437/2011

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Metsäntutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäntutkimuslaitos perii valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentin mukaisesti suoritteen omakustannusarvoa alemman maksun metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) mukaista hyväksymistä haettaessa vaadittavasta biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testaamisesta, kun kyseessä on kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin (91/414/ETY) mukainen kasvinsuojeluaine. Perittävä maksu on 1500 euroa.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Metsäntutkimuslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut ja muut painotuotteet;

2) tilauksesta tehtävät tutkimukset ja selvitykset;

3) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä siitä syntyvät suoritteet;

4) analyysipalvelut ja testaustoiminta;

5) asiantuntija-, neuvonta-, koulutus- ja kurssipalvelut;

6) tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

7) metsä- ja erikoispuiden siementen ja taimien sekä puutavaran myynti, sekä pluspuuvartteiden sopimuskasvatus siemenviljelyksiä varten;

8) toimitilojen vuokraus;

9) valokuvat;

10) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Metsäntutkimuslaitos noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

  Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri 
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.