390/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) 5 §:n 3 momentti, 9 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta, 18 §, 19 §:n 2 momentti ja 25 § seuraavasti:

5 §
Terveys

Poliisi voi muulloinkin vaatia kuljettajan määräajassa esittämään lääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä, jos on syytä epäillä, ettei ajoluvan haltija enää täytä säädettyjä vaatimuksia. Terveydentilaa koskevasta lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ajokorttilaissa (386/2011).

9 §
Henkilökohtaiset ominaisuudet

Hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos:

1) hän on ajoluvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rikoslain (39/1889) 23 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, 3 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumukseen, 4 §:ssä tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen, 10 §:ssä tarkoitettuun kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta;

2) hän on luvan hakemista edeltäneen vuoden aikana syyllistynyt rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan, tai muuhun liikennerikkomukseen siten, että edellytykset ajokieltoon määräämiselle ajokorttilain 65 §:n 1 tai 2 momentin perusteella täyttyvät, taikka hän on tuona aikana ollut ajokiellossa mainituissa lainkohdissa tarkoitettujen liikennerikosten vuoksi;


18 §
Ajoluvan peruuttaminen määräajaksi

Muusta kuin 16 tai 17 §:ssä säädetystä syystä ajolupa peruutetaan määräajaksi, vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään viideksi vuodeksi. Määräajan pituudesta määrättäessä otetaan huomioon erityisesti peruuttamisen perusteena olevan teon tai tekojen vakavuus ja teko-olosuhteet.

Jos ajoluvan haltija on syyllistynyt 9 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun tekoon, vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan osoittavaa tekoa lukuun ottamatta, taikka 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tekoon, vähimmäisaika ajoluvan peruuttamiselle on kuitenkin kuusi kuukautta.

Jos se on perustellusta syystä tarpeen seuraamuksen kohtuullistamiseksi, ajolupa voidaan peruuttaa edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä lyhyemmäksikin ajaksi. Jos ajolupa peruutetaan poliisin määräämän ajokiellon vuoksi, lupa peruutetaan ajokiellon ajaksi, jollei teon tai tekojen vakavuudesta ja teko-olosuhteista muuta johdu. Jos ajoluvan haltijalle annetaan ajokiellon sijaan varoitus, ajolupa voidaan jättää peruuttamatta.

19 §
Ajoluvan peruuttaminen väliaikaisesti

Ajolupa on peruutettava väliaikaisesti, jos kuljettaja määrätään väliaikaiseen ajokieltoon. Jos poliisi päättää ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa väliaikaisen ajokiellon voimassapitämisestä, poliisin on samalla päätettävä taksinkuljettajan ajoluvan väliaikaisesta peruuttamisesta. Jos poliisi määrää väliaikaisen ajokiellon päättymään ajokorttilain 72 §:n 1 momentin perusteella, myös taksinkuljettajan ajolupaa koskeva väliaikainen peruuttaminen on määrättävä samalla päättymään.

25 §
Taksin luovuttaminen kuljetettavaksi

Taksin saa luovuttaa 1 §:ssä tarkoitettuja ajoja varten vain sellaisen kuljetettavaksi, joka esittää voimassa olevan ajoluvan. Ajoneuvon luovuttamisesta toisen kuljetettavaksi säädetään lisäksi ajokorttilaissa ja tieliikennelaissa (267/1981).


Tämä laki tulee voimaan 2 momentissa säädetyin poikkeuksin 19 päivänä tammikuuta 2013.

Lain 9 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 18 § tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 212/2010
LiVM 23/2010
EV 269/2010
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY; EYVL N:o L 403, 30.12.2006, s. 18
Komission direktiivi 2009/112/EY; EYVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 26
Komission direktiivi 2009/113/EY; EYVL N:o L 223, 26.8.2009, s. 31

  Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.