402/2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotaville eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ulkopuolelle jääville lemmikkieläimille, eläinperäisiä tuotteita sisältäville henkilökohtaisille lähetyksille sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttaville tavaroille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Tätä asetusta sovelletaan myös silloin, kun 1 momentissa tarkoitetut lemmikkieläimet, eläinperäisiä tuotteita sisältävät henkilökohtaiset lähetykset ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat on tarkoitettu kuljetettaviksi Suomen alueen kautta edelleen toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa lemmikkieläimiä, eläinperäisiä tuotteita sisältäviä henkilökohtaisia lähetyksiä tai eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavia tavaroita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

2 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Muille eläimille kuin tässä asetuksessa tarkoitetuille lemmikkieläimille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta säädetään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) ja kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004. 

Muille eläimistä saataville elintarvikkeille ja tuotteille kuin tässä asetuksessa tarkoitetuille eläinperäisiä tuotteita sisältäville henkilökohtaisille lähetyksille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) ja kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Lemmikkieläimille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003, jäljempänä lemmikkieläinasetus, Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008) ja Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2008).

Eläinperäisiä tuotteita sisältäville henkilökohtaisille lähetyksille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa 206/2009, jäljempänä tuliaisasetus.

Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttaville tavaroille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään eräiden Euroopan Unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (273/2004).

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien ja niistä saatujen tuotteiden tuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lemmikkieläimillä lemmikkieläimiä siten kuin ne on määritelty lemmikkieläinasetuksen 3 artiklan a kohdassa, ja joita tuodaan Euroopan unionin alueelle kerralla yhteensä enintään viisi yksilöä;

2) lemmikkilinnuilla lemmikkieläiminä pidettäviä lintuja siten kuin lemmikkieläimet on määritelty lemmikkieläinasetuksen 3 artiklan a kohdassa, ja joita tuodaan Euroopan unionin alueelle kerralla enintään viisi yksilöä;

3) eläinperäisiä tuotteita sisältävillä henkilökohtaisilla lähetyksillä tuliaisasetuksen 1 artiklan 1 momentissa tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita;

4) eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavilla tavaroilla maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 273/2004 11 §:ssä tarkoitettuja tavaroita;

5) rajaeläinlääkärillä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1196/1992) mukaisia tehtäviä suorittavaa Elintarviketurvallisuusviraston palveluksessa olevaa tai Elintarviketurvallisuusviraston kyseisen lain mukaisia tehtäviä suorittamaan valtuuttamaa laillistettua eläinlääkäriä ja tämän sijaista;

6) eläinlääkinnällisellä rajatarkastuksella rajaeläinlääkärin Euroopan unionin ulkorajalla sijaitsevalla eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla kolmansista maista tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille ja muille eläinperäisille tuotteille suorittamaa tuontitarkastusta;

7) saapumispaikalla lemmikkieläinasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua saapumispaikkaa;

8) tuontiasiakirjoilla lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja muiden eläintautien vaaraa aiheuttavien tavaroiden mukana olevia alkuperäisiä todistuksia ja muita asiakirjoja;

9) fyysisellä tarkastuksella lemmikkieläinten kliinistä terveystarkastusta sekä näihin tarkastuksiin mahdollisesti liittyvää näytteenottoa ja laboratoriotutkimuksia;

10) karanteenilla lemmikkieläinasetuksen 14 artiklan 3 momentin b kohdassa tarkoitettua eristystä varten osoitettua eläintautilain 1980/55 14 §:n nojalla hyväksyttyä karanteenia; ja

11) maahantuojalla sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä tai tämän edustajaa, joka tuo tai tuottaa itselleen lemmikkieläimiä, eläinperäisiä tuotteita sisältäviä henkilökohtaisia lähetyksiä ja muita eläintautien vaaraa aiheuttavia tavaroita kolmannesta maasta Suomeen tai kuljettaa niitä Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.

2 luku

Lemmikkieläinten tarkastusta koskevat vaatimukset

4 §
Saapumispaikat

Euroopan unionin alueelle tuotavien lemmikkieläinten tuonnista hyväksyttyjen saapumispaikkojen kautta säädetään lemmikkieläinasetuksen 12 artiklan a kohdassa sekä 13 artiklassa. Muiden lemmikkieläinten kuin lemmikkilintujen tuontiin nimetyt saapumispaikat Suomessa nimetään tämän asetuksen liitteen I A osassa.

Lemmikkilintuja saadaan tuoda Euroopan unionin alueelle vain sellaisten rajanylityspaikkojen kautta, jotka on nimetty saapumispaikoiksi tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön, annetun komission päätöksen 2007/25/EY 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Lemmikkilintujen tuontiin nimetyt saapumispaikat Suomessa nimetään tämän asetuksen liitteen I B osassa.

5 §
Tuontitarkastus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Saapumispaikalla suoritettavista tarkastustoimenpiteistä säädetään lemmikkieläinasetuksen 12 artiklan a kohdassa. Mainitun 12 artiklan a kohdan mukainen toimivaltainen viranomainen Suomessa on tullilaitos. Maahantuojan velvollisuuksista kuljetuksen aikana ja saapumispaikalla säädetään lemmikkieläinasetuksen 14 artiklan 1 ja 2 momenteissa. Maahantuoja on lisäksi velvollinen esittämään Euroopan unionin alueelle tuotavan lemmikkieläimen ja sen mukana olevat asiakirjat asianomaisen saapumispaikan tulliviranomaiselle tarkastusta varten. Tulliviranomainen hyväksyy lemmikkieläimen maahantuotavaksi, jos lemmikkieläin täyttää sille maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 866/2008 tai 867/2008 sekä lemmikkieläinasetuksessa asetetut tuontivaatimukset.

Niistä toimenpiteistä, joihin tulliviranomaisen on ryhdyttävä sellaisten lemmikkieläinten osalta, jotka eivät täytä 1 momentissa tarkoitettuja tuontivaatimuksia, säädetään lemmikkieläinasetuksen 14 artiklan 3 ja 4 momenteissa. Mainitun 14 artiklan 3 momentin mukainen virallinen eläinlääkäri Suomessa on rajaeläinlääkäri. Jos tuontiehtojen todentaminen, eläimen terveydentila tai hyvinvointi muutoin edellyttää lemmikkieläimen fyysistä tarkastusta, on tulliviranomaisen otettava yhteyttä rajaeläinlääkäriin.

Mainitun 14 artiklan 4 momentissa tarkoitetun hallinnollisen päätöksen lemmikkieläinten palauttamisesta, asettamisesta karanteeniin tai lopettamisesta tekee Suomessa tulliviranomainen. Kopio päätöksestä toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirastolle.

6 §
Tietojen keruu ja raportointi

Tullilaitoksen on pidettävä kirjaa tarkastamistaan lemmikkieläimistä ja näiden tarkastusten tuloksista ja säilytettävä näitä tietoja vähintään kahden vuoden ajan. Tiedot on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle jokaisen vuosittaisen raportointikauden päättymistä välittömästi seuraavan toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä.

7 §
Tietoon saattaminen ja valvontaviranomaisten koulutus

Yleisölle tarjottavista tiedoista koskien lemmikkieläinten tuontiedellytyksiä sekä rajanylityspaikoilla työskentelevän henkilöstön koulutuksesta säädetään lemmikkieläinasetuksen 11 artiklassa.

Edellä 1 momentin mukaisista velvoitteista vastaavat Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto ja tullilaitos.

3 luku

Eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tarkastusta koskevat vaatimukset

8 §
Tuontitarkastus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tarkastuksista säädetään tuliaisasetuksen 5 artiklassa. Mainitun 5 artiklan 1 momentissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on tullilaitos.

Niiden eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten, jotka eivät täytä tuliaisasetuksen mukaisia tuontiehtoja, tunnistuksesta, takavarikoinnista ja hävityksestä säädetään tuliaisasetuksen 6 artiklassa. Mainittujen lähetysten kuljetuksesta hävitettäväksi ja hävityksestä säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivuoteasetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009, jäljempänä sivutuoteasetus. Suomessa tullilaitos vastaa hävitettävien eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten asianmukaisesta säilytyksestä rajanylityspaikalla ja lähetysten toimittamisesta hävitykseen.

Hävitettäväksi toimitettavista eläinperäisiä tuotteita sisältävistä henkilökohtaisista lähetyksistä pidettävästä kirjanpidosta säädetään sivutuoteasetuksessa.

9 §
Tietoon saattaminen ja raportointi

Eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuontia koskevien vaatimusten saattamisesta matkustajien ja yleisön tietoon säädetään tuliaisasetuksen 3 artiklassa.

Eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuontia koskevien tietojen toimittamisesta, lähetysten valvonnasta ja valvonnan tuloksia koskevasta raportoinnista säädetään tuliaisasetuksen 7 artiklassa.

Eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuontia koskevista tiedoista, jotka kansainvälisten matkanjärjestäjien, satama- ja lentoasematoiminnan harjoittajien, matkatoimistojen ja postipalvelujen on toimitettava asiakkailleen, säädetään tuliaisasetuksen 4 artiklassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvoitteesta vastaavat Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto ja tullilaitos. Edellä 2 momentissa tarkoitetusta velvoitteesta vastaa Suomessa tullilaitos.

4 luku

Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tarkastusta koskevat vaatimukset

10 §
Tuontitarkastus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden ja niiden mukana olevien tuontiasiakirjojen tarkastuksen Euroopan unionin ulkorajalla sijaitsevassa tullitoimipaikassa suorittaa Suomessa tulliviranomainen. Maahantuoja on velvollinen esittämään Euroopan unionin alueelle tuotavat eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat ja niiden mukana olevat asiakirjat asianomaisen saapumispaikan tulliviranomaiselle tarkastusta varten.

Jos tulliviranomainen suorittamansa tuontitarkastuksen perusteella toteaa, että eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tavarat eivät täytä niille maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 273/2004 asetettuja tuonti- tai kauttakuljetusvaatimuksia, on tulliviranomaisen kiellettävä tavaroiden maahantuonti tai määrättävä tavarat hävitettäviksi tai käsiteltäviksi siten, ettei tavaroista enää aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.

11 §
Tietojen keruu ja raportointi

Tullilaitoksen on pidettävä kirjaa tarkastamistaan eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista tavaroista ja näiden tarkastusten tuloksista ja säilytettävä näitä tietoja vähintään kahden vuoden ajan. Tiedot on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle jokaisen vuosittaisen raportointikauden päätymistä välittömästi seuraavan toukokuun ensimmäiseen päivään mennessä.

5 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011

  Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite I

LEMMIKKIELÄINTEN MAAHANTUONTIIN NIMETYT SAAPUMISPAIKAT SUOMESSA

A. Muiden lemmikkieläinten kuin lemmikkilintujen maahantuontiin nimetyt saapumispaikat

1. LENTOTEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN SAAPUMISPAIKAT

Helsinki-Vantaan lentoasema

2. MAANTEITSE JA RAUTATEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN SAAPUMISPAIKAT

Imatra

Kuusamo

Niirala

Nuijamaa

Raja-Jooseppi

Salla

Vaalimaa

Vainikkala

Vartius

3. MERITEITSE JA SAIMAAN KANAVAN KAUTTA SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN SAAPUMISPAIKAT

Helsinki

Hamina

Nuijamaa

Hanko

Inkoo

Kotka

Loviisa

Maarianhamina

Porvoo

Turku

B. Lemmikkilintujen maahantuontiin nimetyt saapumispaikat

1. LENTOTEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN SAAPUMISPAIKAT

Helsinki-Vantaan lentoasema

2. MAANTEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN SAAPUMISPAIKAT

Vaalimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.