414/2011

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kemikaalilain (744/1989) 19 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 720/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vähittäismyyntiin tarkoitetun vaarallisen seoksen päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta sekä siitä, minkä seoksen päällys tulee varustaa turvasulkimella ja vaaratunnuksella.

Aineen päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta säädetään aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008.

2 §
Turvasuljin

Vähittäismyyntiin tarkoitetun erittäin myrkylliseksi (T+), myrkylliseksi (T) tai syövyttäväksi (C) merkityn seoksen päällys on pakkauskoosta riippumatta varustettava turvasulkimella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen vaarallisten seosten lisäksi tulee pakkauskoosta riippumatta seuraavien seosten päällykset varustaa turvasulkimella:

1) nestemäinen seos, joka kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) mukaan luokitellaan ja merkitään haitalliseksi (Xn) ja nieltynä keuhkoon vedettäessä (aspiraatio) keuhkovaurion vaaraa aiheuttavaksi (R 65); sekä

2) nestemäinen seos, joka sisältää metanolia (CAS 67-56-1; Einecs 2006596) kolme prosenttia tai enemmän taikka metyleenikloridia (dikloorimetaania) (CAS 75-09-2; Einecs 2008389) yhden prosentin tai enemmän.

Turvasuljinta koskevista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen liitteessä.

3 §
Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus

Vähittäismyyntiin tarkoitetun erittäin myrkylliseksi (T+), myrkylliseksi (T), syövyttäväksi (C), haitalliseksi (Xn), erittäin helposti syttyväksi (F+) tai helposti syttyväksi (F) merkityn seoksen päällys on pakkauskoosta riippumatta varustettava näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella.

Vaaratunnusta koskevista vaatimuksista säädetään liitteessä.

Erittäin helposti syttyväksi (F+) ja tai helposti syttyväksi (F) luokiteltua ja merkittyä aerosolia ei kuitenkaan tarvitse varustaa vaaratunnuksella.

4 §
Turvasuljinta ja näkövammaisille tarkoitettua vaaratunnusta koskevien vaatimusten täyttyminen

Toiminnanharjoittajan, joka vastaa 2 tai 3 §:ssä tarkoitetun seoksen markkinoille saattamisesta, tulee pyynnöstä osoittaa kemikaalilain valvontaviranomaiselle, että turvasuljin tai näkövammaisten vaaratunnus täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään, seoksen päällys on katsottava riittävän turvalliseksi ilman turvasuljinta, jos päällyksen sisältöön ei pääse käsiksi ilman työkaluja.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun seoksen markkinoille saattamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan tulee pyynnöstä osoittaa koelaboratorion todistuksella kemikaalilain valvontaviranomaiselle, että suljinta ei tarvitse testata liitteen mukaisesti.

5 §
Keuhkovaurion vaaraa aiheuttavat seokset

Mitä tässä asetuksessa säädetään turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta, koskee myös 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua seosta, joka luokitellaan ja merkitään varoitusmerkillä Xn ja lausekkeella R65, lukuun ottamatta vähittäismyyntiin tarkoitettua aerosolia ja sinetöidyllä spraysuuttimella varustettua päällystä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (430/2001).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, EYVL N:o L 200, 30.7.1999, s. 1

  Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Liite

A. Turvasuljinta koskevat vaatimukset

1. Uudelleen suljettava päällys

Uudelleen suljettavan päällyksen turvasulkimen on oltava ISO 8317 -standardin ("Lapsiturvalliset pakkaukset. Uudelleen suljettavia pakkauksia koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät") mukainen (ajantasainen painos).

2. Päällys, jota ei voi sulkea uudelleen

Päällys, jota ei voi sulkea uudelleen, on oltava EN-standardin 862 ("Packaging — Child-resistant packaging — Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products") mukainen (CEN, ajantasainen painos).

3. Vain laboratorioilla, jotka ovat osoittaneet noudattavansa standardia EN ISO/IEC 17025, sellaisena kuin se on ajan tasalle muutettuna, on oikeus varmentaa, että tuotteet ovat edellä mainittujen standardien mukaisia.

B. Näkövammaisille tarkoitettua vaaratunnusta koskevat vaatimukset

Näkövammaisille tarkoitetun vaaratunnuksen teknisten ominaisuuksien on oltava näkövammaisille tarkoitettuja vaaratunnuksia koskevan EN ISO 11683 standardin ("Packaging — Tactile warning of danger — Requirements") mukaiset (ajantasainen painos).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.