420/2011

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Luku 1

Soveltamisala

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään alkutuotantopaikan ja elintarvikehuoneiston ilmoituksesta sekä laitoksen hyväksymishakemuksesta. Asetuksessa säädetään myös elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä, laitoksen hyväksymispäätöksestä ja ehdollisesta hyväksymisestä sekä eräistä muista näihin menettelyihin liittyvistä valvontaviranomaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä eräistä viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista.

Luku 2

Elintarvikealan toiminnan ilmoittaminen valvonnan piiriin

2 §
Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Elintarvikelain 22 §:n 1 momentin mukaisesta alkutuotantopaikan ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) toimijan nimi ja osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus taikka näiden puuttuessa henkilötunnus;

3) alkutuotantopaikan osoite ja tarvittaessa nimi;

4) tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on myös ilmoitettava edellä 1 momentin mukaisissa tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään muutosten tullessa voimaan.

Poronhoitolain (848/1990) 6 §:n mukainen paliskunta voi tehdä ilmoituksen porotaloutta harjoittavan alkutuotannon toimijan puolesta.

Alkutuotantopaikan ilmoituksen vastaanottava valvontaviranomainen voi pyytää toimijalta muita tarpeellisia selvityksiä.

3 §
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikelain 13 §:n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneiston ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) elintarvikehuoneiston nimi ja käyntiosoite;

4) harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus;

5) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta;

6) tieto omavalvontasuunnitelmasta.

Tori- tai muun ulkoalueen haltija voi tehdä ilmoituksen elintarvikehuoneistosta sisältäen kuvauksen alueella harjoitettavasta toiminnasta.

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen vastaanottava valvontaviranomainen voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

4 §
Laitoksen hyväksymishakemus

Elintarvikelain 13 §:n 2 momentin mukaisesta laitoksen hyväksymistä koskevasta hakemuksesta, joka on toimitettava liitteineen valvontaviranomaiselle kahtena kappaleena, on käytävä ilmi:

1) elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) laitoksen nimi ja käyntiosoite;

4) harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus;

5) selvitys mahdollisesta tilojen käytön erityisjärjestelyistä elintarvikehygienian varmistamiseksi;

6) selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja sivutuotteiden käsittelystä;

7) kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous- ja kuljetustilojen sekä henkilöstön sosiaalitilojen pintamateriaaleista;

8) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta.

Hakemukseen on liitettävä:

1) laitoksen asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenee laitoksen tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Laitoksen pohjapiirustuksista on käytävä ilmi:

a) raaka-aineiden, valmistusaineiden ja valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit;

b) henkilökunnan, mukaan lukien kunnossapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät, kulkureitit;

c) vesipisteiden sekä pesu- ja desinfioimispaikkojen ja lattiakaivojen sijoittelu;

d) jäähdytettyjen tilojen lämpötilat;

2) tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista;

3) omavalvontasuunnitelma.

Laitoksen hyväksyvä valvontaviranomainen voi pyytää hakijalta muita hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä ja asiakirjoja.

Luku 3

Elintarvikealan toiminnan liittäminen valvonnan piiriin

5 §
Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely sisältää sitä koskevien tietojen kirjaamisen Elintarviketurvallisuusviraston ylläpitämään valvontakohdetietokantaan sekä elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin, joka tehdään elintarvikelain 47 §:n mukaisen valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman mukaisesti.

6 §
Ehdollinen hyväksyminen

Laitoksen ehdollisesta hyväksymisestä säädetään rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 31 artiklan 2 kohdan d) kohdassa.

7 §
Hyväksymistä koskeva päätös

Laitoksen hyväksymispäätöksestä on käytävä ilmi:

1) toimijan nimi ja laitoksen sijainti;

2) päätöksen perusteena käytetyt hakemusasiakirjat;

3) tiedot hyväksytyistä tai ehdollisesti hyväksytyistä toiminnoista;

4) pyydetyt lausunnot;

5) tehdyt tarkastukset;

6) selvitys toimijan kuulemisesta;

7) selvitys asianosaisten kuulemisesta;

8) mahdollisten tutkimusten ja selvitysten tulokset;

9) mahdollisesti annetut määräykset tai toimintaa koskevat ehdot taikka kiellot ja niiden perustelut.

Päätökseen on liitettävä hallintolain (434/2003) 46 ja 47 §:n mukaisesti joko ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi tai valitusosoitus. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyväksymisen ja ehdollisen hyväksymisen yhteydessä laitokselle hyväksymisnumeron. Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

Luku 4

Erinäiset säännökset

8 §
Erityiset kelpoisuusehdot

Kunnan on järjestettävä maidontuotantotilojen valvonta siten, että niitä valvoo kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri ja kananmunanpakkaamojen valvonta siten, että niiden valvonnasta vastaa kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri.

Valvontaviranomaisen on järjestettävä teurastamojen, poroteurastamojen, riistan käsittelylaitosten ja leikkaamojen valvonta ja lihantarkastus siten, että niitä valvoo ja lihantarkastuksen suorittaa virkasuhteessa oleva eläinlääkäri.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikevalvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (321/2006) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Sebastian Hielm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.