436/2011

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministerin esittelystä, säädetään Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annetun lain (722/2010) 4 §:n nojalla:

1 §
Ammattikalastajien harjoittama lohen ja taimenen kalastus kiinteillä pyydyksillä

Kalastuslain (286/1982) 6 a §:ssä tarkoitetut ammattikalastajat saavat Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) osana olevan Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 2 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoitetun vesialueen Suomen puoleisella osalla kalastaa lohta ja taimenta seuraavasti:

1) kesäkuun 25 päivän alusta heinäkuun 1 päivän loppuun samanaikaisesti enintään kahdella kiinteällä pyydyksellä ammattikalastajaa kohden;

2) heinäkuun 2 päivän alusta heinäkuun 22 päivän loppuun samanaikaisesti enintään viidellä kiinteällä pyydyksellä ammattikalastajaa kohden;

3) heinäkuun 23 päivän alusta elokuun 12 päivän loppuun samanaikaisesti enintään kahdeksalla kiinteällä pyydyksellä ammattikalastajaa kohden; ja

4) rajoittamattomalla määrällä kiinteitä pyydyksiä elokuun 13 päivän alusta syyskuun 15 päivän loppuun lohta ja elokuun 31 päivän loppuun taimenta.

2 §
Ammattikalastajien harjoittama muiden lajien kuin lohen ja taimenen kalastus kiinteillä pyydyksillä

Ammattikalastajat saavat kesäkuun 11 päivän alusta vesialueella kalastaa muikkua, silakkaa ja muita lajeja kuin lohta ja taimenta samanaikaisesti enintään kahdella kiinteällä pyydyksellä ammattikalastajaa kohden. Tämän momentin mukaisessa kalastuksessa kiinteän pyydyksen hapaassa tulee johtoaitaa lukuun ottamatta olla enintään 80 millimetrin silmäkoko ja pyydyksen kalapesän tulee olla umpinainen sekä tehty enintään 24 millimetrin silmäkoon hapaasta.

Ammattikalastajat saavat heinäkuun 2 päivän alusta vesialueella kalastaa muita lajeja kuin lohta ja taimenta rajoittamattomalla määrällä kiinteitä pyydyksiä.

3 §
Muiden kuin ammattikalastajien harjoittama kalastus kiinteillä pyydyksillä

Muut kuin ammattikalastajat saavat heinäkuun 16 päivän alusta elokuun 31 päivän loppuun kalastaa vesialueella lohta, taimenta ja muita lajeja samanaikaisesti enintään yhdellä kiinteällä pyydyksellä kalastajaa kohden.

4 §
Kiinteiden pyydysten käyttö ja siitä ilmoittaminen

Edellä 2 §:n 1 momentissa säädetty kalastaminen kiinteillä pyydyksillä kesäkuun 11 päivän alusta kesäkuun 24 päivän loppuun edellyttää, että sitä harjoittava ammattikalastaja:

1) viimeistään 1 päivänä kesäkuuta ilmoittaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sataman, johon hän aikoo purkaa edellä tarkoitetusta kalastuksesta saadun saaliin,

2) kokee pyydyksiään ainoastaan kello 06.00 – 10.00 tai 18.00 – 22.00 välisinä aikoina,

3) ilmoittaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään kolme tuntia ennen pyydysten kokemisen aloittamista aikomuksensa kokea pyydyksiään, ja

4) ilmoittaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle purkusataman ja purun ajankohdan vähintään kaksi tuntia ennen saaliin purkamista.

5 §
Kiinteän pyydyksen rakenne

Tässä asetuksessa tarkoitettuun yhteen kiinteään pyydykseen saa kuulua enintään yksi kalapesä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2011.

  Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.