413/2011

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 8 päivänä huhtikuuta 2011 annetun rautatielain (304/2011) 22 §:n 3 momentin ja 27 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Aikataulukausi

Rautatielain (304/2011) 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu rautatieliikenteen aikataulukausi alkaa kunakin vuonna joulukuun toisena viikonvaihteena lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaavana aikana.

2 §
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutokset aikataulukauden aikana

Liikennevirasto voi muuttaa säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakamisesta antamiaan päätöksiä siten, että muutokset voivat tulla voimaan:

1) aikataulukauden alkaessa;

2) perusopetuslain (628/1998) 23 §:n 2 momentin nojalla säädettävän lukuvuoden koulutyön päättymistä seuraavana viikonvaihteena sunnuntain ja maanantain välisenä yönä; sekä

3) Liikenneviraston erityisistä syistä päättäminä muina ajankohtina.

Liikenneviraston on julkaistava 1 momentin 3 kohdan perusteella tekemät hallinnolliset päätökset.

3 §
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin hakeminen ja sitä koskeva päätös

Ratakapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia Liikennevirastolta 2 §:ssä tarkoitettua muutosta varten viimeistään neljä viikkoa ennen säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutoksen voimaantuloa.

Liikenneviraston on annettava muutettua säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakamista koskeva päätös ilman kohtuutonta viivytystä.

4 §
Kiireellisen ratakapasiteetin hakuajat

Ratakapasiteetin hakija voi hakea rautatielain 27 §:ssä säädettyä kiireellistä ratakapasiteettia 2 §:ssä tarkoitettujen muutosajankohtien väliselle ajalle 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun muutosajankohdan ratakapasiteettipäätöksen jälkeen.

Sen estämättä, mitä 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, museoliikenteen harjoittaja voi hakea museoliikennettä varten ratakapasiteettia säännöllisen liikenteen muutosajankohdista riippumatta, kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen aiottua liikennettä.

5 §
Kansainväliset rautatiereitit

Liikenneviraston on varauduttava tarjoamaan rautatieyrityksille kansainvälisiä rautatiereittejä viimeistään 11 kuukautta ennen seuraavan liikenteen aikataulukauden alkua valmistelemalla niitä tarvittavilta osin yhteistyössä Euroopan talousalueeseen kuuluvien muiden rataverkon haltijoiden kanssa. Liikenneviraston on otettava ratakapasiteetin jakamisessa mahdollisuuksien mukaisesti huomioon tässä pykälässä tarkoitetut kansainväliset rautatiereitit.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tämän asetuksen mukainen ensimmäinen aikataulukausi alkaa 11 päivänä joulukuuta 2011.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY (32001L0014); EYVL N:o L 75, 15.3.2001, s. 29–46

  Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Risto Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.