kyseisen asetuksen mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa on sarvikuonojen heimoon (Rhinocerotidae), norsujen heimoon (Elephantidae) sekä sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvien eläinten, lukuun ottamatta sikojen (Suidae) ja pekarien (Tayassuidae) heimoon kuuluvia sorkkaeläimiä, osalta todistettava myös nautaeläinten IBR-tautia koskevat erityisvaatimukset komission päätöksen 2004/558/EY mukaan Suomelle myönnettyjen IBR-taudin lisävakuuksien täyttymisestä.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen sirkuksiin, eläinnäyttelyihin sekä hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin saadaan tuoda 1 momentissa tarkoitettuja eläimiä vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

10 §
Eläinten kuljetusta koskevat vaatimukset sekä eläinten pitäminen määränpäänä olevassa pitopaikassa

Edellä 6—9 §:ssä tarkoitettujen eläinten kuljetusta koskevista vaatimuksista säädetään komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 8—10 artiklassa ja tuonnin jälkeisestä eläinten pitämisestä määränpäänä olevassa pitopaikassa mainitun asetuksen 11 artiklassa. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee määräpaikassa eläimille kliinisen tarkastuksen ja ottaa eläimistä tarkastuksen yhteydessä näytteitä tarttuvien tautien varalta ennen 30 päivän määräajan päättymistä.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen tarhattuja 9 §:ssä tarkoitettuja muita märehtijöitä ja kamelieläimiä on tuonnin jälkeen pidettävä määränpäänä olevassa pitopaikassa vähintään vuoden ajan. Kyseiset muut märehtijät ja kamelieläimet sekä ne eläimet, jotka ovat määränpäänä olevassa pitopaikassa olleet yhteydessä tuotuihin eläimiin siten, että olisivat voineet saada tuberkuloositartunnan, on tutkittava tuberkuloosin varalta ensimmäisen kerran 1—2 kuukauden ja toisen kerran 11—12 kuukauden kuluttua tuonnista. Jos eläimet ovat lähtöisin tuberkuloosista vapaasta karjasta, tutkitaan eläimet vain kerran 1—2 kuukauden kuluttua tuonnista, ja eläimet on pidettävä määräpaikassa vain tutkimuksen suorittamiseen saakka. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee eläimille mainitut tuberkuloositestit, jotka on suoritettava märehtijöiden osalta komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen I osan 6 mukaisesti ja kamelieläinten osalta mainitun asetuksen liitteen I osan 7 luvun 2 kohdan 2.1.1 mukaisesti. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee määräpaikassa eläimille kliinisen tarkastuksen ja ottaa eläimistä tarkastuksen yhteydessä näytteitä muiden tarttuvien tautien varalta ennen määräajan päättymistä.

11 §
Lemmikkieläinten tuontivaatimukset

Lemmikkieläinasetuksessa säädetään niistä kolmansista maista, joista tuonti on sallittua, lemmikkieläinten tuontiin sovellettavista vaatimuksista sekä vaatimuksesta tuoda lemmikkieläimet hyväksyttyjen saapumispaikkojen kautta. Lemmikkieläinten tuontiin hyväksytyistä saapumispaikoista Suomessa säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 402/2011 liitteessä I A.

Koirien, kissojen, hillerien ja frettien, jotka ovat lemmikkieläimiä, tuontivaatimuksista säädetään liitteessä II. Koiriin, kissoihin, hillereihin tai fretteihin sovelletaan 12 §:ssä säädettyjä tuontivaatimuksia, jos tuotavien lemmikkieläinten yhteismäärä on enemmän kuin viisi yksilöä.

12 §
Muiden kuin lemmikkieläiminä maahan tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuontivaatimukset

Maahan tuotavien koirien, kissojen, hillereiden ja frettien, jotka eivät ole lemmikkieläimiä, on täytettävä liitteen III mukaiset kaupallisen tuonnin vaatimukset. Liitteen III mukaiset tuontivaatimukset koskevat myös lemmikkieläiminä maahan tuotavia koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä, jos tuotavien lemmikkieläinten yhteismäärä on enemmän kuin viisi yksilöä.

13 §
Jänisten ja kanien tuontivaatimukset

Jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka mainitaan komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1, ja joista tuoreen lihan tuonti yhteisön alueelle on sallittua.

Jänisten ja kanien tuonnin ehtona on, että eläimet ovat peräisin tilalta, jolla ei ole esiintynyt tai epäilty raivotautia viimeisen kuukauden aikana ja että eläimet eivät ole tuontia edeltäneen kuukauden aikana olleet yhteydessä eläimiin, joiden on todettu tai epäilty sairastuneen raivotautiin. Jänisten ja kanien alkuperätilalla ei ole voimassa viranomaisen eläintautien vuoksi määräämiä rajoituksia eivätkä tilan eläimet ole osoittaneet myksomatoosin kliinisiä oireita. Lisäksi eläinten mukana on oltava eläinlääkärintodistus, josta ilmenee, että viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä suorittamassaan kliinisessä tutkimuksessa todennut eläimet terveiksi ja riittävän hyväkuntoisiksi kestämään kuljetuksen määränpäähän.

Muista kuin komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1 mainituista kolmansista maista saadaan jäniksiä ja kaneja tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1—3 momentissa säädettyä ei sovelleta yksityishenkilön kolmansista maista mukanaan tuomiin lemmikkieläiminään pitämiin jäniksiin ja kaneihin, jos tuotavien lemmikkieläinten yhteismäärä on enintään viisi yksilöä. Enintään viiden lemmikkieläimen tuontiehdoista säädetään 11 §:ssä.

14 §
Jyrsijöiden tuontivaatimukset

Jyrsijöitä saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka mainitaan komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1, ja joista tuoreen lihan tuonti yhteisön alueelle on sallittua. Eläinten mukana on oltava eläinlääkärintodistus, josta ilmenee, että viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä suorittamassaan kliinisessä tutkimuksessa todennut eläimet terveiksi ja riittävän hyväkuntoisiksi kestämään kuljetuksen määränpäähän.

Muista kuin komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1 mainituista kolmansista maista saadaan jyrsijöitä tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta yksityishenkilön kolmansista maista mukanaan tuomiin lemmikkieläiminään pitämiin jyrsijöihin, jos tuotavien lemmikkieläinten yhteismäärä on enintään viisi yksilöä. Enintään viiden lemmikkieläimen tuontiehdoista säädetään 11 §:ssä.

16 §
Koristevesieläinten tuontivaatimukset

Koristevesieläinten tuontivaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Komission päätöksen 2010/221/EU liitteessä I tai II mainituille Suomen alueille tuotavien avoimiin ja suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteen II osassa C mainittujen kalalajien osalta on kyseisen asetuksen mukaisissa eläinlääkärintodistuksissa todistettava myös vaatimukset koskien SVC-, IPN- ja BKD-tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista, joiden osalta Suomelle on myönnetty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämisohjelma komission päätöksen 2010/221/EU 2 ja 3 artiklan mukaisesti. Tuotaessa koristevesieläimiä viljelylaitokseen, on viljelylaitoksen oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) mukaisesti siltä osin, kuin kyseisessä päätöksessä määrätään.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusvirasto myös hyväksyy neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten karanteenia koskevien vaatimusten osalta annetussa komission päätöksessä 2008/946/EY tarkoitetun karanteenin.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta koristevesieläimiin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja jotka tuodaan pidettäväksi muussa kuin kaupallisessa akvaariossa tai puutarhalammessa, josta ei ole yhteyttä luonnonvesiin. Tuonnissa on kuitenkin varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin. Lemmikkieläiminä tuotavien nilviäisten ja trooppisten koristekalojen tuontiin nimetyt tarkastuspaikat Suomessa mainitaan maa- ja metsätalousminiteriön asetuksen 402/2011 liitteessä I A.

Kalastuksessa syötteinä käytettävien koristevesieläinten tuonti on kiellettyä.

17 §
Vesiviljelyeläinten tuontivaatimukset

Mitä tässä pykälässä säädetään, koskee muita vesiviljelyeläimiä kuin 16 §:ssä tarkoitettuja koristevesieläimiä.

Vesiviljelyeläinten tuontivaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Komission päätöksen 2010/221/EU liitteessä I tai II mainituille Suomen alueille tuotavien komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteen II osassa C mainittujen kalalajien osalta on kyseisen asetuksen mukaisissa eläinlääkärintodistuksissa todistettava myös vaatimukset koskien SVC-, IPN- ja BKD -tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista, joiden osalta Suomelle on myönnetty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämisohjelma komission päätöksen 2010/221/EU 2 ja 3 artiklan mukaisesti. Tuotaessa vesiviljelyeläimiä viljelylaitokseen, on viljelylaitoksen oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusvirasto myös hyväksyy komission päätöksessä 2008/946/EY tarkoitetun karanteenin.

Vesiviljelyeläimiä, jotka eivät täytä 2 momentin mukaisia tuontivaatimuksia, saadaan tuoda tutkimustarkoituksiin, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Sen estämättä mitä 2 momentissa säädetään tuontivaatimuksista ja 4 momentissa luvasta, Elintarviketurvallisuusvirasto saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda vesiviljelyeläimiä tutkimustarkoituksiin. 

Kalastuksessa syötteinä käytettävien vesiviljelyeläinten tuonti on kiellettyä.

18 §
Luonnonvaraisten vesieläinten tuontivaatimukset

Muiden kuin viljelylaitokseen toimitettavaksi tarkoitettujen luonnonvaraisten vesieläinten tuonti on sallittua vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Kalastuksessa syötteinä käytettävien luonnonvaraisten vesieläinten tuonti on kiellettyä.

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään luvasta, Elintarviketurvallisuusvirasto saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda luonnonvaraisia vesieläimiä tutkimustarkoituksiin. 

20 §
Mesipistiäisten tuontivaatimukset sekä pesien asettaminen tuonnin jälkeen viranomaisen valvontaan

Mehiläisten (Apis mellifera) ja kimalaisten (Bombus spp.) tuonnille asetetuista vaatimuksista sekä tuonnin jälkeisestä asettamisesta viranomaisen valvontaan säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Kyseisen asetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukainen toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto ja 13 artiklan 2 kohdan mukainen laboratorio Suomessa on Elintarviketurvallisuusviraston laboratorio. 

Muita mesipistiäisiä (Apidae) kuin edellä 1 momentissa tarkoitettuja mehiläisiä ja kimalaisia saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

22 §
Sikojen sukusolujen tuontivaatimukset

Sikojen spermaa saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista, jotka mainitaan siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista yhteisöön siltä osin kun on kyse kolmansien maiden ja keinosiemennysasemien luettelosta sekä todistusvaatimuksista annetun komission päätöksen 2009/893/EY liitteessä I. Sikojen sperman on oltava kerätty kyseisen päätöksen liitteessä III mainituilla keinosiemennysasemilla ja sperman tuontierän mukana on oltava kyseinen päätöksen liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus. Sikojen sperma on tuotava unionin alueelle suljetuissa ja sinetöidyissä säiliöissä, joissa ei samaan aikaan saa kuljettaa spermaa, jota ei ole tarkoitettu tuotavaksi unionin alueelle tai jonka terveydentila on heikompi.  

Sikojen munasoluja saadaan tuoda vain komission päätöksen 2009/893/EY liitteessä I mainituista kolmansista maista, joista sikojen sperman tuonti on sallittua. Sikojen munasoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

23 §
Lampaiden ja vuohien sukusolujen tuontivaatimukset

Lampaiden ja vuohien spermaa saadaan tuoda vain, jos sperma tuodaan lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin annetun komission päätöksen 2010/472/EU liitteessä I mainitusta kolmannesta maasta. Sperman on oltava peräisin neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklan 17 kohdan 3 b mukaisesti luetellulta hyväksytyltä keinosiemennysasemalta tai sperman varastointiasemalta. Hyväksytyltä keinosiemennysasemalta tuotavan sperman tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2010/472/EU liitteen II osan 2 A mukainen eläinlääkärintodistus ja hyväksytyltä varastointiasemalta tuotavan sperman tuontierän mukana on oltava kyseisen päätöksen liitteen II osan 2 B mukainen eläinlääkärintodistus.

Lampaiden ja vuohien munasoluja saa tuoda vain, jos ne on kerätty komission päätöksen 2010/472/EU liitteessä III mainitussa kolmannessa maassa. Munasolujen on oltava peräisin neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklan 17 kohdan 3 b mukaisesti luetellulta hyväksytyltä alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä. Munasolujen tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2010/472/EU liitteen IV osan 2 mukainen eläinlääkärintodistus.

Lampaiden ja vuohien sukusolut on tuotava unionin alueelle suljetuissa ja sinetöidyissä säiliöissä, joissa ei samaan aikaan saa kuljettaa sukusoluja, joita ei ole tarkoitettu tuotavaksi unionin alueelle tai joiden terveydentila on heikompi.  

24 §
Hevoseläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Hevoseläinten sukusoluja saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukossa merkintä sukusolujen tuonnin sallimisesta. Hevoseläinten sukusolut on tuotava unionin alueelle suljetuissa ja sinetöidyissä säiliöissä, joissa ei samaan aikaan saa kuljettaa sukusoluja, joita ei ole tarkoitus tuoda unionin alueelle tai joiden terveydentila on heikompi.  

Hevoseläinten sperman on oltava peräisin neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklan 17 kohdan 3 b mukaisesti luetellulta hyväksytyltä keinosiemennysasemalta tai sperman varastointiasemalta. Sperman tuontierän mukana on oltava hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin siltä osin kuin on kyse keinosiemennysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luettelosta sekä todistusvaatimuksista annetun komission päätöksen 2010/471/EU liitteen I osan 2 jakson A mallin 1, jakson B mallin 2 tai jakson C mallin 3 mukainen eläinlääkärintodistus.

Hevoseläinten munasolujen on oltava peräisin neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklan 17 kohdan 3 b mukaisesti luetellulta hyväksytyltä alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä. Munasolujen tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2010/471/EU liitteen II osan 2 mukainen eläinlääkärintodistus.

26 §
Vesiviljelyeläinten, koristevesieläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Vesiviljelyeläinten sukusolujen, koristevesieläinten sukusolut mukaan luettuna, tuontivaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Komission päätöksen 2010/221/EU liitteessä I tai II mainituille Suomen alueille tuotavien komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteen II osassa C mainittujen kalalajien sukusolujen osalta on kyseisen asetuksen mukaisissa eläinlääkärintodistuksissa todistettava myös vaatimukset koskien SVC-, IPN- ja BKD -tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista, joiden osalta Suomelle on myönnetty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämisohjelma komission päätöksen 2010/221/EU 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto. Tuotaessa vesiviljelyeläinten sukusoluja, koristevesieläinten sukusolut mukaan luettuna, viljelylaitokseen, on viljelylaitoksen oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti siltä osin, kuin kyseisessä päätöksessä määrätään.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta sellaisten koristevesieläinten sukusoluihin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja jotka tuodaan muuhun kuin kaupalliseen akvaarioon tai puutarhalampeen, josta ei ole yhteyttä luonnonvesiin. Tuonnissa on kuitenkin varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin. Lisäksi vesiviljelyeläinten sukusoluja, jotka eivät täytä 1 momentin mukaisia tuontivaatimuksia, saadaan tuoda tutkimustarkoituksiin, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Muiden kuin viljelylaitokseen toimitettavaksi tarkoitettujen luonnonvaraisten vesieläinten sukusolujen tuonti on sallittua vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään tuontivaatimuksista sekä 3 ja 4 momentissa luvasta, Elintarviketurvallisuusvirasto saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda vesiviljelyeläinten sukusoluja ja luonnonvaraisten vesieläinten sukusoluja tutkimustarkoituksiin. 

31 §
Lampaiden ja vuohien alkioiden tuontivaatimukset

Lampaiden ja vuohien alkioita saa tuoda vain, jos ne on kerätty komission päätöksen 2010/472/EU liitteessä III mainitussa kolmannessa maassa. Alkioiden on oltava peräisin neuvoston direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 b kohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä. Alkioiden tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2010/472/EU liitteen IV osan 2 mukainen eläinlääkärintodistus.

Lampaiden ja vuohien alkiot on tuotava unionin alueelle suljetuissa ja sinetöidyissä säiliöissä, joissa ei samaan aikaan saa kuljettaa alkioita, joita ei ole tarkoitettu tuotavaksi unionin alueelle tai joiden terveydentila on heikompi.  

32 §
Hevoseläinten alkioiden tuontivaatimukset

Hevoseläinten alkioita saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukossa merkintä alkioiden tuonnin sallimisesta. Hevoseläinten alkioiden on oltava peräisin neuvoston direktiivin 92/65/ETY 17artiklan 3 b kohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä. Alkioiden tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2010/471/EU liitteen II osan 2 mukainen eläinlääkärintodistus.

Hevoseläinten alkiot on tuotava unionin alueelle suljetuissa ja sinetöidyissä säiliöissä, joissa ei samaan aikaan saa kuljettaa alkioita, joita ei ole tarkoitettu tuotavaksi unionin alueelle tai joiden terveydentila on heikompi. 


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

komission päätös 2005/91/EY (32005D0091); EUVL N:o L 31, 4.2.2005, s. 61,
komission päätös 2009/893/EY (32009D0893); EUVL N:o L 320, 5.12.2009, s. 12,
komission asetus (EU) N:o 206/2010 (32010R0206); EUVL N:o L 73, 20.3.2010, s. 1, 
komission päätös 2010/221/EU (32010D0221); EUVL N:o L 98, 20.4.2010, s. 7
komission asetus (EU) N:o 388/2010 (32010R0388); EUVL N:o L 114, 7.5.2010, s. 3,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 438/2010 (32010R0438); EUVL N:o L 132, 29.5.2010, s. 3 
komission päätös 2010/471/EU (32010D0471); EUVL N:o L 228, 31.8.2010, s. 52 
komission päätös 2010/472/EU (32010D0472); EUVL N:o L 228, 31.8.2010, s. 74 

  Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Liite II

LEMMIKKIELÄIMINÄ MAAHAN TUOTAVIEN KOIRIEN, KISSOJEN, HILLERIEN JA FRETTIEN TUONTIVAATIMUKSET

Seuraavat tuontivaatimukset koskevat lemmikkieläiminä maahan tuotavia koiria, kissoja, hillereitä tai frettejä.

Jos lemmikkieläinasetuksen mukaisia lemmikkieläimiä tuodaan maahan yhteensä enemmän kuin viisi yksilöä, sovelletaan tuontiin kaupallisen tuonnin ehtoja. Koirien, kissojen, hillerien tai frettien osalta neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklan 16 mukaiset kaupallisen tuonnin ehdot annetaan liitteessä III.

1. Tuontimaita ja eläinlääkärintodistusta koskevat vaatimukset

Niistä maista, joista koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuonti lemmikkieläiminä on sallittua, säädetään lemmikkieläinasetuksen 8 artiklassa.

Koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2004/824/EY liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Lemmikkieläinasetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa luetelluista maista tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien mukana voi eläinlääkärintodistuksen sijasta olla komission päätöksen 2003/803/EY mallin mukainen passi, jos kyseiset maat ovat ilmoittaneet komissiolle ja jäsenvaltioille käyttävänsä passia eläinlääkärintodistuksen sijasta.

Komission päätöksen 2004/824/EY mukaisen eläinlääkärintodistuksen on koostuttava yhdestä liuskasta ja sen on oltava laadittu suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Todistuksen osien I-V on oltava joko kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen osoittaman virallisen eläinlääkärin täyttämiä ja allekirjoittamia, tai kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin täyttämiä ja allekirjoittamia ja kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen vahvistamia. Ekinokokkilääkitystä koskevan todistuksen osan VII on oltava sellaisen eläinlääkärin täyttämiä ja allekirjoittamia, jolla on lupa harjoittaa eläinlääkintää siinä kolmannessa maassa, josta eläin saapuu Suomeen.

2. Tunnistusmerkintää koskevat vaatimukset

Lemmikkieläinten tunnistusmerkinnästä säädetään lemmikkieläinasetuksen 4 artiklassa.

3. Raivotautirokotusta ja serologista tutkimusta koskevat vaatimukset

Koirille, kissoille, hillereille ja freteille annettavasta raivotautirokotteesta säädetään lemmikkieläinasetuksen liitteessä 1b.

Lemmikkieläinasetuksen 8 artiklan 1.b kohdassa säädetään eläimille tehtävästä serologisesta tutkimuksesta raivotaudin varalta silloin, kun koiria, kissoja, hillereitä tai frettejä tuodaan maahan jostain muusta kolmannesta maasta kuin lemmikkieläinasetuksen liitteessä II mainituista maista.

4. Ekinokokkoosia koskevat, lemmikkieläinasetuksen 16 artiklan mukaiset kansalliset lisävaatimukset

Suomeen tuotavia koiria ja kissoja koskevassa, edellä kohdan 1 mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa tai passissa tulee olla merkintä, että eläimelle on enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Vaatimusta ei sovelleta eläimiin, jotka tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä kun ne on viety pois Suomesta.

5. Poikkeus raivotautirokotusta koskevasta vaatimuksesta alle 3 kk ikäisten lemmikkeinä tuotavien koiran- ja kissanpentujen osalta

Suomeen saadaan tuoda alle kolmen kuukauden ikäisiä lemmikkeinä tuotavia koiran- ja kissanpentuja, joita ei ole rokotettu raivotautia vastaan ja jotka täyttävät lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset, edellyttäen että muut tuonnille säädetyt vaatimukset täyttyvät. Mainittuja eläimiä saadaan tuoda kolmansista maista yhteisöön tapahtuvia koiran- ja kissanpentujen muita kuin kaupallisia kuljetuksia koskevien edellytysten vahvistamisesta annetun komission päätöksen 2004/839/EY artiklan 1 mukaisesti vain niistä lemmikkieläinasetuksen liitteessä II olevassa B ja C osassa mainituista kolmansista maista, jotka ovat kansainvälisen eläintautijärjestön (OIE) standardien mukaisesti raivotautivapaita maita.

Alle kolmen kuukauden ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien lemmikkeinä tuotujen koiran ja kissanpentujen kuljettaminen tuonnin jälkeen toiseen jäsenvaltioon on sallittua vain komission päätöksen 2004/839/EY 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

LiiteIII

MUINA KUIN LEMMIKKIELÄIMINÄ MAAHAN TUOTAVIEN KOIRIEN, KISSOJEN, HILLERIEN JA FRETTIEN KAUPALLISEN TUONNIN VAATIMUKSET

Seuraavat tuontivaatimukset koskevat neuvoston direktiivin 92/65/ETY 16 artiklan mukaisesti kaupallisen tuonnin ehdoilla muina kuin lemmikkieläiminä maahan tuotavia koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä. Tuontivaatimukset koskevat myös lemmikkieläiminä maahan tuotavia koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä, jos lemmikkieläimiä tuodaan maahan yhteensä enemmän kuin viisi yksilöä.

1. Tuontiin sallitut maat ja tuontivaatimukset

Koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä saadaan tuoda maahan komission päätöksen 2004/595/EY mukaisesti niistä kolmansista maista, jotka mainitaan komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1 tai lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 ja osassa C.

Jos koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä tuodaan hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin, saadaan koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä tuoda maahan ainoastaan niistä kolmansista maista, jotka mainitaan lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 ja osassa C.

Eläinten tuonnissa on täytettävä vähintään lemmikkieläinasetuksen III luvussa säädetyt vaatimukset.

2. Eläinlääkärintodistusta koskevat vaatimukset

Koirien, kissojen, hillereiden ja frettien mukana on oltava komission päätöksen 2004/595/EY liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Jos koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä tuodaan hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin, tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2005/64/EY mukainen eläinlääkärintodistus.

Eläinlääkärintodistuksen on koostuttava yhdestä liuskasta ja sen on oltava laadittu suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Eläinlääkärintodistuksen on oltava kolmannen maan hyväksymän eläinlääkärin tai kolmannen maan virallisen eläinlääkärin täyttämä ja allekirjoittama. 

3. Tunnistusmerkintää koskevat vaatimukset

Koirien, kissojen, hillereiden ja frettien tunnistusmerkinnästä säädetään lemmikkieläinasetuksen 4 artiklassa.

4. Raivotautirokotusta ja serologista tutkimusta koskevat vaatimukset

Koirille, kissoille, hillereille ja freteille annettavasta raivotautirokotteesta säädetään lemmikkieläinasetuksen liitteessä 1b.

Lemmikkieläinasetuksen 8 artiklan 1.b kohdassa säädetään eläimille tehtävästä serologisesta tutkimuksesta raivotaudin varalta silloin, kun koiria, kissoja, hillereitä tai frettejä tuodaan maahan jostain muusta kolmannesta maasta kuin lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 ja osassa C mainituista maista.

5. Kliinistä tutkimusta koskevat vaatimukset

Kolmannen maan eläinlääkärin tulee suorittaa eläimelle kohdan 2 mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa mainittu kliininen tutkimus 24 tuntia ennen eläimen lähettämistä ja vakuutettava, että eläin on terve ja kykenee kestämään kuljetuksen määränpäähän.

6. Ekinokokkoosia koskevat, lemmikkieläinasetuksen 16 artiklan mukaiset kansalliset lisävaatimukset

Suomeen tuotavia koiria ja kissoja koskevassa, edellä kohdan 2 mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa tulee olla merkintä, että eläimelle on enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Vaatimusta ei sovelleta eläimiin, jotka tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä kun ne on viety pois Suomesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.