410/2011

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain (634/1998) 2 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan seuraaviin valtion oppilaitoksiin:

1) oppilaitoksiin, joiden erityisenä koulutustehtävänä on antaa perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua erityisopetusta ja huolehtia perusopetuslain 39 §:ssä tarkoitetuista erityisopetuksen tukitehtävistä; sekä

2) perusopetuslaissa ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitettua opetusta antaviin Helsingin ranskalais-suomalaiseen kouluun ja Suomalais-venäläiseen kouluun.

Valtion koulukodeissa toimiviin perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta antaviin oppilaitoksiin sovelletaan lakia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä (1379/2010).

2 §
Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnassa on enintään kymmenen jäsentä. Kullekin jäsenelle määrätään henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunnassa on opettajien, oppilaitoksen muun henkilökunnan, opiskelijoiden ja opiskelijoiden huoltajien edustus. Lisäksi Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun johtokunnassa on Suomi-Ranska yhdistysten liiton edustus ja Suomalais-venäläisen koulun johtokunnassa Suomi-Venäjä seuran edustus. Ranskan suurlähetystön nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun johtokunnassa.

Johtokunnan asettava viranomainen voi nimetä johtokuntaan asiantuntijan valtionhallinnosta. Asiantuntijalla on läsnäolo ja puheoikeus johtokunnassa.

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun oppilaitoksen johtokunnassa ei tarvitse olla oppilaiden edustusta, jos se oppilaiden kehitystaso ja valinnassa kysymykseen tulevien oppilaiden vähäinen määrä huomioon ottaen on perusteltua.

Oppilaitoksen rehtori esittelee asiat johtokunnan kokouksessa ja toimeenpanee johtokunnan päätökset. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan nimittämä oppilaitoksen virkamies. Rehtori ja sihteeri eivät ole johtokunnan jäseniä.

3 §
Johtokunnan asettaminen

Johtokunnan asettaa Opetushallitus, joka määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johtokunnan jäsenistä.

Opettajien, oppilaitoksen muun henkilökunnan, opiskelijoiden huoltajien, Suomi-Ranska yhdistysten liiton ja Suomi-Venäjä seuran edustajat määrätään johtokuntaan asianomaisten tahojen ehdotuksesta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, opiskelijat valitsevat keskuudestaan johtokuntaan opiskelijoiden edustajan.

Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, määrätään hänen tilalleen uusi jäsen siten kuin 1 ja 2 momentissa säädetään. Jos johtokunnan varajäsen eroaa, määrätään hänen tilalleen johtokuntaan uusi varajäsen siten kuin 1 ja 2 momentissa säädetään.

4 §
Johtokunnan toimikausi

Johtokunta asetetaan enintään neljäksi vuodeksi. Erityisestä syystä johtokunnan asettava viranomainen voi määrätä johtokunnan toimikauden lyhentämisestä kesken toimikauden.

Opiskelijoiden edustaja valitaan kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi.

5 §
Johtokunnan kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Johtokunta kokoontuu päättäminään aikoina. Johtokunnan voi lisäksi kutsua koolle puheenjohtaja, rehtori tai johtosäännössä määrätty määrä johtokunnan jäseniä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arpomalla, kurinpitoasia rangaistuksesta vapauttamista tai lievempää rangaistusta koskevan ehdotuksen mukaisesti sekä muissa asioissa puheenjohtajan kannan mukaisesti.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä toukokuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriön 25.3.1999 antama päätös (384/1999) eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista.

  Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2011

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitussihteeri
Janne Öberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.